Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning.

Vi har därför ett ökat fokus på europeiskt samarbete de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska transmissionsnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Samråd av förslag avseende datautbyte

Svenska kraftnät bjuder in till samråd av förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte, i enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om drift av elöverföringssystem (SO).

Inbjudan till webbinarium om nordiska samarbeten

I Solutions report 2020 ger vi tillsammans med våra nordiska motsvarigheter lägesbilden för de samarbetsprojekt som syftar till att lösa våra gemensamma utmaningar och möjliggöra energiomställningen.

ENTSO-E konsulterar metod om användning av flaskhalsintäkter

Svenska kraftnät har under vintern och våren varit aktiva i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag om hur flaskhalsintäkter får användas. Metoden följer av artikel 19.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elhandelsförordningen).

Plan framtagen för anslutning till europeiska plattformar

De europeiska plattformsprojekten som Svenska kraftnät deltar i för att implementera plattformarna för utbyte av balansenergi, MARI (för mFRR) och PICASSO (för aFRR), har nu publicerat den första versionen av planen för anslutning till plattformarna. I planen kommunicerar de nordiska TSO:erna att anslutning till plattformarna kommer att ske under perioden Q3 2023 till Q2 2024.

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna inlämnat till de nordiska tillsynsmyndigheterna

Svenska kraftnät och övriga systemoperatörer inom den nordiska kapacitetsberäkningsregionen har tagit fram ett omarbetat förslag till metod för kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna, enligt artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för Baltikum inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemoperatörer inom kapacitetsberäkningsregionen Baltikum tagit fram ett omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum i enligt med artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Driftsättning av flera NEMO:s i den gemensamma dagen före-marknaden skjuts upp på grund av COVID-19

Implementeringen av det nordiska flera NEMO-arrangemanget (MNA) befinner sig i slutfasen. Den sista testfasen, gemensamma europeiska tester under den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC), skulle ha slutförts i slutet av mars. På grund av den senaste utvecklingen med COVID-19 har de nordiska och europeiska parterna i den gemensamma dagen före-kopplingen beslutat att de gemensamma europeiska testerna skjuts upp tills vidare.

Den milda vintern höll nere topplasttimmen

Vinterns topplasttimme uppgick preliminärt till 23 600 MWh/h. Samtidigt var det en vinter med rekordstor vindkraftsproduktion. Resultatet blev emellanåt elpriser på bottennivåer.

Konsultation om balanskapacitet och tilldelningsprocess

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) samt förslag på samoptimerad tilldelningsprocess i enlighet med artikel 40(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Upphandling FFR kapacitet är igång

Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen av den nya reserven FFR (Fast Frequency Reserve). Målet är att handla upp FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet.

Nordisk modell balanserar framtidens kraftsystem

För att hantera förändrade förutsättningar för driften av kraftsystemet utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna en ny modell för balansering.

Granskad