Pressme­ddelande

Ny infrastruktur en utmaning för nätägare

Svenska kraftnäts årliga Kund- och intressentmöte den 25 mars blev det mest välbesökta hittills. Under en eftermiddag diskuterades utmaningar med ny infrastruktur och dess samhällsekonomiska nytta.

Ökade kostnader för balanshållning ger ökade avgifter

Med en ökande andel flexibel och intermittent, väderberoende produktion i nätet ökar behoven av reglerresurser och kostnaderna för dessa. Därför höjer Svenska kraftnät avgifterna för balansansvariga fr.o.m. den 1 februari 2015.

Drifttagningen av SydVästlänken flyttas fram

Svenska kraftnät har idag informerat den nordiska elbörsen Nord Pool Spot AS om att den planerade drifttagningen av SydVästlänken senareläggs från första kvartalet 2015 till slutet av tredje kvartalet samma år. Orsaken är att företaget Alstom Grid meddelat att man i förhållande till tecknat kontrakt blir ca ett år sena med att leverera de HVDC-omriktarstationer som Svenska kraftnät har beställt.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2015

Svenska kraftnäts styrelse fastställde på onsdagen stamnätstariffen för 2015. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men på sikt kommer stamnätstariffen att behöva höjas som en konsekvens av den ökade investeringstakten.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2014/2015

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Svenska kraftnäts effektreservsupphandling inför vintern 2014/2015 är klar

Effektreservsupphandlingen inför vintern 2014/2015 är klar. Den omfattar totalt 1 346 MW varav 626 MW är förbrukningsreduktion, det vill säga industriföretag som mot ersättning minskar sin förbrukning. Resterande del utgörs av elproduktion som kan startas upp på begäran av Svenska kraftnät, totalt 720 MW.