Kapacitetstil­ldelning (CACM)

Kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) anger metoderna för hur kapacitet på marknaderna dagen före och intradag för el ska tilldelas och hur kapaciteten ska beräknas mellan olika områden. Riktlinjen innehåller också bestämmelser för hur konkurrens mellan elbörser i Europas ska hanteras.

Det svenska namnet är "Riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning". 

Riktlinjen togs till en början fram som en nätkod. Under den förberedande lagstiftningsprocessen kom EU-kommissionen fram till att den inte var tillräckligt precis i sina skrivningar för att kunna förbli en nätkod. I praktiken har detta ingen betydelse för EU:s medlemsstater eftersom även riktlinjer är rättsligt bindande och kommer att bli föremål för förhandling med EU:s medlemsstater.

Den 5 december 2014 röstade EU:s medlemsstater ja till riktlinjen. Den har godkänts  av EU-parlamentet och Europeiska rådet och trädde i kraft den 14 augusti 2015.

Beslutad version av CACM.

Godkänt förslag till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Enligt artikel 16 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att tillhandahålla de produktions- och lastdata som krävs för att fastställa den gemensamma nätmodellen.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt 12 artikeln CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande. 

Metoden beskriver de data från produktion och förbrukning som systemansvariga kan kräva in för att kunna etablera en gemensam nätmodell.

Den 9 januari 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata.

Vill du veta mer?

Läs Ei:s beslut med bilagor:

Beslut: Prövning av metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Bilaga 1: ERF beslut (pdf, 90 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Så här gör du för att överklaga beslutet ( pdf, 130 kB, nytt fönster)

Kontaktperson: Krister Linnanheimo, e-post: Krister.Linnanheimo@svk.se.

Godkänt arrangemang för tilldelning av överföringskapacitet på Baltic Cable

Den 14 juli 2016 godkände Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnäts förslag till arrangemang för Baltic Cable. Svenska kraftnät har tillsammans med TenneT Germany GmbH, som är en tysk systemansvarig för överföringssystem, tagit fram förslaget om arrangemang för Baltic Cable. Detta enligt artiklarna 45 och 57 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Arrangemangen rör tilldelning av överföringskapacitet och marknadskoppling för dagen-före och intradag marknader på Baltic Cable. De innebär i korthet:

  • Att nuvarande arrangemang för marknadskoppling för dagenföremarknaden som är förenliga med kraven i CACM bibehålls.
  • Att de arrangemang som nu är under utarbetande för den gemensamma intradagmarknaden i EU ska utgöra arrangemangen även för Baltic Cable.
  • Att sammankopplingen och informationsutbyte ska ske via en elmarknadsoperatör.
  • Att ytterligare systemansvariga och nominerade elmarknadsoperatörer kan ansluta.

Arrangemangen ska säkerställa att kapaciteten på Baltic Cable ska ställas till marknadens förfogande så att denna kan användas i marknadskopplingen i dagenföre- och intradagmarknaderna. Baltic Cable är en sammanlänkning som är ansluten till det svenska elområdet SE4.

Arrangemangen för tilldelning av överföringskapacitet på Baltic Cable är den första metoden som godkänts av Energimarknadsinspektionenefter ikraftträdelse av CACM-förordningen.

Vill du veta mer?

Läs Svenska kraftnäts och TenneT:s förslag (pdf, 227 kB, nytt fönster)

Läs hela Ei:s beslut (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Kontaktperson: Rose Sargant, e-post rose.sargant@svk.se och telefon 010-475 86 77.

Granskad