Samråd och dialog

Efter en längre tids samrådsprocess med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet, har vi valt en sträckning som vi har ansökt om tillstånd för.

Så har samrådsprocessen gått till

I mitten av maj 2015 inledde vi samrådsprocessen för att informera om våra planer och ta emot synpunkter. I samrådsunderlaget som alla berörda fastighetsägare fick via posten beskrev vi flera möjliga sträckningar för den nya elförbindelsen, så kallade utredningskorridorer, och hur dessa kan påverka omgivningen. Vid två tillfällen kunde berörda fastighetsägare och allmänhet få svar på sina frågor under öppna hus.

Utifrån de synpunkter som vi fick in under samrådet fortsatte vi vår utredning för att välja en utredningskorridor att arbeta vidare med. Samråd om den valda utredningskorridoren (utbyggnadsförslaget) skedde sedan sommaren 2016. Även då skickade vi ut information och bjöd in berörda till öppna hus för att informera och få in synpunkter. Sedan dess har vi projekterat och inventerat natur- och kulturmiljön mer ingående. Utifrån resultatet av dessa så kallade förundersökningar och inkomna synpunkter från samrådet har vi valt en sträckning som vi nu ansökt om tillstånd för.

Tidigare information inför och under samrådet

Inbjudan till samråden har skett via annonsering och utskick till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer med flera. Som en del av samrådsprocessen har vi även haft öppna hus för att informera och svara på frågor samt informerat om samrådet här på webben.

Läs mer om samrådsprocessen här

 

Granskad