Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Nya dokument om elmarknadshubben publicerade

Svenska kraftnät har arbetat vidare med elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Tjänstehubben byter namn till Elmarknadshubben

Svenska kraftnät byter namn på Tjänstehubben till Elmarknadshubben. Namnbytet sker för att harmonisera med det begrepp som används i kommande förslag till lagändringar från Energimarknadsinspektionen.

Solberg region: nytt nätavräkningsområde

Svenska kraftnät etablerar Solberg region som nätavräkningsområde i balansavräkningen. Solberg region kommer att tillhöra elområde SE2 och får områdes-id SOL.

Nytt steg mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad

Den första maj tog Svenska kraftnät, norska Statnett och finska Fingrid tillsammans ett stort steg närmare en gemensam nordisk slutkundsmarknad genom införandet av gemensam nordisk balansavräkning. Den nya modellen skapar möjligheter för ökad konkurrens på elmarknaden.

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet av flera nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.

Gemensamma EU-regler för balansering av el

Torsdagen den 16 mars 2017 röstades nätföreskriften för balansering av el igenom av EU:s medlemstater i beslutkommittéen. Det är den sista av åtta nätföreskrifter som enligt tredje inre marknadspaketet ska tas fram. Nu väntar beslut om nätföreskriften i Parlamentet och Ministerrådet innan den publiceras och därefter (efter 6 månader) träder i kraft. Kommissionsriktlinjen kommer därefter att översättas till svenska och övriga språk inom EU.

Konsultation: Procedurer för fallback i kapacitetsberäkningsområde Norden

De nordiska systemoperatörerna, varav Svenska kraftnät är en av dem, har initierat en konsultation med deadline den 13 april 2017. Konsultationen gäller ett gemensamt förslag för procedurer för fallback, vilket initieras i händelse om det inte finns några resultat från dagen före-handeln.

Projektet som utreder hur 15-minuters avräkningsperiod kan införas i Norden – Finer Time Resolution – kommer fortsätta involvera aktörer och intressenter

De fyra nordiska TSO:erna (Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid och Energinet.dk) genomför tillsammans ett projekt för att se hur en 15-minuters avräkningsperiod kan införas i Norden. Att införa kortare avräkningsperiod är en del av det europeiska regelverket rörande balanshållning (Guideline on Electricity Balancing). Med 15 minuter avräkningsperiod kommer alla obalanser avräknas för en period på 15 minuter istället för dagens 60 minuter och aktörer på marknaden kommer ha möjlighet att handla 15-minuter-produkter.

Svenska kraftnät tittar tillsammans med polsk och litauisk systemoperatör på möjligheten att införa en ”virtuell avräkningspunkt"

Handelsutbytet mellan Polen och Sverige (SwePol), och mellan Polen och Litauen (LitPol) begränsas ibland av interna flaskhalsar i det polska nätet. Just den del av det polska nätet som utgör överföringsförbindelse mellan de båda kablarna SwePol och LitPol är dock stark och överföring mellan Sverige och Litauen, via Polen, skulle därför kunna ske utan påverkan på de svagare delarna av det polska nätet.

Ny rapport om nordisk balansering

De nordiska systemoperatörerna (TSO:erna) har förberett en detaljerad rapport som beskriver den nordiska balanseringsfilosofin för att sammanfatta vilka principer och vilken strategi som ligger bakom nuvarande regler och processer gällande balanseringsprocessen.

Balansansvarsavtal 2628 med tillhörande dokument

Svenska kraftnät har slutfört arbetet med Balansansvarsavtal 2628 som kommer att börja gälla i och med att eSett Oy tar över hanteringen av Balansavräkningen, det vill säga då NBS-projektet går live.

Aggregation in reserve markets

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market, The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a workshop with a purpose to give information and discuss aggregation in the reserve markets.

Status Finer Time Resolution

Svenska kraftnät vill informera om statusen i det Nordiska projektet som utreder hur en kortare avräkningsperiod kan implementeras i Norden. Projektet heter ”Finer Time Resolution” och har tidigare informerats om på Elmarknadsrådet.

Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Två viktiga nordiska samarbetsavtal i hamn

Vid det nordiska TSO-mötet 16 november undertecknade systemoperatörerna avtal om det nya gemensamma Nordic RSC-kontoret som ska öka det gemensamma nordiska samarbetet, och om implementeringen av sekundärregleringsprodukten aFRR. Båda avtalen syftar till att stärka den fortsatta driftsäkerheten i Norden på sikt. De nordiska systemoperatörerna godkände också tidplanen för en uppföljande rapport till årets ”Challenges and Opportunities for the Nordic Power System” som ska publiceras till sommaren.

Granskad