Fotograf: Tomas Ärlemo

Utbyggnadsp­rocessen

Tiden från planering till en färdig ledning är ofta fem till tio år och omfattar samrådsprocess, tillståndshandläggning, byggskede och drifttagning.

Dialog är viktigt när vi planerar en ny kraftledning

I  början av processen när vi planerar för en ny kraftledning genomför vi samråd med alla som kan bli berörda av ledningen. Att vi har en tidig dialog med markägare, kommuner, länsstyrelser med flera är viktigt för att vi ska hitta ledningens bästa möjliga sträckning.

Vi ansöker om tillstånd för nya ledningar från Energimarknadsinspektionen

När vi har haft samråd med alla berörda och utrett olika alternativ till sträckning för en ny förbindelse fastställer vi en sträckning, som vi sedan ansöker om tillstånd (koncession) från Energimarknadsinspektionen för. Ofta behöver vi även flera andra tillstånd för de arbeten vi ska göra från länsstyrelsen, kommunen och andra myndigheter.

Att bygga en ledning tar två till tre år

Själva byggtiden varierar beroende på ledningens längd, om den går genom känsliga områden och hur många fastighetsägare som berörs, men ofta tar det ungefär två till tre år att bygga en ny ledning.

Avtal med markägarna

Innan vi börjar bygga en ny kraftledning tecknar vi avtal med markägarna om markupplåtelse. Markupplåtelseavtalet reglerar bland annat precis var ledningen ska gå och vilken ersättning markägaren får. När vi har tecknat markupplåtelseavtal ansöker vi om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Ledningsrätten innebär att marken upplåts för ledningen för all framtid.

Granskad