Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Konsultation avseende harmonisering av balansavräkning

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende harmonisering av balansavräkning, enligt artikel 52(2) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Förlängd remisstid för balansansv­­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av det nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Remisstiden startade 9 juli och har nu förlängts till 22 augusti 2018, kl. 15.00. Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Nytt balansansvarsavtal från 1 november 2018

Balansansvarsavtal 3829 är färdigställt och börjar gälla 1 november 2018. Avtalet remissades mellan den 30 maj och 3 juli 2018. Svenska kraftnät har beslutat om föreslagna ändringar, bemött inkomna remissvar och sammanfattat de ändringar som genomförts i avtalet (se dokument 3. Remissbemötande och ändringar i balansansvarsavtal 3829).

Remiss av Balansansv­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Konsultation om europeiska energiscenarier

ENTSO-E och dess motsvarighet inom gas-sektorn, ENTSOG, tar vartannat år fram gemensamma uppdaterade långsiktsscenarier för det europeiska energisystemets utveckling. Dessa ligger sedan till grund för bl.a. den europeiska tioårsplanen för stamnätsinvesteringar (Ten Year Network Development Plan, TYNDP). Arbetet med de scenarier som ska användas i TYNDP2020 har påbörjats och som första steg har nu övergripande scenariobeskrivningar (2020 Scenario Storylines) publicerats för konsultation.

Konsultation om metoder relaterade till aFRR, mFRR och frekvenskvalitet i Norden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR samt åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet, enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Undertecknad avsiktsförklaring för att Energinet ska bli del av nordisk balansavräkning

Under tisdag 26 juni beslutade de verkställande direktörerna för de fyra nordiska stamnätsoperatören att starta en undersökning rörande möjligheterna för Energinet att gå med i den gemensamma nordiska balansavräkningen. Idag delar de svenska, norska och finska stamnätsoperatörerna en gemensam balansavräkningsprocess som drivs av det samägda bolaget eSett.

Beslut avseende säkerställande av risksäkringsprodukter enligt FCA

TSO:erna Svenska kraftnät, Energinet och Litgrid har fått i uppdrag av de nationella tillsynsmyndigheterna i Sverige, Danmark och Litauen att säkerställa långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan de respektive elområdena, i enlighet med artikel 30 i kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Svenska kraftnät har nu mottagit beslut från Energimarknadsinspektionen på inlämnade förslag på åtgärder för gränsförbindelser mot Danmark och Litauen.

Kommande konsultationer avseende nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Svenska kraftnät och övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet arbetar för att ta fram en gemensam kapacitetsmarknad för aFRR. Som ett led i detta arbete behöver regler och processer tas fram i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB). Vi vill härmed informera om tidigareläggande av två konsultationer som berör detta arbete.

Förslag på villkor avseende balansering inlämnat till Ei

I enlighet med artikel 18 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har Svenska kraftnät utarbetat förslag på villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP) som ska gälla i de svenska elområdena från tidigast december 2019.

Ediel – från ”le Idé” till tiotals miljoner meddelanden

Med flera hundra deltagare är Ediel- och avräkningskonferensen en höjdpunkt i energibranschen varje höst. Men vad handlar egentligen Ediel om och vilken roll spelar den på dagens elmarknad? Jan Owe på Svenska kraftnät har jobbat med Ediel i 25 år och berättar mer.

Elmarknadshubben - tilldelning av kontrakt

Efter flera månaders upphandlingsprocess har Svenska kraftnät valt att tilldela systemutvecklingsleverantören Cygni kontraktet för att utveckla en större prototyp av en Elmarknadshubb inklusive option på fullständig implementation.

Konsultation om metoder relaterade till frekvenskvalitet och FCR i Norden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag till metoder gällande frekvenskvalitet och primärreglering (FCR), enligt artikel 118(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Remiss av Balansansvarsavtal 3829

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829). Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018.

Prøv spillet BALANCE

Kan du bygga ett stamnät och säkerställa att det klarar stormar, översvämningar och inte blir överbelastat? Vår norska motsvarighet, Statnett, har tagit fram spelet Balance där man nivå för nivå ställs inför nya utmaningar som stamnätsbyggare.

Förslag om kontrollblock för lastfrekvensreglering inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet tagit fram ett förslag på indelning i kontrollblock, baserat på artikel 141(2) i EU:s förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Förslaget lämnades den 7 maj till Energimarknadsinspektionen (Ei) för godkännande.

Offentligt samråd om villkor avseende balansering

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (GL EB). Samrådet gäller förslag på villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i förordningen.

Granskad