Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Europeisk elmarknad

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren.

Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Svenska kraftnät tittar tillsammans med polsk och litauisk systemoperatör på möjligheten att införa en s.k. ”virtuell avräknings punkt

Handelsutbytet mellan Polen och Sverige (SwePol), och mellan Polen och Litauen (LitPol) begränsas ibland av interna flaskhalsar i det polska nätet. Just den del av det polska nätet som utgör överföringsförbindelse mellan de båda kablarna SwePol och LitPol är dock stark och överföring mellan Sverige och Litauen, via Polen, skulle därför kunna ske utan påverkan på de svagare delarna av det polska nätet.

Ny rapport om nordisk balansering

De nordiska systemoperatörerna (TSO:erna) har förberett en detaljerad rapport som beskriver den nordiska balanseringsfilosofin för att sammanfatta vilka principer och vilken strategi som ligger bakom nuvarande regler och processer gällande balanseringsprocessen.

Balansansvarsavtal 2628 med tillhörande dokument

Svenska kraftnät har slutfört arbetet med Balansansvarsavtal 2628 som kommer att börja gälla i och med att eSett Oy tar över hanteringen av Balansavräkningen, det vill säga då NBS-projektet går live.

Aggregation in reserve markets

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market, The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a workshop with a purpose to give information and discuss aggregation in the reserve markets.

Status Finer Time Resolution

Svenska kraftnät vill informera om statusen i det Nordiska projektet som utreder hur en kortare avräkningsperiod kan implementeras i Norden. Projektet heter ”Finer Time Resolution” och har tidigare informerats om på Elmarknadsrådet.

Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Två viktiga nordiska samarbetsavtal i hamn

Vid det nordiska TSO-mötet 16 november undertecknade systemoperatörerna avtal om det nya gemensamma Nordic RSC-kontoret som ska öka det gemensamma nordiska samarbetet, och om implementeringen av sekundärregleringsprodukten aFRR. Båda avtalen syftar till att stärka den fortsatta driftsäkerheten i Norden på sikt. De nordiska systemoperatörerna godkände också tidplanen för en uppföljande rapport till årets ”Challenges and Opportunities for the Nordic Power System” som ska publiceras till sommaren.

JVN avetableras som nätområde

Svenska kraftnät avetablerar JVN som nätavräkningsområde i balansavräkningen efter bortkoppling av matningen från VAL.

Agendan för Nordic System Operation Forum

Nu är agendan klar för Nordic System Operation Forum. Forumet anordnas av de nordiska stamnätsoperatörerna (TSO:erna) och går av stapeln i Stockholm den 1 december. Syftet med forumet är att ge information om och diskutera drift- och systemutveckling som kommer påverka intressenter de kommande åren.

Nya dokument om tjänstehubben publicerade

Svenska kraftnät har, tillsammans med expertgruppen som består av branschrepresentanter, arbetat vidare med tjänstehubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Branschens synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning om tjänstehubben

I juni lämnade Svenska kraftnät in rapporten ” Redovisning av vissa frågor angående tjänstehubbens utformning m.m” till regeringen. Den beskriver tjänstehubbens funktioner, tidpunkt för när den kan införas, kostnad och finansiering samt alternativ för organisation och drift.

Nordiska stamnätsoperatörer bjuder in till ett forum

De nordiska stamnätsoperatörerna (TSO:erna) arrangerar ett forum, Nordic System Operation Forum, i Stockholm 1 december. Syftet är att ge information om och diskutera drift- och systemutveckling som kommer påverka intressenter de kommande åren.

Nytt seminarium om tjänstehubben

Arbetet med processerna i tjänstehubben fortsätter. Den 28 november planerar vi ett seminarium där vi berättar mer.

Ny kommissionsriktlinje för förhandstilldelning av kapacitet

Den 17 oktober 2016 träder kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet (eng. Forward Capacity Allocation, FCA) i kraft. Kommissionsriktlinjen behandlar villkor för kapacitetstilldelning mellan elområden och långsiktiga möjligheter till risksäkring innan dagen före-handeln.

