Stamnätet stärks mellan Ekhyddan och Nybro

Med en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro ser vi till att stamnätet förblir driftsäkert framöver när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar.

Om projektet

Nytt om Ekhyddan – Nybro

Samrådsredogörelse finns nu tillgänglig på webben

Nu finns samrådsredogörelsen för de kompletterande samråden publicerad på webben. I redogörelsen beskriver vi samråden, de inkomna yttrandena och våra kommentarer på dessa. Vi tackar er för alla värdefulla synpunkter, de har varit viktiga bidrag till valda sträckningar.

Val av sträckningar i kompletterande samråd

De kompletterande samråden för delsträckor i Ekhyddan – Nybro är nu avslutade. Vi tackar för alla yttranden vi har fått in. Efter att ha övervägt inkomna synpunkter tillsammans med andra värden har Svenska kraftnät nu valt sträckningsalternativ att arbeta vidare med.

Utstakning av vinkelstolpar under hösten

Under hösten kommer Svenska kraftnät att bestämma placeringar av vinkelstolpar. Med start i oktober undersöker vi terrängen vid de planerade vinkelplatserna och sätter ut stakkäppar för att markera stolparnas placeringar.

Inventeringar av natur- och kulturvärden i sommar

Med början i april kommer vi att göra förundersökningar i form av inventeringar av natur- och kulturvärden på fastigheter längs den planerade ledningssträckan mellan Ekhyddan och Nybro.

Information från vägmöten

I januari genomförde Svenska kraftnät öppna hus där vi informerade om hur vi önskar att använda vägar när vi projekterar och bygger den nya ledningen mellan Ekhyddan och Nybro. För er som inte kunde närvara sammanfattar vi här den viktigaste informationen från mötena.

Nu är samrådsredogörelsen publicerad

Nu är samrådsredogörelsen för det andra samrådet i Ekhyddan – Nybro färdigställd och publicerad på webbplatsen. I samrådsredogörelsen sammanfattar vi inkomna yttranden och Svenska kraftnäts svar på dessa, samt våra kommentarer till ofta förekommande synpunkter.

Välkommen till öppet hus om tillfartsvägar

I januari kommer vi att genomföra öppna hus om hur vi planerar att använda befintliga vägar under projektering och byggnation av den nya ledningen. För att kunna använda vägarna vill vi teckna nyttjanderättsavtal med berörda väghållare och fastighetsägare. Öppet hus är ett tillfälle för dig att träffa oss från Svenska kraftnät och ställa dina frågor om vägar och vägavtal. Alla som vill komma till ett öppet hus är varmt välkomna.

Inmätningar vid stationerna Ekhyddan och Nybro

Under perioden oktober till december kommer vi att göra inmätningar kring stationerna Ekhyddan och Nybro. Berörda fastighetsägare har fått brev om att inventeringarna startar.

Inventering av tillfartsvägar från vecka 25

Vi behöver inventera de vägar som ligger i anslutning till den planerade luftledningssträckan. Inventeringen påbörjas vecka 25 och kommer att ske okulärt – inga markeringar eller åtgärder kommer att göras i fält vid inventeringen.

Ändrad tidplan för projektet

Det är Energimarknadsinspektionen som ger tillstånd till Svenska kraftnät att bygga nya kraftledningar. Att få tillstånd för att bygga en kraftledning är en omfattande process. Det är också en lång process att få tillträ...

Vi har sökt förundersökningstillstånd hos länsstyrelsen

För att kunna göra markinventeringar behöver vi ha fastighetsägarens tillstånd att beträda marken. Till berörda fastighetsägare har vi tidigare skickat en blankett om medgivande om förundersökning (MFÖ). För de fastighet...

Våra kontaktpersoner hjälper dig

En viktig uppgift som våra kontaktpersoner har är att hjälpa dig som fastighetsägare att framföra dina synpunkter och önskemål. En annan uppgift är att medverka till att utredningar görs och att hänsyn tas till fastighet...

Samråd om ledningens sträckning avslutat

Det andra samrådet för Ekhyddan - Nybro avslutades den 30 april. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse, som beräknas vara klar före årsskiftet.

Nytt samråd för Ekhyddan – Nybro

Nu är det dags för ett nytt samråd för Ekhyddan – Nybro – Hemsjö. Samrådet pågår från den 9 februari till den 30 april 2015 och du är välkommen att lämna dina synpunkter.

Samrådsredogörelse klar

Samrådsredogörelsen för den kraftledning som Svenska kraftnät planerar från Ekhyddan i Oskarshamns kommun till Nybro i Nybro kommun är nu klar.

Dags för samråd i södra Sverige

I juni håller Svenska kraftnät öppet hus om två nya planerade elförbindelser i södra Sverige. Ledningarna planeras gå mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun respektive Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun.

Byggnationen är planerad att starta 2020.

Fakta om Ekhyddan – Nybro

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. För att minska risken för strömavbrott i regionen, vid ett fel i stamnätet, behöver stamnätet för el byggas ut. Ledningen blir ca 90 km.

Svenska kraftnät planerar också en ledning mellan Nybro och Hemsjö.

Project of Common Interest (PCI)

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

HändelseTidpunkt
Samråd om flera utredningsområden 2014
Samråd om utbyggnadsförslag 2015
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2017
Beslut om tillstånd 2018
Planerad byggstart 2020
Planerad drifttagning 2023