Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. Vi har därför ett ökat fokus på europeiskt samarbete de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Upphandling mFRR kapacitet i SE3 och SE4 är igång

Den 31 januari inleder Svenska kraftnät årets upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Målet är att komplettera reglerkraftmarknaden genom att säkerställa cirka 300 MW uppregleringskapacitet totalt i SE3 och SE4 under avtalsperioden 1 juni 2020 till 31 maj 2021. Svenska kraftnät planerar även att inleda upphandling av mFRR nedregleringskapacitet under våren 2020.

Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

Energilager kan redan idag leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Nu inleder Svenska kraftnät även en pilot för resurser med en begränsad energireserv, så kallad LER (Limited Energy Reservoirs). Piloten med LER avser frekvenshållningsreserven för störningar (FCR-D), där budgivning samtliga timmar möjliggörs. Syftet är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet.

SwePol Link aktiveras för intradaghandel

Den gemensamma europeiska plattformen för intradaghandel utökades den 19 november 2019 med fler länder, däribland Polen. SwePol Link, länken mellan Sverige och Polen, har tidigare haft en inaktiv status för intradaghandeln men har nu godkänts för aktivering.

Järva-Danderyd: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Järva-Danderyd, med områdes-id JDA har etablerats från och med den 20 december 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Järva-Danderyd tillhör elområde SE3.

Informationsrapport om den nya reservprodukten FFR

De nordiska systemoperatörerna har tagit fram en informationsrapport för marknadens aktörer gällande den nya reservprodukten Fast Frequency Reserve (FFR). FFR är en ny reservprodukt som implementeras i det nordiska systemet för att hantera situationer med låg rotationsenergi.

Förslag om regional samordning av säkerhetsanalyser inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tagit fram tre förslag om metod för regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen är nu inlämnade till Energimarknadsinspektionen.

Remiss av balansansvarsavtal 4620

Svenska kraftnät bjuder in till att delta i remiss av balansansvarsavtal 4620, som kommer att pågå 20 december – 31 januari 2020.

Svenska kraftnät testar viktigt stöd för driftssäkerheten

Gasturbiner är en viktig del av den störningsreserv som används för att hantera eventuella störningar i kraftsystemet. Nyligen deltog Svenska kraftnät vid test av en gasturbinanläggning - en av de reserver som används.

Svenska kraftnät avbryter upphandling av effektreserv

Svenska kraftnät har under hösten genomfört en kompletterande upphandling till effektreserven. Då endast en leverantör lämnat in anbud avbryts nu upphandlingsprocessen på grund av bristande konkurrens.

Ny utlysning av nätförstärkningslån

Svenska kraftnät utlyser en ny omgång av nätförstärkningslån enligt Förordningen om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, SFS 2015:213. Under perioden 14 januari – 14 februari 2020 är det möjligt för nätföretag att lämna in ansökan om nätförstärkningslån.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q1-2020, vecka 2-13

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q1-2020. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka från 69 till 84. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).

Nytt system för publicering av avbrott otillgänglig kapacitet från och med 3 december

Aktörer på den nordiska elmarknaden ska enligt satta krav rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur. Informationen samlas in och skickas till den europeiska Transparensplattformen av de nordiska transmissionssystemoperatörerna (TSO:er). Nu byter TSO:erna inrapporteringssystem till Nordic Unavailability Collection System (NUCS) för publicering av meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet

Regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter godkända av Ei

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, i enlighet med förordningen (EU) 2017/2196 om fastställande av nätförskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen har nu godkänts.

Länsterhöjden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Länsterhöjden, med områdes-id LAN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Länsterhöjden tillhör elområde SE2.

Kompletterande upphandling av effektreserv

Från och med den 5 juni 2019 trädde en ny förordning i kraft om den inre marknaden för el under EU:s Ren energipaket. För Svenska kraftnät innebär den nya förordningen bland annat förändrat tillvägagångssätt för upphandling av effektreserven.

Svenska kraftnät granskar prissättningen av stödtjänster

Svenska kraftnät genomför under hösten ett arbete med att analysera utvecklingen av kostnaderna för de automatiska reserverna. Bakgrunden är att kostnaderna för dessa produkter har ökat markant under åren 2018 och 2019, vilket har varit en starkt bidragande faktor till de höjningar som har skett av stamnätstariffen och avgifterna till de balansansvariga under de senaste åren.

Granskad