Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubb

En Elmarknadshubb är ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden, en central informationshanteringsmodell. Elmarknadshubben kommer att innehålla information om elanläggningar, elanvändare och mätvärden för produktion och förbrukning.

Håll dig uppdaterad via e-post om vad som händer i projekt Elmarknadshubb genom att prenumerera på våra nyheter (Fyll i rutan "Elmarknadshubb").

Till prenumerationssidan

Elmarknadshubbens API-portal 

Läs på API-portalen som tillhandahåller information och verktyg för systemleverantörerna och marknadsaktörerna.

Här berättar vi vad projektet gör just nu!

 • Projektet arbetar vidare för sekventiell driftsättning och analyserar vilka funktionsområden som bör ingå i de olika releaserna och hur det närmare ska gå till. Fortfarande kvarstår ett beslut om lagstöd för att kunna reglera införandet på marknaden och möjliggöra en slutlig tidplan.

 • Även om lagförslaget är försenat arbetar projekt Elmarknadshubb med att skapa förutsättningar för marknadsaktörerna att kunna påbörja förberedelser inför implementeringen av hubben. Vi  avser att ge systemleverantörer och aktörer möjligheter att påbörja frivilliga aktiviteter genom att tillhandahålla Beta-API:er via API-portalen för att påbörja systemanpassningar - planeras till efter sommaren 2020

 • Release för domänen för avräkning i process- och funktionsdokumentation i API-portalen publicerades den 24 juni

 • För att detaljera och tydliggöra vilka effekter och nyttor som Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen kommer innebära för svensk elmarknad har hubbprojektete publicerat en sammanställning. Den består av knappt 60 punkter fördelade på 11 kategorier effekter och nyttor som är klickbara i tre olika informationsnivåer.

  Till sidan effekter och nyttor.
  660-bredd.jpg

 

 • Integrationsgruppen som är med och utvärderar API-specifikationerna har regelbundna dialogmöten. Mötena dokumenteras som webbinarier som sedan publiceras för att fler ska kunna ta del av innehållet. Till demofilmerna (nytt fönster) 

 • Projektet har under våren 2020 arbetat med att planera för den förändringsresa som aktörerna ska genomföra fram till driftsättning av hubben.
  • En viktig komponent är den kommande driftsättningsplanen som ska specificera de obligatoriska förberedelseaktiviteter som aktörerna ska genomföra inför hubbens driftsättning.

  • En kartläggning pågår också kring vilka stödsystem som krävs för att aktörerna ska kunna interagera med hubbprojektet under driftsättningsfasen. Exempelvis finns ett behov av en utbildningsportal för aktörernas personal.

 • Införandet av Elmarknadshubben innebär en stor förändring för marknaden. Ett branschråd med ledare och chefer från branschaktörer har därför startats upp och även genomfört sitt första möte. Målet är att branschrådet ska bidra till att säkerställa hubbens införande genom dialog och återkoppling från branschen.

 • I den här typen av projekt tittar vi hela tiden framåt och är nu i begrepp med att planera för utveckling av funktioner i nya domäner under hösten, för senare publicering i API-portalen.

Uppdraget

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad Elmarknadshubb. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

Projektet är ett uppdrag från regeringen och ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei). I Svenska kraftnäts del av uppdraget ingår att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska marknaden.

Här kan du läsa om projektets uppdrag på regeringens webbplats (nytt fönster). 

Eis föreslagna regelverk presenterades i rapporten En ny modell för elmarknaden från 2017 (nytt fönster) .

Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Se film om Elmarknadshubben

 

Aktuellt och nyheter om Elmarknadshubben

Följ aktuella händelser, uppdateringar och nyheter via RSS E-post

Elmarknadshubben: Uppdaterade preliminära filspecifikationer

Hubbprojektet har uppdaterat de preliminära filspecifikationerna för migrering efter en anpassning till de API-specifikationer som tagits fram av hubbens utvecklingsprojekt. De uppdaterade filspecifikationerna publiceras nu som information till branschen.

Elmarknadshubbens informationsbrev juni 2020

Vi inleder sommaren med ett informationsbrev med status i projektet, planerna kring migrering och om vårens intresse för hubben i debatter och media. Vi berättar också om releasen av domänen nätavräkning och hur CEP, the Clean Energy Package, kan komma att påverka hubben.

