Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Reglerkraf­taffärer

Balansansvariga kan delta på reglerkraftmarknaden genom att lämna upp- eller nedregleringsbud per timme till den nordiska reglerlistan eller genom att hålla anläggningar tillgängliga som reserver för ansträngda systemdriftsituationer.

Den nordiska reglerkraftmarknaden innebär att de systemansvariga manuellt kan justera inmatning och uttag i elsystemet för att upprätthålla balansen i elsystemet - så kallad tertiärreglering. För Svenska kraftnät är det balanstjänsten som utför denna tertiärreglering i kontrollrummet. En aktör som ingått avtal med Svenska kraftnät om balansansvar (balansansvarig) med reglerobjekt, kan delta på reglerkraftmarknaden genom att lämna upp- eller nedregleringsbud per timme till den nordiska reglerlistan eller genom att hålla anläggningar tillgängliga som reserver för ansträngda systemdriftsituationer.

Reglerkraftaffärer före och efter "gate-closure"

För att upprätthålla balansen i elsystemet använder sig balanstjänsten av reglerkraftaffärer. En reglerkraftaffär genomförs genom att ett bud på reglerlistan avropas under leveranstimmen i syfte att upprätthålla balansen. Buden avropas efter gällande regler som finns beskrivna i balansansvarsavtalet samt längre ned på denna sida. 

Om den sammanlagda volymen bud inte bedöms uppfylla reglerbehovet, kan Svenska kraftnät begära in ytterligare reglerresurser för att kunna upprätthålla balansen och genomföra en planerad reglerkraftaffär. En planerad reglerkraftaffär sker innan "gate closure" (45 minuter innan leveranstimmen) och kan gälla även andra reglerobjekt än de som finns på reglerlistan. Exempel på reglerobjekt som kan användas för en planerad reglerkraftaffär är objekt som kräver lång varseltid eller varaktighet, reglerobjekt med speciell prissättning, reglerobjekt belägna utanför Norden eller reglerobjekt som är mindre än 10 MW.

Om effektreserven, som upphandlas årligen av Svenska kraftnät, tas i bruk, genomförs vanligtvis en planerad reglerkraftaffär. Effektreserven upphandlas för att användas vid ansträngda driftsituationer under perioden 16 november - 15 mars. Läs mer om effektreserven.

Villkor för att delta på reglerkraftmarknaden

Anläggningarna som deltar på reglerkraftmarknaden ska vara anläggningar som den balansansvarige har balansanvar för. Anläggningar ska hänföras till ett reglerobjekt i samband med att anläggningen ansluts till nätet enligt Svenska kraftnäts huvudprinciper för etablering av reglerobjekt.

Upp- och nedregleringsbuden på reglerlistan ska uppfylla följande krav i enlighet med balansansvarsavtalet:

 • Bud kan lämnas, ändras eller återtas kontinuerligt från 14 dygn före leveransdygnets början. Bud ska alltid lämnas löpande för de närmaste 24 timmarna. Buden kan ändras fram till 45 minuter innan leveranstimmen, varefter de är ekonomiskt bindande.
 • Bud ska lämnas med elektronisk kommunikation med Ediel-formatet QUOTES.
 • Bud ska innehålla uppgifter om volym (MW) som kan regleras upp eller ned, pris (SEK/MWh eller €/MWh), aktiverings- och regleringstider samt vilket reglerobjekt budet avser. Avtalad åtgärd ska kunna levereras under hela den aktuella leveranstimmen.
 • Avropade bud ska vara fullständigt aktiverade inom angiven aktiveringstid på budet.
 • Uppregleringsbud lämnas med positivt tecken. Vid aktivering köper Svenska Kraftnät kraft av balansansvarig.
 • Nedregleringsbud lämnas alltid med negativt tecken. Vid aktivering säljer Svenska Kraftnät kraft till balansansvarig.
 • Minsta volym för ett bud är 10 MW.
 • Högsta tillåtna pris för ett uppregleringsbud är 5000 €/MWh.

Buden avropas i prisordning på reglerlistan och högsta uppregleringsbud respektive lägsta nedregleringsbud blir prissättande enligt marginalprissättning. Avsteg från listan, så kallad specialreglering, sker om det av nätskäl inte är möjligt att ta nästa bud i ordning. Specialreglering kan också ske om det finns speciella krav som exempelvis aktiveringstid. Bud som avropas som specialreglering blir inte prissättande på reglerkraftmarknaden.

Körplaner och bindande plan

Den balansansvarige ska i enlighet med balansansvarsavtalet rapportera en körplan per reglerobjekt till Svenska kraftnäts balanstjänst. Körplanen för det kommande leveransdygnet ska rapporteras senast kl. 16:00 dygnet före leveransdygnet och uppdateras av den balansansvarige vid varje känd förändring. Svenska kraftnät bekräftar kontinuerligt alla uppdateringar av körplaner genom att rapportera aktuell bindande plan till balansansvarig per reglerobjekt efter varje förändring som sker före gate closure. 

