Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Förslag på villkor avseende balansering inlämnat till Ei

I enlighet med artikel 18 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har Svenska kraftnät utarbetat förslag på villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP) som ska gälla i de svenska elområdena från tidigast december 2019.

Ediel – från ”le Idé” till tiotals miljoner meddelanden

Med flera hundra deltagare är Ediel- och avräkningskonferensen en höjdpunkt i energibranschen varje höst. Men vad handlar egentligen Ediel om och vilken roll spelar den på dagens elmarknad? Jan Owe på Svenska kraftnät har jobbat med Ediel i 25 år och berättar mer.

Elmarknadshubben - tilldelning av kontrakt

Efter flera månaders upphandlingsprocess har Svenska kraftnät valt att tilldela systemutvecklingsleverantören Cygni kontraktet för att utveckla en större prototyp av en Elmarknadshubb inklusive option på fullständig implementation.

Konsultation om metoder relaterade till frekvenskvalitet och FCR i Norden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag till metoder gällande frekvenskvalitet och primärreglering (FCR), enligt artikel 118(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Remiss av Balansansvarsavtal 3829

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829). Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018.

Prøv spillet BALANCE

Kan du bygga ett stamnät och säkerställa att det klarar stormar, översvämningar och inte blir överbelastat? Vår norska motsvarighet, Statnett, har tagit fram spelet Balance där man nivå för nivå ställs inför nya utmaningar som stamnätsbyggare.

Förslag om kontrollblock för lastfrekvensreglering inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet tagit fram ett förslag på indelning i kontrollblock, baserat på artikel 141(2) i EU:s förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Förslaget lämnades den 7 maj till Energimarknadsinspektionen (Ei) för godkännande.

Offentligt samråd om villkor avseende balansering

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (GL EB). Samrådet gäller förslag på villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i förordningen.

Lehtirova: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Lehtirova, med områdes-id LEH etableras från och med den 1 maj 2018 i balansavräkningen. Lehtirova kommer att tillhöra elområde SE1.

Förslag om ändring av kapacitetsberäkningsregioner inlämnat till Ei

Enligt artikel 9(13) i EU:s förordning 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) kan de systemansvariga för överföringssystem lämna in begäran om ändringar av kapacitetsberäkningsregioner. Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem tagit fram ett förslag om ändring av regionerna Hansa, Channel och Core. Förslaget är inlämnat till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Godkänt förslag om fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Enligt artikel 44 i denna förordning ska systemansvarig för överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden.

Förslag på koordinerad mothandel och omdirigering inlämnade till Ei

Enligt artikel 35 och 74 i EU:s förordning 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska de systemansvariga för överföringssystem gemensamt inom respektive kapacitetsberäkningsregion (Norden, Hansa och Baltikum) utarbeta en metod för koordinerad mothandel och omdirigering samt en metod för kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering. Svenska kraftnät har nu lämnat in förslagen till Energimarknadsinspektionen.

Offentligt samråd om tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RFG). Samrådet gäller förslag på gränsvärden för tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D, i enlighet med artikel 5.3 i förordningen.

Godkänt förslag om fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Norden

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 44 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden.

Tre förslag inlämnade till Ei som ett led i implementering av nätkoden SO

Förslag rörande datautbyte, gemensamma nätmodeller och kostnad-nyttoanalys för FCR lämnades den 14 mars till Energimarknadsinspektionen (Ei) för godkännande. Förslagen har tagits fram i enlighet med förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) som trädde i kraft den 14 september 2017.

Granskad