Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tariff, prislistor, avtal och abonnemang

Alla som äger en anläggning som är ansluten till stamnätet ska betala en avgift till Svenska kraftnät. Prissättningen baseras på en särskild stamnätstariff.

På den är här sidan förklaras stamnätstariffen och avgifterna kopplade till den mer utförligt.

Bakgrund och enklare beskrivning av stamnätstariffen

Abonnenter får tillgång till hela elmarknaden

Stamnätstariffen är en prislista för avgifter för att transportera el på stamnätet. Det är en punkttariff. Det betyder att abonnenten får tillgång till hela elmarknaden oavsett var själva inmatningen sker.

Den nätavgift som abonnenten betalar är oberoende av vilken annan aktör abonnenten gör affärer med. Exempelvis kostar det lika mycket för en norrländsk elproducent att mata in energi oavsett om konsumtionen sker i norra eller södra Sverige.

Abonnenter på stamnätet debiteras för hur de nyttjat stamnätet. Svenska kraftnät beräknar användningen genom att samla in mätvärden och avräkna kostnaden för nyttjande och utrikeshandel. Fakturering omfattar

  • effektavgifter
  • energiavgifter
  • och kostnaden för abonnemang som har överskridits.

Tariffen ska täcka Svenska kraftnäts kostnader för drift och underhåll av nätet samt bekosta inköp av el för förlusterna på nätet.

Prislistor för stamnätet 2010-2020

3 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Prislista stamnätstariff 2020

2019-09-26 190 kB
Prislista stamnätstariff 2019

2018-10-04 169 kB
Prislista stamnätstariff 2018

2017-10-03 44 kB
8 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Prislista stamnätstariff 2016

2017-11-24 170 kB
Prislista stamnätstariff 2015

2017-11-24 56 kB
Prislista stamnätstariff 2014

2017-11-24 53 kB
Prislista stamnätstariff 2013

2017-11-24 78 kB
Prislista stamnätstariff 2012

2017-11-24 292 kB
Prislista stamnätstariff 2011

2017-11-24 48 kB
Prislista stamnätstariff 2010

2017-11-24 83 kB
Prislista stamnätstariff 2017

2016-09-23 521 kB

Nyttjandeavtalet reglerar inmatningen och uttaget

I nyttjandeavtalet regleras hur stor överföringskapacitet som kunden abonnerar på. För sitt abonnemang betalar kunden en nätavgift enligt stamnätstariffens effektavgift. Effektavgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och nyttjandet av nätet.

Kunden betalar också energiavgift, som ska täcka kostnader för att köpa in el för förlusterna på nätet. Nyttjandeavtalet tecknas årligen. I september varje år beslutar Svenska kraftnäts styrelse vilken tariff som ska gälla för kommande kalenderår.

Nyttjandeavtalet för 2019 (pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster)

Till nyttjandeavtalet hör även en allmän avtalsdel.

I dokumentet "Allmänna avtalsvillkor" på sidan Anslut till stamnätet finns mer information 

Webbformulär

Använd webbformuläret för att ansöka om abonnemangsförändring inom nyttjandeavtal

Effektavgiften täcker kostnaderna för nätet

Den effektbaserade delen av tariffen är till för att täcka kostnader för drift, underhåll och kapitalkostnad för investeringar som gjorts. Effekttariffen delas in i tre delar:

• ordinarie effektabonnemang
• tillfälliga effektabonnemang
• överskridandeavgift.

Ordinarie effektabonnemang

I Sverige produceras el främst i de norra delarna av landet och konsumeras i de södra. För att effektavgiften ska vara kostnadsriktig och ge korrekta långsiktiga styrsignaler är den geografiskt beroende. Effektavgiften för inmatning är högst i norr och faller linjärt mot söder. För uttag gäller det omvända.

Effektavgiften anges per abonnerad kW. Det som abonnenten betalar är därmed produkten av det årliga effektabonnemanget och effektavgiften. Den ordinarie effektavgiften debiteras i förskott med en tolftedel av årskostnaden per månad.

Tillfälligt effektabonnemang

Det finns möjlighet att ansöka om tillfälligt abonnemang utöver det årliga abonnemanget. Tillfälligt abonnemang avser inmatning eller uttag utöver ordinarie abonnemang och tecknas för enstaka vecka (7 dygn).