Vid tidpunkten för gate closure fryses den senast rapporterade körplanen av Svenska kraftnät till en bindande plan för reglerobjektet. Efter gate closure ska körplanerna fortfarande uppdateras efter varje förändring, för att hålla Svenska kraftnäts kontrollrum uppdaterat om genomförda ändringar av driften av reglerobjektet, men den bindande planen är då slutligt fastställd och avräkningsgrundande. Balanskraften för ett reglerobjekt beräknas som skillnaden mellan mätvärdet för reglerobjektet minus summan av den bindande planen och reglerkraftaffärerna för reglerobjektet.

Eventuella planerade reglerkraftaffärer före gate closure, ska ingå i den bindande planen för att inte överenskommen volym ska bli balanskraft för den balansansvarige. Det är den balansansvariges ansvar att uppdatera körplanen vid överenskommelse om en planerad reglerkraftaffär, alternativt kan den balansansvarige meddela balanstjänsten att en uppdatering inte kommer att kunna göras, exempelvis på grund av att affären genomförs alltför tätt inpå gate closure. I dessa fall räknas den planerade reglerkraftaffären som en reglerkraftaffär och hänsyn tas till detta när balanskraften
beräknas.

Rapportering i handels- och driftplaneringsskedet

Reglerobjekt som används för reglerkraftaffärer med en aktiveringstid på 15 minuter eller kortare ska ha mätning i realtid. Den balansansvarige ska rapportera realtidsmätvärden per aggregat till balanstjänstens SCADA-system Hansa via till exempel driftdatanätet för att balanstjänsten ska ha möjlighet att följa upp att reglerobjektet körs som planerat i driftskedet. Balansansvarig som deltar på reglerkraftmarknaden ska rapportera följande data per reglerobjekt till Svenska kraftnäts planeringssystem TRANS med Ediel-formatet QUOTES:

 • upp- respektive nedregleringsbud per reglerobjekt (MW samt SEK/MWh eller €/MWh).

Svenska kraftnät rapporterar till den balansansvarige från Svenska kraftnäts planeringssystem TRANS med Ediel-formatet DELFOR (princip för serie-id = Rapportörens Ediel-id avsändare; SvK-id aktör 1; produktkod; område):

Per reglerobjekt

 • Köpt reglerkraft per reglerobjekt, volym (MWh) och belopp (SEK). Dataserien identifieras:(10000;BAx;produktkod;reglerobjekt-id).
 • Såld reglerkraft per reglerobjekt, volym (MWh) och belopp (SEK). Dataserien identifieras:(10000;BAx;produktkod;reglerobjekt-id).

Per snittområde

 • Planerad produktionsreglerkraft (MW) per BA och SNz. Dataserien identifieras:
  (10000;BAx; produktkod;SNz).
 • Planerad förbrukningsreglerkraft (MW) per BA och SNz. Dataserien identifieras:
  (10000;BAx; produktkod;SNz).

Rapportering i avräkningsskedet

I avräkningsskedet rapporterar Svenska Kraftnät följande till balansansvarig som berör reglerkraftaffärer från Svenska kraftnäts avräkningssystem Generis i Ediel- formatet UTILTS :

 • Netto produktionsreglerkraft (MWh) per BA & SNz (S173)
 • Netto förbrukningsreglerkraft (MWh) per BA & SNz (S174)
 • Planerad produktionsreglerkraft (MW) per BA & SNz (S238)
 • Planerad förbrukningsreglerkraft (MW) per BA & SNz (S239)
 • SvK köpt produktionsreglerkraft per BA & SNz, volym (MWh) & grundkostnad (SEK) (S232)
 • SvK såld produktionsreglerkraft per BA & SNz , volym (MWh) & grundintäkt (SEK) (S233)
 • SvK köpt förbrukningsreglerkraft per BA & SNz, volym (MWh) & grundkostnad (SEK) (S234)
 • SvK såld förbrukningsreglerkraft per BA & SNz, volym (MWh) & grundintäkt (SEK) (S235)
 • SvK regleravgiftskreditering produktionsreglerkraft per BA & SNz; nettovolym (MWh) & ersättning (SEK) (S476)
 • SvK regleravgiftskreditering förbrukningsreglerkraft per BA & SNz; nettovolym (MWh) & ersättning (SEK) (S477).
 • SvK grundkostnad köpt reglerkraft produktion per BA (S275).
 • SvK grundintäkt såld reglerkraft produktion per BA (S276).
 • SvK grundkostnad köpt reglerkraft förbrukning per BA (S277).
 • SvK grundintäkt såld reglerkraft förbrukning per BA (S278).
 • SvK regleravgiftskreditering produktionsreglerkraft per BA (S478).
 • SvK regleravgiftskreditering förbrukningsreglerkraft per BA (S479).

Eventuella felaktigheter i avräkningsresultatet ska påtalas av den balansansvariga till Svenska kraftnät senast före klockan 12:00 nästföljande vardag.

Mer information

Läs mer om reserver och olika typer av reglerkraft.

Läs mer i balansansvarsavtalet. Kontakta gärna oss på e-postadressen avrakning@svk.se om du har frågor.

Granskad