Till huvudinneh�llet

Kraftverksmagasin och damm i Trängslet i Österdalälven. Dammen ägs av Fortum.

Dammsäkerhet

Ett av Svenska kraftnäts uppdrag är att vara myndighet för dammsäkerhet. Det innebär att vi ska främja dammsäkerheten i landet. Dammbrott och höga flöden kan innebära allvarliga störningar i samhället. Vi verkar för att minska dessa risker.  

Svenska kraftnät ansvarar för att vägleda länsstyrelserna i dammsäkerhetsfrågor enligt 11 kap. miljöbalken. Läs mer om vår roll.

Vi är en av flera aktörer inom området. Bilden nedan visar schematiskt de roller och ansvar som gäller för dammsäkerhetsfrågorna i Sverige.