Drift av stamnät SySOp

Kommissionsriktlinjen, Transmission System Operation (SySOp) reglerar förutsättningarna för drift av kraftsystem i Europa och ställer krav på bland annat analys, certifiering, datainsamling, datautbyte, koordinering med externa parter, metodbeskrivningar, rapportering, rutiner och utbildning.

Riktlinjen innehåller också bestämmelser om driftsäkerhetsanalyser, driftsplanering och planering för lokala avbrott i ledningsnätet för underhåll och krav på regional samverkan. Dessutom ställs det upp minimikrav och principer för frekvensreglering och reserver för att uppnå en tillfredsställande frekvenskvalitet.

För Svenska kraftnät innebär de nya bestämmelserna nya förutsättningar för planering och drift av det svenska stamnätet och det nordiska TSO-samarbetet. Av särskild betydelse i det här sammanhanget är också Svenska kraftnäts arbete tillsammans med övriga nordiska systemoperatörer för att bilda ett nordiskt gemensamt driftkoordineringskontor i Köpenhamn.

Efter att EU:s medlemsstaterna nu har röstat ja till kommissionsriktlinjen ska den godkännas (eller förkastas) av Europeiska rådet och Europaparlamentet innan den kan träda i kraft. Innan denna process, som kan ta upp till sex månader efter överlämningen till Europeiska rådet och Europaparlamentet, kan startas ska kommissionsriktlinjen översättas till svenska och övriga språk inom EU. 

Kommissionsriktlinjen för SySOp 

Granskad