Nordisk balansering

De nordiska systemoperatörerna (TSO:erna) har förberett en detaljerad rapport som beskriver den nordiska balanseringsfilosofin för att sammanfatta vilka principer och vilken strategi som ligger bakom nuvarande regler och processer gällande balanseringsprocessen.

Ramverket för balanseringsregler i de nordiska länderna är inte fullt ut harmoniserat. Huvudsyftet med rapporten är att inom TSO-kretsen säkerställa en gemensam tolkning och förståelse för nuvarande principer och regelverk kring balanseringsprocessen, vilket kommer att underlätta det dagliga operativa TSO-arbetet. I tillägg, syftar rapporten till att vara en grund för det pågående och planerade arbetet med driftutvecklingsfrågor.

Det finns ett behov av att utvärdera principerna med hänsyn till den kommande implanteringen av nätkoder och riktlinjer på elområdet. Detta kan komma att leda till förändringar i den nuvarande balanseringsfilosofin. En central del i den pågående utvecklingen är dimensionering och kravställning på Frequency Containment Reserves (FCR) och Frequency Restoration Reserves (FRR).

I EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem, baserar sig dimensioneringen av reserver i kraftsystemet på de krav som finns angående hantering av nätbegränsningar. Vidare säger SO GL att kraven gällande regional balansering måste beskrivas i ett nytt systemdriftavtal mellan TSO:erna, ett sådant avtal är nu under utveckling.

SO GL ställer även krav på en process för att hantera automatic frequency restoration reserves aFRR. Det nordiska aFRR-projektet arbetar med att utveckla marknadskoncept för kapacitet och energiaktivering gällande aFRR.

I tillägg, ser Nordic Frequency Containment Process-projektet (FCP) över de nuvarande kraven och regelverken för frequency containment reserve (FCR) samt utvärderar principer för utbyte av FCR mellan olika TSO:ers kontrollområden. SO GL specificerar också krav på tillräckliga nedregleringsreserver gällande FRR för varje TSO:s kontrollområde och tillsammans med krav på nedregleringsförmåga gällande FCR-D kommer dessa krav att utgöra delar av det nya systemdriftsavtal som är under utveckling.

Utöver det som nämnts finns det flera ytterligare pågående utvecklingsaktiviteter kopplade till systemdrift som kan komma att påverka balanseringsfilosofin i framtiden.

Ladda ner rapporten Nordic Balancing Philosophy (pdf, 400 kB, nytt fönster).

Granskad