Balansansvar

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe.

Vad innebär balansansvar?

En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som elleverantörens kund (elanvändaren) förbrukar. För att uppfylla skyldigheten måste det finnas någon som åtar sig balansansvaret för elleveransen. Elleverantören kan antingen själv ta det ansvaret, och därmed bli balansansvarig aktör, eller anlita ett företag som redan är en sådan aktör. I båda fallen måste det finnas ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät.

Vad händer om det inte är balans?

Varje minut på dygnet måste det vara elbalans i stamnätet. Men det är sällan en balansansvarig aktör lyckas planera sig till perfekt balans och då måste Svenska kraftnät gripa in. Det gör vi genom att köpa in eller sälja av el under de timmar som balansen inte går ihop. Den aktör som orsakat en obalans får betala för vad det kostar för Svenska kraftnät att återupprätta balansen. Vi räknar ut vad det kostar i den så kallade balansavräkningen. Läs mer om avräkning.

Nyheter Visa alla nyheter

Remiss av balansansvarsavtal 2628-2

Svenska kraftnät bjuder in till att delta i remiss av balansansvarsavtal 2628-2. Avtalet föreslås träda i kraft från den tidpunkt då nästa uppdatering av marknads- och planeringssystemet Fifty driftsätts, dock tidigast den 1 mars 2018.

Mindre förändring av avgifter för balansansvar

Den 28 september 2017 beslutade Svenska kraftnäts styrelse om en ändring av avgifterna för balansansvariga företag. De ändrade avgifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2018.

Aktörsmöte om balanseringsreserver

Svenska kraftnät anordnar ett aktörsmöte för att berätta mer om den övergripande planen för balanseringsprodukterna mFRR och aFRR samt om introduktionen av en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR. Mötet kommer att hållas på svenska.

Beslutad tilläggsavgift för balansansvariga företag

Svenska kraftnät har beslutat om tilläggsavgiften för förbrukning som finansierar effektreserven. I och med den gemensamma nordiska balansavräkningen sätts avgiften i Euro. Avgiften är 0,430 Euro per MWh, och gäller från och med den 16 november 2017 och tillsvidare.

Nytt steg mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad

Den första maj tog Svenska kraftnät, norska Statnett och finska Fingrid tillsammans ett stort steg närmare en gemensam nordisk slutkundsmarknad genom införandet av gemensam nordisk balansavräkning. Den nya modellen skapar möjligheter för ökad konkurrens på elmarknaden.

Remiss av Balansansvarsavtal 2628-1

Svenska kraftnät bjuder in till att deltaga i remiss av Balansansvarsavtal 2628-1 som träder i kraft 28 augusti 2017.

Balansansvarsavtal 2628 med tillhörande dokument

Svenska kraftnät har slutfört arbetet med Balansansvarsavtal 2628 som kommer att börja gälla i och med att eSett Oy tar över hanteringen av Balansavräkningen, det vill säga då NBS-projektet går live.

Aggregation in reserve markets

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market, The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a workshop with a purpose to give information and discuss aggregation in the reserve markets.

Granskad