Pressme­ddelande

Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman

Med Hansa PowerBridge når arbetet med en ny utlandsförbindelse till kontinenten planeringsfasen. Den nya likströmsförbindelsen ska stärka förbindelsen mellan de svenska och tyska transmissionsnäten. Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz på fredagen.

Designade kraftledningsstolpar ljussätter Göta kanal

Tisdag 10 november sätts belysningen av de designade kraftledningsstolparna öster om Borensberg i Motala kommun igång. Stolparna är placerade vid passagen av Göta kanal och Motala ström och är en del av Svenska kraftnäts nya elförbindelse SydVästlänken.

Förnyad förbindelse säkrar överföringskapacitet till 2030

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat investera drygt 150 mnkr i nya kontrollanläggningar för elförbindelserna Konti-Skan 1 och 2 till Danmark. Det innebär att den viktiga överföringskapaciteten mellan Sverige och Jylland säkras för ytterligare 15 – 20 år. Projektet ska vara klart i slutet av 2019.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2016

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2016. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men bedömningen är fortsatt att stamnätstariffen kommer att behöva höjas på sikt.

Svenska kraftnät bygger anslutning för Markbygden, etapp 2

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat att bygga ett nytt ställverk – stamnätsstationen Trolltjärn – för att kunna ansluta etapp 2 i den stora vindkraftsparken Markbygden. Investeringen på 85 mnkr betalas av Markbygden Net Väst AB och stationen ska tas i drift hösten 2018.

Ett varsamt hästjobb i ledningsgatan

När Svenska kraftnät skulle röja skog i ett känsligt naturområde för den nya kraftledningen SydVästlänken gick uppdraget till hästarna Tjommen och Turbin. I terrängen kunde de röra sig extra varsamt.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2015/2016

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.