Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Gemensamma EU-regler för balansering av el

Torsdagen den 16 mars 2017 röstades nätföreskriften för balansering av el igenom av EU:s medlemstater i beslutkommittéen. Det är den sista av åtta nätföreskrifter som enligt tredje inre marknadspaketet ska tas fram. Nu väntar beslut om nätföreskriften i Parlamentet och Ministerrådet innan den publiceras och därefter (efter 6 månader) träder i kraft. Kommissionsriktlinjen kommer därefter att översättas till svenska och övriga språk inom EU.

Konsultation: Procedurer för fallback i kapacitetsberäkningsområde Norden

De nordiska systemoperatörerna, varav Svenska kraftnät är en av dem, har initierat en konsultation med deadline den 13 april 2017. Konsultationen gäller ett gemensamt förslag för procedurer för fallback, vilket initieras i händelse om det inte finns några resultat från dagen före-handeln.

Projektet som utreder hur 15-minuters avräkningsperiod kan införas i Norden – Finer Time Resolution – kommer fortsätta involvera aktörer och intressenter

De fyra nordiska TSO:erna (Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid och Energinet.dk) genomför tillsammans ett projekt för att se hur en 15-minuters avräkningsperiod kan införas i Norden. Att införa kortare avräkningsperiod är en del av det europeiska regelverket rörande balanshållning (Guideline on Electricity Balancing). Med 15 minuter avräkningsperiod kommer alla obalanser avräknas för en period på 15 minuter istället för dagens 60 minuter och aktörer på marknaden kommer ha möjlighet att handla 15-minuter-produkter.

Studiebesök Energinet

Andra veckan i februari var vi traineer på besök hos Energinet.dk för att utbyta erfarenheter och lära oss mer om det nordiska samarbetet. Besöket, som förutom spännande presentationer också innefattade tid tillsammans med deras traineer, var både lärorikt och trevligt. Vi hade innan besöket många funderingar, bland annat om hur det är att balansera ett system med mycket vindkraft och vad är egentligen utmaningen med två synkronområden?

Svenska kraftnät tittar tillsammans med polsk och litauisk systemoperatör på möjligheten att införa en ”virtuell avräkningspunkt"

Handelsutbytet mellan Polen och Sverige (SwePol), och mellan Polen och Litauen (LitPol) begränsas ibland av interna flaskhalsar i det polska nätet. Just den del av det polska nätet som utgör överföringsförbindelse mellan de båda kablarna SwePol och LitPol är dock stark och överföring mellan Sverige och Litauen, via Polen, skulle därför kunna ske utan påverkan på de svagare delarna av det polska nätet.