Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftningspaket om den inre marknaden för el är en central del i det arbetet. Vi har därför ett ökat fokus på Europa och vår närvaro i samarbetet där de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska stamnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Midskog-Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Midskog-Åskälen, med områdes-id MAS har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Midskog-Åskälen tillhör elområde SE2.

Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Åskälen, med områdes-id ASK har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Åskälen tillhör elområde SE2.

Brännliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Brännliden, med områdes-id BLN har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Brännliden tillhör elområde SE1.

Omarbetat andra förslag på genomföranderam för nettning av obalanser

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett andra omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Uppskattad mötesplats för elbranschen

Den 9-10 oktober gick den 15:e Ediel- och avräkningskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen är en av Sveriges elmarknads största och lockar över 300 deltagare varje år.

Rapport från aktörsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR och SO

Den 23 september anordnade Svenska kraftnät ett aktörsmöte för att informera om och diskutera upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Presentationen från aktörsmötet finns nu tillgänglig.

Snart dags för RSC Conference 2019

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC, i samarbete med ENTSO-E, RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Hittills har över 200 deltagare anmält sig.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q4-2019

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om utökad upphandling av aFRR under Q4-2019. Det kommer att ske genom en ökning av antal timmar per vecka, från 61 till 69. Den totala nordiska volymen (upp respektive ned) är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften, samt upp till 400 MW under morgontimmar (vardagar).

Nordisk elområdesöversyn på gång

Svenska kraftnät gör en elområdesöversyn tillsammans med de övriga nordiska systemansvariga stamnätsoperatörer. När tillsynsmyndigheterna har godkänt metod och analysunderlag, ska de systemansvariga analysera eventuella alternativa elområdesindelningar, och bjuda in till samråd i berörda länder.

Samråd om nytt förslag till arrangemang för gränsförbindelser som inte ägs av certifierade TSO:er

Svenska kraftnät har tagit fram ett utkast till nytt förslag till arrangemang för gränsförbindelser som inte ägs av certifierade TSO:er, som till exempel Baltic Cable. Detta i enlighet med artiklarna 45 och 57 i förordning (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM-förordning). Detta efter en begäran om ett nytt förslag till arrangemang från Energimarknadsinspektionen.

Fyra metodförslag rörande SO har godkänts av Ei

Svenska kraftnät skickade i maj 2019 in fyra omarbetade förslag på metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Metodförslagen har nu godkänts av Ei.

Nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) 2019

De fyra nordiska TSO:erna ger vartannat år ut en gemensam nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) och planen för 2019 är nu tillgänglig. Rapporten beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

Falun nordost: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Falun nordost, med områdes-id FLO har etablerats från den 1 augusti 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan.

Nytt datum för informationsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tidigare informerat om förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Datum för informationsmötet är nu ändrat till den 23 september. Mötet hålls hos Svenska kraftnät i Sundbyberg och via Skype.

RSC Conference 2019 – En inblick i framtiden

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC i samarbete med ENTSO-E RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Nu kan du anmäla dig till konferensen.

Plan för FFR som ny stödtjänst i Norden

De nordiska systemoperatörerna förbereder införande av så kallad Fast Frequency Reserve för att hantera situationer med låg mängd rotationsenergi i kraftsystemet. Nu publiceras de tekniska kraven för FFR.

Möjlighet att ge synpunkt på process för godkännande av tredje parts uppgiftstillhandahållande

De nordiska systemoperatörerna bjuder in intresserade aktörer att komma in med åsikter kring processen att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare. Aktörer på elmarknaden har krav på sig att rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur till den europeiska Transparensplattformen via en uppgiftstillhandahållare.

ACER har beslutat om metoder CSAM och RAOCM

Den 19 juni 2019 beslutade ACER om två olika metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Beslutet gäller metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAM) och metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCM).

Förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR. Förslaget är ett led i att skapa ett tätare samarbete med DSO:er och SGU:er i det fortsatta gemensamma arbetet kring datautbyte, enligt EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO).

Välkommen till möte om färdplan för Nordisk Balanseringsmodell

Svenska kraftnät bjuder in elmarknadens aktörer till möte om nytt förslag på färdplan för ny nordisk balanseringsmodell (NBM). Mötet hålls onsdagen den 19 juni 2019 kl. 13-15 på World Trade Center Stockholm. Det går även att delta via webbsändning.

Konsultation om standardprodukterna för balanskapacitet

Intressenter har just nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Granskad