Klassificering - dammsäkerhet

Under 2015-2017 ska dammägare beskriva vilka konsekvenser ett dammhaveri skulle kunna få. Med detta underlag delar länsstyrelserna in dammarna i dammsäkerhetsklasser.

Svenska kraftnäts uppgift är att stödja detta arbete genom vägledningar och information. Vi har tagit fram föreskrifter och vägledningar om dammägares arbete med konsekvensutredningar samt stöd för länsstyrelsens arbete med klassificering.

Information om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklass (pdf, 60 kB, nytt fönster)

Föreskrift om konsekvensutredning

Svenska kraftnät har meddelat föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt förordning (2014:214) om dammsäkerhet. Föreskriften beskriver omfattning, innehåll och dokumentation av de konsekvensutredningar som dammägare ska upprätta. Föreskriften beskriver även tidpunkt för inlämnande av konsekvensutredningar till tillsynsmyndigheten.

Föreskrift och allmänna råd om konsekvensutredningar (pdf, 124 kB, nytt fönster)

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering (word, 68, kB, nytt fönster)

Anvisning blanketten Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering (pdf, 127 kB, nytt fönster)

Vägledning om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering

Svenska kraftnät har även upprättat en vägledning avseende föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Vägledningen ska ge stöd till dammägare i deras arbete med konsekvensutredningar och förslag till dammsäkerhetsklassificering. Vägledningen kan även utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheterna. Vägledningen beskriver vilka dammar som ska konsekvensutredas, nyckelbegrepp, arbetsgång, omfattning och dokumentation, dammsäkerhetsklasser och bedömning av konsekvenser.

Konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering – Vägledning (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Svenska kraftnät har 2017 tagit fram en kompletterande rapport med fokus på mindre dammar med begränsad skadebild vid dammhaveri. Rapporten ger vägledning om mer överslagsmässig metodik och ger exempel på dokumentation.

Vägledning för konsekvensutredning av mindre dammar. HydroTerra och WSP (pdf, 5 MB, nytt fönster)

Vägledande avgöranden om klassificering

Tre ärenden om dammsäkerhetsklass har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr M1990-17, M1995-17 och M1997-17 daterade 2018-06-21).

Dessa behandlar i första hand avvägningen om risk för förlust av människoliv kan anses vara försumbar eller ej. Miljööverdomstolen för ett samlat resonemang om den befarade skadebilden och samhällets beredskap i detta sammanhang. Samtidigt tonas hänvisningar till RIDAS ner jämfört med resonemang i lägre instans.

Avgörandena hittar du på Mark- och miljööverdomstolens webbplats (nytt fönster).

Beräkning av dammhaverier och kartering av översvämningar

Beräkningar av dammhaverier och karteringar av översvämningar är viktiga delar av arbetet med konsekvensutredningar för dammhaverier och för beredskapsplanering. Förslag på arbetsgång och en sammanställning av metodik som har utvecklats genom åren finner du i Energiforsk rapport 2015:119. 

Energiforsk rapport 2015:119 "Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering - Metodik och erfarenheter" (pdf, 5 MB, nytt fönster)

Stöd till länsstyrelsen

Svenska kraftnät har tagit fram vägledning och mallar för att stödja länsstyrelserna i arbetet med klassificeringen.

Rekommendationer för klassificeringsarbetet i fas 3 (pdf. 211 kB, nytt fönster)

Tillsynsvägledning – Frågor och svar, reviderad 2018-08-16 (pdf, 90 kB, nytt fönster)

Lägesrapportering dammsäkerhetsklassificering

Länsstyrelserna lämnar två gånger per år in lägesrapporter över hur arbetet med dammsäkerhetsklassificeringen fortskrider. Svenska kraftnät har tagit fram ett sammanfattande PM över lägesrapporterna:

PM Länsstyrelsernas lägesrapportering våren 2017 (pdf, 630 kB, nytt fönster) 

PM länsstyrelsernas lägesrapportering hösten 2017 (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Granskad