Begäran om tillfälliga abonnemang anmäls till Svenska kraftnät senast timmen innan abonnemangets början och omfattar tiden fram till 24:00 abonnemangets sista dygn. Ansökan görs hos Svenska kraftnät vakthavande ingenjör (VHI) och beviljas i mån av ledig nätkapacitet.

För tillfälliga abonnemang debiteras dels en avgift motsvarande 1/200 av årlig effektavgift per abonnerad vecka och kW och dels en utfallsbaserad avgift motsvarande 1/500 av årlig effektavgift per nyttjad kWh.

Svenska kraftnät får avbryta de tillfälliga abonnemang som enligt Svenska kraftnäts bedömning kan medföra överbelastningar i Stamnätet. Någon ersättning till eller avgiftsreduktion för Anslutande part utgår inte vid sådant avbrytande.

Överskridandeavgift

Abonnemangsöverskridande som inte sker inom ramen för tillfälliga abonnemang är inte tillåtet. Om så ändå sker ska Anslutande part erlägga en avgift på 2 800 SEK/MW för det effektbe­lopp varmed abonnemanget överskridits, per timme, från och med tredje timmen av överskri­dande under ett och samma dygn.

Under den första timmen av överskridande erläggs en avgift om 20 procent av den totala avgiften, motsva­rande 560 SEK/MW för det effektbelopp var­med abonnemanget överskridits. Under den andra timmen av överskridande erläggs en avgift om 50 procent av den totala avgiften, motsva­rande 1 400 SEK/MW för det effektbelopp varmed abonnemanget överskridits. Erlagd avgift ger ingen rätt till fortsatt överskridande.

Avgift för abonnemangsöverskridande behöver dock ej erläggas om överskridandet beror på omfördelningar som skett på grund av fel eller driftomläggningar på Stamnätet eller vid antaget reglerbud.

Energiavgiften finansierar förlusterna i nätet

Energiavgiften är till för att finansiera kostnader för förlustkraft. Energiavgiften består av tre delar

• förlustkoefficient
• korrektionskoefficient
• energipris på upphandlad förlustkraft.

Förlustkoefficienten

Förlustkoefficienten får man fram genom nätberäkningar. Då undersöker man hur mycket nätets totala energiförluster påverkas, när ytterligare en MWh matas in i varje anslutningspunkt.

Om förlustkoefficienten är positiv, så ökar nätets totala energiförluster vid inmatning och minskar vid uttag. För negativa förlustkoefficienter gäller det omvända.

Korrektionskoefficienten

Korrektionskoefficienten, som är på 0.8, är en skalfaktor för att omvandla förlustkoefficienterna till genomsnittsförluster. Genomsnittsförluster används för att abonnenterna inte ska bli överdebiterade och/eller överkrediterade.

Energipris på upphandlad förlustkraft

Energipriset baseras på det pris som Svenska kraftnät betalar för att köpa el för att ersätta förluster i stamnätet. Energipriset bestäms i förväg ett kalenderår i taget. Svenska kraftnät köper förlustkraften på Nord Pool och säkrar priset på förlustkraften i förväg genom finansiella kontrakt.

Energiavgiften är produkten av ovanstående komponenter. Avgiften multipliceras med abonnentens faktiska energiutbyte. Beroende på om abonnenten minskar eller ökar energiförlusterna i nätet krediteras respektive debiteras denne ett belopp. Beloppet motsvarar produkten av energiavgiften och det faktiska energiutbytet. Energiavgiften debiteras eller krediteras månadsvis i efterskott efter avräkning av Svenska kraftnät.

Nya regler för energipris från 2020

Från och med 1 januari 2020 gäller nya regler för energipris på upphandlad förlustkraft. 2016 beslutade Svenska kraftnät att övergå till ett rörligt förlustelpris i stamnätstariffens energiavgift. I arbetet har en extern referensgrupp tillsatt genom Svenska kraftnäts elmarknadsråd varit delaktig och förslaget om att övergå till rörligt förlustelpris skickasut på extern remiss under 2016. 

Förändringen kommer för dig som abonnent på stamnätet att innebära att det fasta förlustelpriset som idag sätts årligen kommer att ändras till att vara ett förlustelpris som variera med det faktiska elspotpriset per timme.

Granskad