Fotograf: Tomas Ärlemo

Säkerhetsskydd

Företag inom elförsörjningen riskerar att utsättas för olika slags angrepp, bland annat i form av inbrott, skadegörelse eller IT-angrepp. Det är därför mycket viktigt att varje elföretag ser till att skydda sin verksamhet.

Företag i energibranschen råkar varje år ut för skadegörelse, inbrott, stölder och andra kriminella handlingar. Virus i datorer eller andra störningar som orsakas av utomstående IT-system skapar stora problem. Då och då inträffar också allvarligare händelser såsom större bedrägerier, bränder och sabotage i anläggningar. I takt med allt hårdare konkurrens ökar också intresset av att ta del av information från konkurrenter och därmed ökar också risken att drabbas av informationsstöld. 

Inom energibranschen har ordet säkerhet flera betydelser. Den typ av säkerhet som behandlas här avser i första hand skydd mot våld, stöld, sabotage och ekonomisk brottslighet samt säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagsstiftningen. Det går dock inte att dra någon knivskarp gräns mellan olika säkerhetsområden vilket innebär att vi även tar upp en del angränsande områden.

Energiföretag ska följa ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter i syfte att vidta åtgärder för att skydda personal, egendom och säkra landets energiförsörjning. Se ett urval av de viktigaste lagarna.

Som energiföretag räknas bolag, företag, föreningar och förvaltningar som är verksamma inom produktion, distribution och försäljning av el, värme och gas med tillhörande tjänste-, entreprenad- och serviceverksamheter.

 

Granskad