Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stamnätstariffen

Svenska kraftnäts huvuduppdrag som stamnätsägare är att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat överföringssystem för el. Svenska kraftnäts nätkunder är ägare till stora elproduktionsanläggningar och regionnät som är kopplade till stamnätet.

Omfattande nätinvesteringar genomförs

Svenska kraftnät har gått från att i huvudsak förvalta stamnätet till att genomföra omfattande nätinvesteringar. Investeringarna är nödvändiga därför att det svenska stamnätet är gammalt och för att Svenska kraftnät ska kunna möta samhällets ökade efterfrågan av energi. Omställningen av energisystemet för också med sig ett ökat behov av investeringar i stamnätet.

Elnätsregleringen och avkastningskravet sätter ramarna för intäkterna

Elnäten i Sverige är naturliga monopol och Svenska kraftnät står precis som alla nätägare under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Svenska kraftnät bedömer vilka intäkter som krävs de kommande fyra åren, den så kallade tillsynsperioden, och ansöker sedan hos Energimarknadsinspektionen om intäkterna. Energimarknadsinspektionen fastställer i en så kallad intäktsram vilka intäkter som Svenska kraftnät får ta ut av sina stamnätskunder.

Svenska kraftnäts intäkter avgörs slutligen av affärsverkets avkastningskrav, som bestäms av staten.  Svenska kraftnäts investeringar under tillsynsperioden 2019-2022 beräknas att uppgå till 14,6 miljarder kronor.

Stamnätstariffen består av två avgifter

Stamnätstariffen är central för finansieringen av Svenska kraftnäts verksamhet och betalas av kunder som använder stamnätet. Stamnätstariffen består av två delar:

Effektavgiften ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för stamnätet. Avgiften baseras på kundens abonnerade effekter för inmatning och uttag i varje anslutningspunkt.

Energiavgiften ska täcka kostnader för överföringsförlusterna på stamnätet, som orsakas av inmatning och uttag i de enskilda anslutningspunkterna. Varje inmatnings- och uttagspunkt har en egen avgift baserad på geografisk placering i nätet.

Om kundens inmatning eller uttag ökar överföringsförlusterna i nätet ska energiavgiften betalas. I de fall som kundens inmatning eller uttag medför minskade nätförluster betalar Svenska kraftnät i stället ut så kallad energiersättning.

Svenska kraftnäts avgifter påverkar elnätsfakturan

Stamnätstariffen utgör i genomsnitt ungefär 8-10  procent av den totala elnätskostnaden i Sverige. Exakt hur stor andel av privatkonsumentens elnätskostnad som stamnätstariffen är skiljer sig åt beroende på var i landet man bor och vilket lokalnät som man är ansluten till.

Stamnätstariffen höjs 2019

Effektavgiften höjs nästa år med i genomsnitt ungefär 15 procent. Det främsta skälet är att Svenska kraftnät måste återgå till en avkastning som ligger på en högre och mer normal nivå än den har gjort de senaste åren för att långsiktigt leva upp till verkets avkastningskrav. Andra betydande skäl till att avgiften höjs är ökade avskrivningar och personalkostnader som är en följd av de växande investeringsbehoven.  

Energiavgiften höjs för 2019 i genomsnitt med ungefär 8 procent. Det främsta skälet är att Svenska kraftnäts inköpspris för den el som ska täcka överföringsförlusterna i stamnätet har ökat.

Höjningen av effektavgiften och energiavgiften utgör tillsammans en ökning av stamnätstariffen för 2019 på ungefär 14 procent. Enligt Energimarknadsinspektionen betalar kundkollektivet i Sverige 2018 mellan 40 och 50 miljarder kronor totalt i elnätsavgift.

Svenska kraftnäts totala höjning av stamnätstariffen 2019 uppgår till sammanlagt ungefär 470 miljoner kronor och motsvarar i genomsnitt en höjning av de svenska nätkostnaderna med ungefär 1 procent.

Avgiften för överskridanden höjs också

Kapacitetsbristen i stamnätet ökar, främst i anslutning till stora städer med hög tillväxt och ökad elförbrukning. I flera abonnemangspunkter uppstår höga överskridanden, det vill säga inmatning och uttag av mer el än vad abonnemanget ger utrymme till, som gör att flera stamnätskomponenter riskerar att bli överlastade.

Det är enligt nyttjandeavtalet inte tillåtet att göra överskridanden. För att försöka minska antalet överskridanden höjer Svenska kraftnät överskridandeavgiften från den 1 januari 2019. Målet är att ge tydligare incitament för att alltid begränsa inmatningen och uttaget inom abonnemangsgränsen. Avgiften gäller för samtliga stamnätskunder, oberoende av geografisk placering eller typ av abonnemang.

Läs mer ingående beskrivning om stamnätstariffen på sidan Tariff, prislistor, avtal och abonnemang.

Granskad