Kapacitetstil­ldelning (CACM)

Kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) anger metoderna för hur kapacitet på marknaderna dagen före och intradag för el ska tilldelas och hur kapaciteten ska beräknas mellan olika områden. Riktlinjen innehåller också bestämmelser för hur konkurrens mellan elbörser i Europas ska hanteras.

Det svenska namnet är "Riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning". 

Riktlinjen togs till en början fram som en nätkod. Under den förberedande lagstiftningsprocessen kom EU-kommissionen fram till att den inte var tillräckligt precis i sina skrivningar för att kunna förbli en nätkod. I praktiken har detta ingen betydelse för EU:s medlemsstater eftersom även riktlinjer är rättsligt bindande och kommer att bli föremål för förhandling med EU:s medlemsstater.

Den 5 december 2014 röstade EU:s medlemsstater ja till riktlinjen. Den har godkänts  av EU-parlamentet och Europeiska rådet och trädde i kraft den 14 augusti 2015.

Beslutad version av CACM.

Godkänt förslag till tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen
före-marknaden

Enligt artikel 69 i EU:s förordning 2015/1222 om riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska alla systemansvariga för överföringssystem senast 16 månader efter förordningens ikraftträdande utarbeta förslag till en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden. Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. Energimarknadsinspektionen har nu godkänt Svenska kraftnäts förslag.

Tidsgränsen för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden är i förslaget satt till 60 minuter före stängningstid. Före tidsgränsen får varje samordnad kapacitetsberäknare justera den kapacitet mellan elområden och de tilldelningsbegränsningar som lämnats till de nominerade elmarknadsoperatörerna.

Efter tidsgränsen ska all kapacitet på dagen före-marknaden och alla tilldelningsbegränsningar vara garanterade för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden. Detta såvida inte kraven i artikel 46.2 är uppfyllda, varvid kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar ska vara garanterade så snart som de lämnats till berörda nominerade elmarknadsoperatörer.

Vill du veta mer?

Läs Ei:s beslut och bilagor:

Beslut: Tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen
före-marknaden (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Bilaga 1: ENTSO-E DAFD Final proposal (pdf, 260 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: ENTSO-E DAFD Explanatory note (pdf, 580 kB, nytt fönster)

Kontaktperson: Mårten Bergman, e-post: marten.bergman@svk.se

Godkänt förslag till metod för gemensam nätmodell

Enligt artikel 17 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till metodologi för en gemensam nätmodell.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt artikel 12 CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande. Energimarknadsinspektionen återkom till Svenska kraftnät i januari 2017 med en ändringsbegäran av förslaget. Förslaget omarbetades via ENTSO-E och i mars 2017 skickade Svenska kraftnät in ett ändrat förslag till metoden.

Metoden beskriver den övergripande processen, samt delprocesser för att skapa den gemensamma nätmodellen och de individuella nätmodeller som sammanfogade kommer att utgöra den gemensamma nätmodellen.

Den 11 maj 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för gemensam nätmodell.

Vill du veta mer?

Läs Ei:s beslut med bilagor:

Beslut: Prövning av metod för gemensam nätmodell (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Bilaga 1: Så här gör du för att överklaga beslutet (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Kontaktperson: Krister Linnanheimo, e-post: Krister.Linnanheimo@svk.se

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet av flera nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.

Sedan det blev uppenbart i början av 2016 att den nominerade elmarknadsoperatören EPEX SPOT SE vill erbjuda tjänster för dagen-före och intradagsmarknaden i Sverige har Svenska kraftnät i samarbete med de andra systemansvariga för överföringssystem i Norden arbetat med att ta fram ett förslag till kapacitetstilldelning så att flera nominerade elmarknadsoperatörer samtidigt kan vara verksamma i de svenska och nordiska elområdena.

Förslaget lämnades in i juni 2016. I december 2016 begärde Ei (Energimarknadsinspektionen) ändringar av förslaget och Svenska kraftnät skickade in en ny version i februari 2017. Detta förslag godkände Ei den 30 mars 2017.

Förslaget innehåller generella förskrifter om samarbete och datautbyte mellan Svenska kraftnät och de nominerade elmarknadsoperatörer i den framtida situation där kapacitetsberäkning hanteras av en samordnad kapacitetsberäknare. Ei ska ta ett separat beslut om den framtida lösningen för överföringsombudet.

Vill du veta mer?

Ladda ner information om det nu godkända förslaget:

Svenska kraftnäts förslag - endast på engelska (pdf, 160 kB, nytt fönster)

De nordiska TSO:ernas förklarande dokument om förslaget - endast på engelska (pdf, 580 kB, nytt fönster)

Ladda ner Ei:s beslut med bilagor:

Ei:s beslut (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Bilaga 1 och 2 till Ei:s beslut (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Kontaktperson: Rose Sargant; e-post rose.sargant@svk.se och telefon 010-475 8677.

Godkänt förslag till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Enligt artikel 16 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att tillhandahålla de produktions- och lastdata som krävs för att fastställa den gemensamma nätmodellen.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt 12 artikeln CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande. 

Metoden beskriver de data från produktion och förbrukning som systemansvariga kan kräva in för att kunna etablera en gemensam nätmodell.

Den 9 januari 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata.

Vill du veta mer?

Läs Ei:s beslut med bilagor:

Beslut: Prövning av metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Bilaga 1: ERF beslut (pdf, 90 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Så här gör du för att överklaga beslutet (pdf, 130 kB, nytt fönster)

Kontaktperson: Krister Linnanheimo, e-post: Krister.Linnanheimo@svk.se.

Godkänt arrangemang för tilldelning av överföringskapacitet på Baltic Cable

Den 14 juli 2016 godkände Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnäts förslag till arrangemang för Baltic Cable. Svenska kraftnät har tillsammans med TenneT Germany GmbH, som är en tysk systemansvarig för överföringssystem, tagit fram förslaget om arrangemang för Baltic Cable. Detta enligt artiklarna 45 och 57 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Arrangemangen rör tilldelning av överföringskapacitet och marknadskoppling för dagen-före och intradag marknader på Baltic Cable. De innebär i korthet:

  • Att nuvarande arrangemang för marknadskoppling för dagenföremarknaden som är förenliga med kraven i CACM bibehålls.
  • Att de arrangemang som nu är under utarbetande för den gemensamma intradagmarknaden i EU ska utgöra arrangemangen även för Baltic Cable.
  • Att sammankopplingen och informationsutbyte ska ske via en elmarknadsoperatör.
  • Att ytterligare systemansvariga och nominerade elmarknadsoperatörer kan ansluta.

Arrangemangen ska säkerställa att kapaciteten på Baltic Cable ska ställas till marknadens förfogande så att denna kan användas i marknadskopplingen i dagenföre- och intradagmarknaderna. Baltic Cable är en sammanlänkning som är ansluten till det svenska elområdet SE4.

Arrangemangen för tilldelning av överföringskapacitet på Baltic Cable är den första metoden som godkänts av Energimarknadsinspektionenefter ikraftträdelse av CACM-förordningen.

Vill du veta mer?

Läs Svenska kraftnäts och TenneT:s förslag (pdf, 227 kB, nytt fönster)

Läs hela Ei:s beslut (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Kontaktperson: Rose Sargant, e-post rose.sargant@svk.se och telefon 010-475 86 77.

Granskad