Nödsituationer och återställning (ER)

Nätkoden Emergency and Restoration (ER) är en nätföreskrift som handlar om vad som ska göras i händelse av en storstörning i elnätet.

Nätkoden fastställer krav och principer för hur nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen och återuppbyggnadsfasen av elförsörjningen ska hanteras.

Mer specifikt rör den krav på:

  • TSO:ernas hantering av nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen och återuppbyggnadsfasen av elförsörjningen.
  • Koordinering av systemdrift inom unionen vid nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen och återuppbyggnadsfasen av elförsörjningen.
  • Simuleringar och tester för att garantera tillförlitlig, effektiv och snabb återuppbyggnad till normaltillstånd av det sammanlänkade transmissionssystemet i händelse av nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen.
  • Verktygen och anordningarna som behövs för att garantera tillförlitlig, effektiv och snabb återuppbyggnad till normaltillstånd av det sammanlänkade transmissionssystemet i händelse av nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen.

De aktörer som främst påverkas av nätkoden är Svenska kraftnät (TSO), Energimarknadsinspektionen, region- och lokalnätsägare, balansansvariga, elbörser, regionala driftcentra (RSC) och ”significant grid users”.

Efter att EU:s medlemsstater nu har röstat ja till nätföreskriften ska den godkännas (eller förkastas) av Ministerrådet och Europaparlamentet innan den kan träda i kraft. Innan denna process kan starta, som kan ta upp till sex månader efter överlämningen till Ministerrådet och Europaparlamentet, ska nätföreskriften översättas till svenska och övriga språk inom EU. 

Vill du veta mer?

Läs mer om ER på ENTSO-E:s webbplats.  

Läs mer om ER på Energimarknadsinspektionens webbplats

Granskad