Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Årlig dammsäkerhetsrapp­ortering

Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars varje år skicka en dammsäkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Huvudsyftet med rapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontrollen och aktuella dammsäkerhetsförhållanden i länet.

Svenska kraftnäts vägledning har uppdaterats inför 2019 års rapportering. Rapporteringsmallarna är oförändrade sedan 2016.

Rapporteringen omfattar i allmänhet följande tre delar:

Företagsrapport

Här redogörs för övergripande mål och handlingsprinciper för verksamhetens arbete med dammsäkerhet och säkerhetsledningssystemet beskrivs översiktligt.

För det aktuella rapporteringsåret redovisas även vilka huvudsakliga verksamhetsövergripande aktiviteter och förändringar rörande dammsäkerhet som genomförts och planeras genomföras i närtid samt vilka resultat som uppnåtts.

Mall 1 - företagsrapport (word, 34 kB, nytt fönster)

Tabellsammanställning

I denna del ges en sammanställning över verksamhetens dammanläggningar med klassificerade dammar. För respektive dammanläggning redovisas aktuella uppgifter om egenkontrollen och det noteras om rapportervärda avvikelser, händelser och åtgärder med mera förekommit under året.

Mall 2 - tabellsammanställning (excel, 690 kB, nytt fönster)

Anläggningsrapport

Här redogörs för förhållanden vid enskilda anläggningar bland annat utförd tillståndskontroll, inträffade händelser och utförda åtgärder under rapporteringsåret.

Ägaren redovisar även sin samlade bedömning av dammsäkerheten och kvarstående åtgärdsbehov vid dammanläggningen. 

Mall 3 - anläggningsrapport (word, 28 kB, nytt fönster)

Vägledning till dammägare

Svenska kraftnäts vägledning beskriver omfattning och innehåll för den årliga dammsäkerhetsrapporteringen, samt hur den kan dokumenteras.

Differentiering avseende rapporteringskrav och omfattning beskrivs i vägledningens avsnitt 3.3 och 3.4.

Generellt gäller följande:

  • Företagsrapporten och tabellsammanställningen skickas till länsstyrelserna i samtliga län där företaget har dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C.
  • Anläggningsrapporter skickas endast till länsstyrelsen i det eller de län i vilket den aktuella dammanläggningen är belägen. 
  • Mallarna är tänkta som ett stöd, och får anpassas på ett sätt som är praktiskt med hänsyn till den aktuella verksamheten.

Vägledning - årlig dammsäkerhetsrapportering (pdf, 644 kB, nytt fönster)

Information till länsstyrelser

Kravet på årlig dammsäkerhetsrapportering till tillsynsmyndigheten är nytt för flertalet ägare till klassificerade dammar.

Svenska kraftnät föreslår därför att länsstyrelserna informerar berörda dammägare om rutinerna, och hänvisar till Svenska kraftnäts vägledning och mallar.  

Länsstyrelserna vidarebefordrar senast 30 april företagsrapporter och tabellsammanställningar samlat för länet till Svenska kraftnät.

Information till länsstyrelser (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Granskad