Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tillsynsvä­gledning för länsstyrelsen

Svenska kraftnät vägleder länsstyrelserna i dammsäkerhetsfrågor.

Plan för tillsynsvägledning

Vår tillsynsvägledning är inriktad på att samordna tillsynen, ge råd och stöd samt att bedriva kompetensutveckling för dammsäkerhetshandläggare. Vi följer även upp och utvärderar tillsynen.

Plan för tillsynsvägledning 2020-2022 (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Granskning av ägares årsrapportering om dammsäkerhet

Dammägares årsrapportering om dammsäkerhet utgör en grund för länsstyrelsens planering och genomförande av dammsäkerhetstillsynen. Rapporteringen tas emot och granskas av länsstyrelserna. Svenska kraftnät har tagit fram mallar som stöd för detta.

Mall för mottagningskontroll av dammsäkerhetsrapportering (excel, 84 kB, nytt fönster)

Länsstyrelsernas årliga rapportering om dammsäkerhetstillsyn

Länsstyrelserna lämnar senast sista februari varje år in en rapport om dammsäkerhetstillsyn till Svenska kraftnät. Rapporten beskriver genomförd och planerad dammsäkerhetstillsyn, tillgängliga resurser i länet, önskemål om tillsynsvägledning med mera

Rapporteringen utgör ett underlag för Svenska kraftnäts uppföljning av tillsynen, och ger stöd för utveckling av tillsynsvägledningen.

PM Länsstyrelsernas årsrapportering dammsäkerhet (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Mall – Rapportering om dammsäkerhetstillsyn (word, 40 kB, nytt fönster)

Tillsyn av gränsdammar

Flera vattendrag i Sverige utgör gränsen mellan två län. Dammar i dessa vattendrag kan därför befinna sig på gränsen mellan länen ifråga, och kallas här ”gränsdammar”. Det är särskilt viktigt för länsstyrelserna att samordna tillsynen av sådana ”gränsdammar” som kan beröras av tillsynsinsatser från olika länsstyrelser.

I dokumentet Vägledning om tillsyn av ”gränsdammar” från 2013 finns, förutom en sammanställning av ”gränsdammar” i Sverige, också två exempel på skriftliga överenskommelser mellan länsstyrelser då tillsynen överlåtits till den ena av länsstyrelserna.

Motsvarande överenskommelse mellan länsstyrelserna i Värmland och Örebro län angående tillsynen av en gränsdamm finns också här.

Vägledning om tillsyn av ”gränsdammar” (pdf, 465 kB, nytt fönster)

Överlämnande av tillsyn på två dammar i länsgränsen mellan Värmland och Örebro län (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Vägledande avgöranden

Svenska kraftnät har låtit ta fram vägledande avgöranden som kan vara ett underlag för länsstyrelsernas arbete med tillståndsärenden. Utredningen omfattar 25 avgöranden åren 1999-2013 , där dammsäkerhetsfrågor behandlats av Mark- och miljööverdomstolen, och tidigare Miljööverdomstolen. De flesta avgörandena rör befintliga dammar, de flesta av dessa ganska små.  Miljööverdomstolen har tagit ställning i såväl juridiska som tekniska frågor som rör dammsäkerhet. De åsikter som framförs i rapporten är författarens egna.

Dammsäkerhet i avgöranden 1999-2013 - Avgöranden i miljööverdomstolen och mark- och miljööverdomstolen (pdf, 564 kB, nytt fönster)

Dammsäkerhet i avgöranden 2013-2016 - Avgöranden i mark- och miljööverdomstolen (pdf, 340 kB, nytt fönster)

Kurser

Vi rekommenderar att handläggare på länsstyrelsen går kurser för att fortbilda sig inom dammsäkerhetsområdet. 

För mer information kontakta dammsakerhet@svk.se.

Dammsäkerhet RIDAS (2 dagar)

Kursen är en grundkurs om dammsäkerhet som tar upp aktuella dammsäkerhetsfrågor, olika dammtyper, ansvar och roller samt kraftföretagens riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, RIDAS.

För mer information se Energiföretagen Sveriges webbplats (öppnas i nytt fönster).

Dammar och dammsäkerhet (2 veckor)

Kursen ger en gedigen kunskap om regelverk och branschpraxis runt dammsäkerhet. Kursen ger också en grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar dammsäkerheten, metodik för upptäckt och bedömning av skador, samt träning inför extremsituationer.

För mer information se Energiföretagen Sveriges webbplats (öppnas i nytt fönster).

Dammsäkerhet för gruvdammar (6 dagar)

Kursen ger en god kunskap om gruvdammar, regelverk, ansvar och roller, samt gruvindustrins riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, GruvRIDAS.

Information om kursen Dammsäkerhet för gruvdammar (pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster)

Granskad