Förlängd anmälan och program

Vi har förlängt anmälningstiden för Ediel- och avräkningskonferensen. Konferensen kommer att innehålla många intressanta ämnen, vi berättar bland annat om funktionerna i tjänstehubben, arbetet inom eSett och om Energikommissionens arbete.

Filmer från seminariet den 31 maj

Under seminariet den 31 maj då Svenska kraftnäts expertgrupp presenterade de olika processerna i tjänstehubben filmades de processer som vi gick igenom.

Ny vägledning för anslutning till stamnätet

Svenska kraftnät lanserar en uppdaterad vägledning för anslutning till stamnätet. Den beskriver vilka krav vi ställer vid anslutning samt hur anslutningsprocessen går till. Den nya vägledningen ersätter den vägledning som fastställdes i september 2012.

Nya delprocessbeskrivningar ute nu

Nya uppdaterade delprocessbeskrivningar och BRS:er har tagits fram för elmarknadsprocesser som rör avtal och nättjänster.

Delprocessbeskrivning för leverantörsbyte framtagen

Arbetsgruppen har nu tagit fram en första arbetsutgåva av en delprocessbeskrivning och en Business Requirement Specifications (BRS) för leverantörsbytesprocessen och informationsutbytet mellan hubben och marknadsaktörerna.

Rollmodell för hubben har tagits fram

Arbetsgruppen för funktioner och processer har nu tagit fram en rollmodell som utgår från den harmoniserade europeiska rollmodellen. I den finns det inte någon hubb så vissa kompletterande roller och domäner har därför definierats i modellen.

KXO avetableras som nätavräkningsområde

Svenska kraftnät avetablerar KXO som nätavräkningsområde i balansavräkningen efter bortkoppling av ledningen AL9 mellan Kalix och Ossauskoski. Datum för strukturändring 2016-02-01.

Referensgruppen utsedd

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har en gemensam referensgrupp för sina respektive projekt när det gäller tjänstehubben.

Ny rapport om tröghetsvariationerna i Norden

Nordic Analysis Group (NAG) har utrett frågor som rör tröghetsvariationerna i det nordiska kraftsystemet. Nu finns rapporten att ladda ner på ENTSO-E:s webbplats.

Remiss av nytt balansansvarsavtal 2628

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/2628). Avtalet börjar gälla i samband med starten av den gemensamma nordiska balansavräkningen (NBS) under hösten 2016.

Ei och Svenska kraftnät bjuder in till dialog om tjänstehubb

I juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att jobba vidare med frågan om att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. I Ei:s uppdrag ingår att utarbeta förslag som innebär att det införs en elhandlarcentrisk modell.

Nytt datum för nordiska Balansavräkning

De tre stamnätsoperatörerna Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät har enats om ett nytt startdatum för att införa Nordisk balansavräkning (NBS). Måndagen den 3:e oktober 2016 är det datum som systemet ska börja kunna användas samtidigt i Finland, Norge och Sverige.

Tidpunkterna för införandet av gemensam nordisk balansavräkning (NBS) reviderade

Införandet av en gemensam nordisk balansavräkning (Nordic Balance Settlement, NBS) kommer att flyttas fram. De nya datumen för implementering är ännu inte beslutade men klart är att implementeringen flyttas från våren till hösten 2016. Den reviderade tidplanen beror på flera olika faktorer där IT-utveckling, marknadsaktörernas förberedelser samt införandet av nya legala förutsättningar (med stöd för NBS-modellen) har bedömts som särskilt viktiga, säger Minnakaisa Ahonen, projektledare för NBS projektet och VD på eSett.

Lämna synpunkter på ENTSO-E:s förslag till kapacitetsberäkningsregioner

Alla så kallade stamnätsoperatörer (TSO:er) i EU ska ta fram ett gemensamt förslag till hur EU kan delas in i olika kapacitetsberäkningsregioner. Det kravet ställs i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som trädde i kraft den 14 augusti 2015.

Nytt regeringsuppdrag för en kundvänligare elmarknad

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att arbeta vidare med frågan om att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb, för att underlätta införandet av en elhandlarcentrisk modell och en nordisk slutkundmarknad.

Granskad