Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. Vi har därför ett ökat fokus på europeiskt samarbete de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter godkända av Ei

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, i enlighet med förordningen (EU) 2017/2196 om fastställande av nätförskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen har nu godkänts.

Länsterhöjden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Länsterhöjden, med områdes-id LAN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Länsterhöjden tillhör elområde SE2.

Kompletterande upphandling av effektreserv

Från och med den 5 juni 2019 trädde en ny förordning i kraft om den inre marknaden för el under EU:s Ren energi-paket. För Svenska kraftnät innebär den nya förordningen bland annat förändrat tillvägagångssätt för upphandling av effektreserven.

Svenska kraftnät granskar prissättningen av stödtjänster

Svenska kraftnät genomför under hösten ett arbete med att analysera utvecklingen av kostnaderna för de automatiska reserverna. Bakgrunden är att kostnaderna för dessa produkter har ökat markant under åren 2018 och 2019, vilket har varit en starkt bidragande faktor till de höjningar som har skett av stamnätstariffen och avgifterna till de balansansvariga under de senaste åren.

Nordisk marknad för aFRR kapacitet tidigast tredje kvartalet 2020

På grund av en omfattande process för godkännande från tillsynsmyndigheterna, är nästa höst den mest optimistiska prognosen för den planerade gemensamma nordiska marknaden för aFRR-kapacitet. Mer information om en trolig starttid kommer under första kvartalet 2020.

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Nordic

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Nordic bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Hansa

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Hansa bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Jordglob

Vad innebär Elmarknadshubben?

Under den senaste tiden har det externa intresset för Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen ökat. Här klargör vi vad Elmarknadshubben innebär och hur den gör det enklare att vara kund på elmarknaden.

Midskog-Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Midskog-Åskälen, med områdes-id MAS har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Midskog-Åskälen tillhör elområde SE2.

Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Åskälen, med områdes-id ASK har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Åskälen tillhör elområde SE2.

Brännliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Brännliden, med områdes-id BLN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Brännliden tillhör elområde SE1.

Omarbetat andra förslag på genomföranderam för nettning av obalanser

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett andra omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Uppskattad mötesplats för elbranschen

Den 9-10 oktober gick den 15:e Ediel- och avräkningskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen är en av Sveriges elmarknads största och lockar över 300 deltagare varje år.

Rapport från aktörsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR och SO

Den 23 september anordnade Svenska kraftnät ett aktörsmöte för att informera om och diskutera upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Presentationen från aktörsmötet finns nu tillgänglig.

Snart dags för RSC Conference 2019

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC, i samarbete med ENTSO-E, RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Hittills har över 200 deltagare anmält sig.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q4-2019

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q4-2019. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka, från 61 till 69. Den totala nordiska volymen (upp respektive ned) är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften, samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).

Nordisk elområdesöversyn på gång

Svenska kraftnät gör en elområdesöversyn tillsammans med de övriga nordiska systemansvariga stamnätsoperatörer. När tillsynsmyndigheterna har godkänt metod och analysunderlag, ska de systemansvariga analysera eventuella alternativa elområdesindelningar, och bjuda in till samråd i berörda länder.

Samråd om nytt förslag till arrangemang för gränsförbindelser som inte ägs av certifierade TSO:er

Svenska kraftnät har tagit fram ett utkast till nytt förslag till arrangemang för gränsförbindelser som inte ägs av certifierade TSO:er, som till exempel Baltic Cable. Detta i enlighet med artiklarna 45 och 57 i förordning (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM-förordning). Detta efter en begäran om ett nytt förslag till arrangemang från Energimarknadsinspektionen.

Fyra metodförslag rörande SO har godkänts av Ei

Svenska kraftnät skickade i maj 2019 in fyra omarbetade förslag på metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Metodförslagen har nu godkänts av Ei.

Nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) 2019

De fyra nordiska TSO:erna ger vartannat år ut en gemensam nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) och planen för 2019 är nu tillgänglig. Rapporten beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

Falun nordost: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Falun nordost, med områdes-id FLO har etablerats från den 1 augusti 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan.

Nytt datum för informationsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tidigare informerat om förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Datum för informationsmötet är nu ändrat till den 23 september. Mötet hålls hos Svenska kraftnät i Sundbyberg och via Skype.

RSC Conference 2019 – En inblick i framtiden

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC i samarbete med ENTSO-E RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Nu kan du anmäla dig till konferensen.

Granskad