Balansansvar

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe.

Vad innebär balansansvar?

En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som elleverantörens kund (elanvändaren) förbrukar. För att uppfylla skyldigheten måste det finnas någon som åtar sig balansansvaret för elleveransen. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret, och därmed bli balansansvarig aktör, eller anlita ett företag som redan är en sådan aktör. I båda fallen måste det finnas ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät.

Vad händer om det inte är balans?

Varje minut på dygnet måste det vara elbalans i stamnätet. Men det är sällan en balansansvarig aktör lyckas planera sig till perfekt balans och då måste Svenska kraftnät gripa in. Det gör vi genom att köpa in eller sälja av el under de timmar som balansen inte går ihop. Den aktör som orsakat en obalans får betala för vad det kostar för Svenska kraftnät att återupprätta balansen. Vi räknar ut vad det kostar i den så kallade balansavräkningen. Läs mer om avräkning.

Nyheter Visa alla nyheter

TSO:erna bekräftar ändring från 60 minuter till 15 minuters avräkningsperiod

Den gemensamma nordiska elmarknaden har fört med sig stora fördelar i mer än 20 år. Nästa steg i detta samarbete är ändringen från 60 till 15 minuter avseende marknad och avräkning. I slutet av 2020 ska alla europeiska länder ha infört 15 minuters avräkningsperiod. De nordiska TSO:erna kommer att kombinera detta med en 15 minuters balansmarknad och en 15 minuters intradagsmarknad som banar väg för en övergång till ett mer hållbart energisystem.

Konsultation avseende förslag om reservation av transmissionskapacitet för utbyte av aFRR

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet mellan elområden i syfte att utbyta aFRR i enlighet med artikel 41 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Förlängd remisstid för balansansv­­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av det nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Remisstiden startade 9 juli och har nu förlängts till 22 augusti 2018, kl. 15.00. Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Nytt balansansvarsavtal från 1 november 2018

Balansansvarsavtal 3829 är färdigställt och börjar gälla 1 november 2018. Avtalet remissades mellan den 30 maj och 3 juli 2018. Svenska kraftnät har beslutat om föreslagna ändringar, bemött inkomna remissvar och sammanfattat de ändringar som genomförts i avtalet (se dokument 3. Remissbemötande och ändringar i balansansvarsavtal 3829).

Remiss av Balansansv­arsavtal 3829-1

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1). Det nya avtalet börjar gälla tidigast 27 november 2018.

Undertecknad avsiktsförklaring för att Energinet ska bli del av nordisk balansavräkning

Under tisdag 26 juni beslutade de verkställande direktörerna för de fyra nordiska stamnätsoperatören att starta en undersökning rörande möjligheterna för Energinet att gå med i den gemensamma nordiska balansavräkningen. Idag delar de svenska, norska och finska stamnätsoperatörerna en gemensam balansavräkningsprocess som drivs av det samägda bolaget eSett.

Kommande konsultationer avseende nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Svenska kraftnät och övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet arbetar för att ta fram en gemensam kapacitetsmarknad för aFRR. Som ett led i detta arbete behöver regler och processer tas fram i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB). Vi vill härmed informera om tidigareläggande av två konsultationer som berör detta arbete.

Förslag på villkor avseende balansering inlämnat till Ei

I enlighet med artikel 18 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har Svenska kraftnät utarbetat förslag på villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP) som ska gälla i de svenska elområdena från tidigast december 2019.

Remiss av Balansansvarsavtal 3829

Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829). Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018.

Prøv spillet BALANCE

Kan du bygga ett stamnät och säkerställa att det klarar stormar, översvämningar och inte blir överbelastat? Vår norska motsvarighet, Statnett, har tagit fram spelet Balance där man nivå för nivå ställs inför nya utmaningar som stamnätsbyggare.

Granskad