Tider för avräkning

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Uppdaterad 2018-11-28

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät kommer att stänga klockan 12.00 enligt datum i tabellen nedan. Vid eventuella omskick efter det ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas. 

Period Stängningsdag Insläppt efter stängning
Maj - 18  11/6

BRS, GTP, HBO, SDT, SHT, SKV, VLB, VNB, SUV  

Juni -18  11/7 

SUV

Juli- 2018 13/8

MLG, SUV, TYS 

Aug - 18 11/9

KOB, ORT, SUV, VAT, VLB 

Sep - 18 11/10

VAT

Okt -18 12/11  
Nov -18 11/12  

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett

Redovisning av kvarkraft

Fr o m period maj faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.

Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Maj 2018 13/8 23/8 Fakturerad 28/8
Juni 2018 11/9 21/9 Fakturerad 21/9
Juli 2018 11/10 23/10 Fakturerad 23/10 
Aug 2018 12/11 22/11 Fakturerad 22/11
Sep 2018 11/12 21/12  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad