Förhandstil­ldelning kapacitet (FCA)

Kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet (Forward Capacity Allocation, FCA) anger villkor för kapacitetstilldelning mellan elområden och långsiktiga möjligheter att sänka riskerna innan dagen före-handeln.

Kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet fastställer regler om:

  • kapacitetstilldelning mellan elområden på förhandsmarknaderna,
  • en gemensam metod för att bestämma långsiktig kapacitet mellan elområden, samt
  • villkor för hantering av långsiktiga överföringsrättigheter (long-term transmission rights, innebär explicit tilldelning av rättigheter till kapacitet i förväg – antingen fysiskt eller finansiellt).

Kraven i riktlinjen berör främst systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter. I Sverige är det alltså främst Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

Riktlinjen kan innebära att nya prissäkringsinstrument och inslag på marknaden införs, exempelvis långsiktiga överföringsrättigheter eller andra alternativ till produkter som tillgodoser långsiktig risksäkring på marknaden. Det är upp till behöriga tillsynsmyndigheter för varje elområdesgräns att avgöra ifall det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i marknadstidsramarna innan dagen före-handeln eller om systemansvariga för överföringssystemen behöver vidta åtgärder för att säkerställa detta. Beslutet ska baseras på en utvärdering av den befintliga marknaden för risksäkringsprodukter samt på samråd med marknadsaktörerna. Beslutet ska tas inom sex månader efter att riktlinjen träder i kraft.

Riktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet träder ikraft den 17 oktober och är den andra av tre riktlinjer för elmarknaden att träda i kraft. Den första riktlinjen var Riktlinjen för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM) och trädde i kraft den 14 augusti 2015. Den tredje riktlinjen för elmarknaden innefattar villkor och regler för marknadstidsramen efter intradag (Electricity Balancing, EB) och väntas träda i kraft kring årsskiftet 2016/2017.

Vill du veta mer?

På EU-kommissionens webbplats kan du ladda ner FCA-riktlinjen.
Läs mer om denna och andra nätkoder på ENTSO-E:s webbplats och Energimarknadsinspektionens webbplats.

Granskad