Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stamnätstariffen

Svenska kraftnäts huvuduppdrag som stamnätsägare är att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat överföringssystem för el. Svenska kraftnäts nätkunder är ägare till stora elproduktionsanläggningar och regionnät som är kopplade till stamnätet.

Omfattande nätinvesteringar genomförs

Svenska kraftnät har gått från att i huvudsak förvalta stamnätet till att genomföra omfattande nätinvesteringar. Investeringarna är nödvändiga därför att det svenska stamnätet är gammalt och för att Svenska kraftnät ska kunna möta samhällets ökade efterfrågan av energi. Omställningen av energisystemet för också med sig ett ökat behov av investeringar i stamnätet.

Elnätsregleringen och avkastningskravet sätter ramarna för intäkterna

Elnäten i Sverige är naturliga monopol och Svenska kraftnät står precis som alla nätägare under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Svenska kraftnät bedömer vilka intäkter som krävs de kommande fyra åren, den så kallade tillsynsperioden, och ansöker sedan hos Energimarknadsinspektionen om intäkterna. Energimarknadsinspektionen fastställer i en så kallad intäktsram vilka intäkter som Svenska kraftnät får ta ut av sina stamnätskunder.

Svenska kraftnäts intäkter avgörs slutligen av affärsverkets avkastningskrav, som bestäms av staten.  Svenska kraftnäts investeringar under tillsynsperioden 2019-2022 beräknas att uppgå till 14,6 miljarder kronor.

Stamnätstariffen består av två avgifter

Stamnätstariffen är central för finansieringen av Svenska kraftnäts verksamhet och betalas av kunder som använder stamnätet. Stamnätstariffen består av två delar:

  1. Effektavgiften ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för stamnätet. Avgiften baseras på kundens abonnerade effekter för inmatning och uttag i varje anslutningspunkt.
  2. Energiavgiften ska täcka kostnader för överföringsförlusterna på stamnätet, som orsakas av inmatning och uttag i de enskilda anslutningspunkterna. Varje inmatnings- och uttagspunkt har en egen avgift baserad på geografisk placering i nätet.

Om kundens inmatning eller uttag ökar överföringsförlusterna i nätet ska energiavgiften betalas. I de fall som kundens inmatning eller uttag medför minskade nätförluster betalar Svenska kraftnät i stället ut så kallad energiersättning.

Svenska kraftnäts avgifter påverkar elnätsfakturan

Stamnätstariffen utgör i genomsnitt ungefär 8-10  procent av den totala elnätskostnaden i Sverige. Exakt hur stor andel av privatkonsumentens elnätskostnad som stamnätstariffen är skiljer sig åt beroende på var i landet man bor och vilket lokalnät som man är ansluten till.

Mer ingående beskrivning om stamnätstariffen på sidan Tariff, prislistor, avtal och abonnemang.

Granskad