Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Ny utredning om kärnkraftens roll i kraftsystemet

I dag presenterar Svenska kraftnät en ny utredning som tydliggör kärnkraftens roll i kraftsystemet. Utredningen är en viktig del i arbetet att hantera systemutmaningarna och säkerställa att kraftsystemet fortsatt har de tekniska egenskaper och funktioner som krävs för att även i framtiden vara stabilt och driftsäkert.

Metod för gemensam nätmodell godkänd av Ei

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa har tagit fram en metod för att skapa gemensamma nätmodeller, i enlighet med förordning (EU) 2017/1485 om drift av stamnät (SO). Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt metoden.

TSO:erna bekräftar ändring från 60 minuter till 15 minuters avräkningsperiod

Den gemensamma nordiska elmarknaden har fört med sig stora fördelar i mer än 20 år. Nästa steg i detta samarbete är ändringen från 60 till 15 minuter avseende marknad och avräkning. I slutet av 2020 ska alla europeiska länder ha infört 15 minuters avräkningsperiod. De nordiska TSO:erna kommer att kombinera detta med en 15 minuters balansmarknad och en 15 minuters intradagsmarknad som banar väg för en övergång till ett mer hållbart energisystem.

Offentligt samråd om avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 7 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Samrådet gäller förslag till regler som rör tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter i enlighet med artikel 36 i förordningen samt förslag till regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter i enlighet med artikel 39.

Förslag om metoder avseende samordnad driftsäkerhetsanalys och avbrottsplanering inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom ENTSO-E tagit fram förslag om metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAm) och om metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCm). Förslagen har tagits fram enligt artiklar 75 respektive 84 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Åtta metodförslag gällande mFRR och aFRR, frekvenskvalitet samt FCR i Norden inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med de nordiska systemoperatörerna tagit fram åtta förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR, åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet och FCR i Norden. Metodförslagen har tagits fram enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Konsultation avseende prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende metoder för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser. Metoderna tas fram enligt artikel 30(1) och 30(3) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB).

Konsultation om klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag om metod för klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi. Metod tas fram enligt artikel 29(3) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB).

Konsultation avseende förslag om reservation av transmissionskapacitet för utbyte av aFRR

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet mellan elområden i syfte att utbyta aFRR i enlighet med artikel 41 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Markbygden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Markbygden, med områdes-id MBN har etablerats från och med 1 juli 2018 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Markbygden tillhör elområde SE1.

Konsultation avseende harmonisering av balansavräkning

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende harmonisering av balansavräkning, enligt artikel 52(2) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Förlängd remisstid för balansansv­­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av det nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Remisstiden startade 9 juli och har nu förlängts till 22 augusti 2018, kl. 15.00. Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Nytt balansansvarsavtal från 1 november 2018

Balansansvarsavtal 3829 är färdigställt och börjar gälla 1 november 2018. Avtalet remissades mellan den 30 maj och 3 juli 2018. Svenska kraftnät har beslutat om föreslagna ändringar, bemött inkomna remissvar och sammanfattat de ändringar som genomförts i avtalet (se dokument 3. Remissbemötande och ändringar i balansansvarsavtal 3829).

Remiss av Balansansv­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Konsultation om europeiska energiscenarier

ENTSO-E och dess motsvarighet inom gas-sektorn, ENTSOG, tar vartannat år fram gemensamma uppdaterade långsiktsscenarier för det europeiska energisystemets utveckling. Dessa ligger sedan till grund för bl.a. den europeiska tioårsplanen för stamnätsinvesteringar (Ten Year Network Development Plan, TYNDP). Arbetet med de scenarier som ska användas i TYNDP2020 har påbörjats och som första steg har nu övergripande scenariobeskrivningar (2020 Scenario Storylines) publicerats för konsultation.

Konsultation om metoder relaterade till aFRR, mFRR och frekvenskvalitet i Norden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR samt åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet, enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Undertecknad avsiktsförklaring för att Energinet ska bli del av nordisk balansavräkning

Under tisdag 26 juni beslutade de verkställande direktörerna för de fyra nordiska stamnätsoperatören att starta en undersökning rörande möjligheterna för Energinet att gå med i den gemensamma nordiska balansavräkningen. Idag delar de svenska, norska och finska stamnätsoperatörerna en gemensam balansavräkningsprocess som drivs av det samägda bolaget eSett.

Beslut avseende säkerställande av risksäkringsprodukter enligt FCA

TSO:erna Svenska kraftnät, Energinet och Litgrid har fått i uppdrag av de nationella tillsynsmyndigheterna i Sverige, Danmark och Litauen att säkerställa långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan de respektive elområdena, i enlighet med artikel 30 i kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Svenska kraftnät har nu mottagit beslut från Energimarknadsinspektionen på inlämnade förslag på åtgärder för gränsförbindelser mot Danmark och Litauen.

Kommande konsultationer avseende nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Svenska kraftnät och övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet arbetar för att ta fram en gemensam kapacitetsmarknad för aFRR. Som ett led i detta arbete behöver regler och processer tas fram i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB). Vi vill härmed informera om tidigareläggande av två konsultationer som berör detta arbete.

Granskad