Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning.

Vi har därför ett ökat fokus på europeiskt samarbete de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska transmissionsnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Driftsättning av flera NEMO:s i den gemensamma dagen före-marknaden skjuts upp på grund av COVID-19

Implementeringen av det nordiska flera NEMO-arrangemanget (MNA) befinner sig i slutfasen. Den sista testfasen, gemensamma europeiska tester under den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC), skulle ha slutförts i slutet av mars. På grund av den senaste utvecklingen med COVID-19 har de nordiska och europeiska parterna i den gemensamma dagen före-kopplingen beslutat att de gemensamma europeiska testerna skjuts upp tills vidare.

Den milda vintern höll nere topplasttimmen

Vinterns topplasttimme uppgick preliminärt till 23 600 MWh/h. Samtidigt var det en vinter med rekordstor vindkraftsproduktion. Resultatet blev emellanåt elpriser på bottennivåer.

Konsultation om balanskapacitet och tilldelningsprocess

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) samt förslag på samoptimerad tilldelningsprocess i enlighet med artikel 40(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Upphandling FFR kapacitet är igång

Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen av den nya reserven FFR (Fast Frequency Reserve). Målet är att handla upp FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet.

Nordisk modell balanserar framtidens kraftsystem

För att hantera förändrade förutsättningar för driften av kraftsystemet utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna en ny modell för balansering.

Offentligt samråd om publicering av enskilda bud

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd om förslag på att ansöka om undantag från att publicera enskilda bud för systemtjänstemarknaderna. Samrådet sker i enlighet med artikel 12, paragraf 3, i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Aktörsmöte för den nya rotationsenergireserven FFR

Svenska kraftnät anordnar torsdagen den 13 februari ett aktörsmöte för att presentera den nationella planen för hur implementationen av den nya reserven FFR (Fast Frequency Reserve) ska gå till.

Öppen hotbild för elsektorn

Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion i Sverige och behöver skyddas mot bland annat medvetna angrepp. Svenska kraftnät har därför tagit fram en öppen beskrivning av aktuella antagonistiska hot.

Införande av enpris för obalanser

De nordiska systemoperatörerna har beslutat att implementera en enpris- och enpositionsmodell till Q2 2021, utan den kompletterande tvåprismodellen för specifika avräkningsperioder som tidigare föreslagits.

Upphandling mFRR kapacitet i SE3 och SE4 är igång

Den 31 januari inleder Svenska kraftnät årets upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Målet är att komplettera reglerkraftmarknaden genom att säkerställa cirka 300 MW uppregleringskapacitet totalt i SE3 och SE4 under avtalsperioden 1 juni 2020 till 31 maj 2021. Svenska kraftnät planerar även att inleda upphandling av mFRR nedregleringskapacitet under våren 2020.

Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

Energilager kan redan idag leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Nu inleder Svenska kraftnät även en pilot för resurser med en begränsad energireserv, så kallad LER (Limited Energy Reservoirs). Piloten med LER avser frekvenshållningsreserven för störningar (FCR-D), där budgivning samtliga timmar möjliggörs. Syftet är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet.

SwePol Link aktiveras för intradaghandel

Den gemensamma europeiska plattformen för intradaghandel utökades den 19 november 2019 med fler länder, däribland Polen. SwePol Link, länken mellan Sverige och Polen, har tidigare haft en inaktiv status för intradaghandeln men har nu godkänts för aktivering.

Järva-Danderyd: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Järva-Danderyd, med områdes-id JDA har etablerats från och med den 20 december 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Järva-Danderyd tillhör elområde SE3.

Informationsrapport om den nya reservprodukten FFR

De nordiska systemoperatörerna har tagit fram en informationsrapport för marknadens aktörer gällande den nya reservprodukten Fast Frequency Reserve (FFR). FFR är en ny reservprodukt som implementeras i det nordiska systemet för att hantera situationer med låg rotationsenergi.

Förslag om regional samordning av säkerhetsanalyser inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tagit fram tre förslag om metod för regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen är nu inlämnade till Energimarknadsinspektionen.

Remiss av balansansvarsavtal 4620

Svenska kraftnät bjuder in till att delta i remiss av balansansvarsavtal 4620, som kommer att pågå 20 december – 31 januari 2020.

Svenska kraftnät testar viktigt stöd för driftssäkerheten

Gasturbiner är en viktig del av den störningsreserv som används för att hantera eventuella störningar i kraftsystemet. Nyligen deltog Svenska kraftnät vid test av en gasturbinanläggning - en av de reserver som används.

Granskad