Fotograf: Tomas Ärlemo

Tjänstehubb för elmarknaden

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. I Ei:s uppdrag ingår också att utarbeta förslag som innebär att det införs en elhandlarcentrisk modell.

Uppdraget

I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att utveckla och driva en tjänstehubb för den svenska elmarknaden. Ett första steg var att ta fram en rapport till regeringen den 1 juni 2016 med ett förslag till utformning samt en plan för att införa tjänstehubben. För Ei handlar uppdraget om att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa tjänstehubben. 

Svenska kraftnäts uppdrag i korthet (pdf 748 KB)

Lämna synpunkter på processer som tas fram

En expertgrupp arbetar med att anpassa dagens elmarknadsprocesser till den kommande hubben och till en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Läs mer om deras arbete under valet Expertgrupp.  

Resultatet från gruppens arbete redovisas löpande under valet Dokument. Det finns möjlighet för alla som har synpunkter att skicka in dessa samt ställa frågor kring processerna till projektet på e-postadressen hubb@svk.se.

Kortnamnet för att komma direkt till denna sida är www.svk.se/hubb

Nyheter

Aggregation in reserve markets

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market, The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a workshop with a purpose to give information and discuss aggregation in the reserve markets.

Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Nya dokument om tjänstehubben publicerade

Svenska kraftnät har, tillsammans med expertgruppen som består av branschrepresentanter, arbetat vidare med tjänstehubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Branschens synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning om tjänstehubben

I juni lämnade Svenska kraftnät in rapporten ” Redovisning av vissa frågor angående tjänstehubbens utformning m.m” till regeringen. Den beskriver tjänstehubbens funktioner, tidpunkt för när den kan införas, kostnad och finansiering samt alternativ för organisation och drift.

Nytt seminarium om tjänstehubben

Arbetet med processerna i tjänstehubben fortsätter. Den 28 november planerar vi ett seminarium där vi berättar mer.

Granskad