Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Bättre vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser

För att ge stöd till företagens arbete med risk- och sårbarhetsanalysen har Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät gemensamt tagit fram en ny version av vägledningen för risk- och sårbarhetsanalys.

Kommentera förslag till kapacitetsberäkningsmetod för CCR Baltic

Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregionen (CCR) Baltic tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för dagen-före och intradagmarknaden i CCR Baltic.

Film om elmarknadshubben publicerad

Nu kan du se Svenska kraftnäts nya informationsfilm om elmarknadshubben. Där berättar vi mer om vad hubben är och hur den kommer att förändra och effektivisera elmarknaden.

Ny rapport om elmarknadshubben

Energimarknadsinspektionen (Ei) har idag lämnat sin rapport om elmarknadshubb och ny marknadsmodell till regeringen.

Träffa Svenska kraftnät i Almedalen

Den 2-9 juli är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Svenska kraftnät är på plats under en del av veckan och är en av myndigheterna som står bakom arrangemanget "Energiöverenskommelsens utmaningar och möjligheter".

Beslut om överföringsrättigheter enligt kommissionsförordningen FCA

Energimarknadsinspektionen, Ei, har tagit beslut om att inte införa överföringsrättigheter på någon av Svenska kraftnäts gränsförbindelser mot Finland, Litauen, Polen och Danmark. Dock ska Svenska kraftnät säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion mot Litauen och Danmark.

Nytt informationsbrev om elmarknadshubben

Nu har vi skickat ut det första numret av ett nytt informationsbrev om elmarknadshubben. Syftet är att skapa kännedom om elmarknadshubben och lämna uppdateringar om projektets framsteg.

Nya dokument om elmarknadshubben publicerade

Svenska kraftnät har arbetat vidare med elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Tjänstehubben byter namn till Elmarknadshubben

Svenska kraftnät byter namn på Tjänstehubben till Elmarknadshubben. Namnbytet sker för att harmonisera med det begrepp som används i kommande förslag till lagändringar från Energimarknadsinspektionen.

Solberg region: nytt nätavräkningsområde

Svenska kraftnät etablerar Solberg region som nätavräkningsområde i balansavräkningen. Solberg region kommer att tillhöra elområde SE2 och får områdes-id SOL.

Nytt steg mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad

Den första maj tog Svenska kraftnät, norska Statnett och finska Fingrid tillsammans ett stort steg närmare en gemensam nordisk slutkundsmarknad genom införandet av gemensam nordisk balansavräkning. Den nya modellen skapar möjligheter för ökad konkurrens på elmarknaden.

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet av flera nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.

Gemensamma EU-regler för balansering av el

Torsdagen den 16 mars 2017 röstades nätföreskriften för balansering av el igenom av EU:s medlemstater i beslutkommittéen. Det är den sista av åtta nätföreskrifter som enligt tredje inre marknadspaketet ska tas fram. Nu väntar beslut om nätföreskriften i Parlamentet och Ministerrådet innan den publiceras och därefter (efter 6 månader) träder i kraft. Kommissionsriktlinjen kommer därefter att översättas till svenska och övriga språk inom EU.

Konsultation: Procedurer för fallback i kapacitetsberäkningsområde Norden

De nordiska systemoperatörerna, varav Svenska kraftnät är en av dem, har initierat en konsultation med deadline den 13 april 2017. Konsultationen gäller ett gemensamt förslag för procedurer för fallback, vilket initieras i händelse om det inte finns några resultat från dagen före-handeln.

Projektet som utreder hur 15-minuters avräkningsperiod kan införas i Norden – Finer Time Resolution – kommer fortsätta involvera aktörer och intressenter

De fyra nordiska TSO:erna (Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid och Energinet.dk) genomför tillsammans ett projekt för att se hur en 15-minuters avräkningsperiod kan införas i Norden. Att införa kortare avräkningsperiod är en del av det europeiska regelverket rörande balanshållning (Guideline on Electricity Balancing). Med 15 minuter avräkningsperiod kommer alla obalanser avräknas för en period på 15 minuter istället för dagens 60 minuter och aktörer på marknaden kommer ha möjlighet att handla 15-minuter-produkter.

Granskad