Pressme­ddelande

Stamnätstariffen för el fastställd för 2017

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2017. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men bedömningen är fortsatt att stamnätstariffen kommer att behöva höjas på sikt.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2016/2017

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Första nätförstärkningslånen beslutade av Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 mnkr till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Utlåningen innebär att ny förnybar elproduktion kan anslutas till stamnätet.

Framtidens elmarknad i fokus när Svenska kraftnät samlade branschen

Fortsatt tro på dagens elmarknadsmodell eller ett behov av stora förändringar? Eller något däremellan. Förslagen var många när Svenska kraftnät bjöd in till samtal om framtidens elmarknad på sitt årliga Kund- och intressentmöte. Deltagarna fick också lyssna till ett anförande av energiminister Ibrahim Baylan (S).

Vinterkyla medför minskade marginaler för elförsörjningen

Med vinterkylan ökar förbrukningen av el. Under torsdagen den 7 januari nåddes vinterns hittills högsta förbrukning på knappt 26 000 MW. Det medförde minskade marginaler i landets elförsörjning, konstaterar Svenska kraftnät.