Elmarknadshubb: status och kommentar kring tidplan

Förseningar i lagstiftningen och debatt kring elhandlarcentrisk modell gör att tidplanen för projekt Elmarknadshubb är oklar. Uppdraget ligger kvar och projektet arbetar vidare i innevarande projektfas t o m september.

Debatt om elmarknadsreform, kommentar från projekt Elmarknadshubb

Dagens industri skriver i en artikel att Centern vill skrota den stora reformen av svensk elmarknad, den elhandlarcentriska marknadsmodellen. Energiminister Anders Ygeman kommenterar i artikeln och instämmer till viss del i kritiken samt välkomnar fortsatta samtal med fler partier.

Gör så här med mätpunktsadresser!

Projekt Elmarknadshubb får en del frågor om mätpunktsadresser från er aktörer. Då detta är viktigt att få rätsida på inför kommande migrering av strukturdata ger Andreas Björklund, som jobbar med migrering i projektet, svar på några viktiga frågeställningar och vad som kan vara värt att lägga lite mer möda på.

Hubbstatus på Energiarena 2020

Martin Olin som är delprojektledare i projekt Elmarknadshubb medverkade på EDFs Energiarena 2020 via inspelning, precis som de andra talarna. Ta del av hans föredrag via länk.

Elmarknadshubben - nya branschrådets första möte

Det nybildade branschrådet har haft sitt första möte - ta del av vad mötet handlade om! Branschrådet ersätter den tidigare referensgruppen och har bildats för att säkerställa en god dialog med branschen under implementeringen av Elmarknadshubben.

Elmarknadshubbens informationsbrev januari 2020

Elmarknadshubbens första informationsbrev för året berättar bland annat om arbetet med den nya Integrationsgruppen, de nyttor och effekter vi ser när hubben är implementerad samt om de rutiner för säkerhetsskyddsuppgifter som tagits fram m m

Elmarknadshubben - aktörsrutiner för informationssäkerhet publicerade

Svenska kraftnät har under en längre tid arbetat med att ta fram aktörsrutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och kunder med skyddad identitet för Elmarknadshubben. Rutinerna är förankrade med externa intressenter och finns nu publicerade för aktörerna på Edielportalen.

Elmarknadshubbens effekter och nyttor

Elmarknadshubben kommer att medföra en omfattande förändring av elmarknaden. Men vad innebär förändringen i praktiken och vilka möjligheter kan det innebära för marknadsaktörerna? Hubbprojektet har gjort en sammanställning av ett antal möjliga effekter och nyttor

Elmarknadshubben - nytt informationsbrev november 2019

Från prototyp till produktion: höstens tema för projekt Elmarknadshubb kan beskrivas som ”växa”. Systemlösningen som nyss var en prototyp har satts på tillväxt och utvecklas nu vidare, API-portalen är under framväxt och arbetsgrupper där vi involverar branschen har vuxit i antal.

Vad innebär Elmarknadshubben?

Under den senaste tiden har det externa intresset för Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen ökat. I vissa inlägg och debattartiklar förekommer missuppfattningar eller rena faktafel som vi tycker är viktiga att klargöra genom att beskriva vad Elmarknadshubben innebär.

Elmarknadshubben: branschen positiv till sekventiell driftsättning

Svenska kraftnät skickade i juni ut ett förslag på sekventiell driftsättning. De inkomna remissvaren visar att intressenter i branschen är övergripande positiva men Svenska kraftnät har också fått många relevanta synpunkter kring vilken påverkan en sekventiell driftsättning kan få för de föreslagna funktionsområdena. Projektet kommer nu att arbeta vidare med hur driftsättningen ska genomföras.

Titta på vårt webbinarium!

Nu kan ni ta del av ett informationswebbinarium som ger en kort uppdatering över projektet, vad vi gjort under våren samt vad som händer den närmaste tiden. Det är förinspelat, ligger på webbsidan sli.do och är 18 minuter långt. Där har du även möjlighet att ställa frågor och tala om för oss vad du tycker om formatet.

Nytt informationsbrev från Elmarknadshubben

Projekt Elmarknadshubb önskar trevlig sommar med ett nyinspelat webbinarium om projektstatus, regionmötenas innehåll, uppdatering av tidplan samt pedagogisk film om inventering etc

Systemleverantörer bjuds in till dialogmöte

I implementeringen av Elmarknadshubben spelar systemleverantörer en viktig roll. För att få ytterligare underlag för vidareutveckling av arbetssätt i projektet bjuder vi nu in till ett dialogmöte.

Nytt nyhetsbrev

Gröna milstolpar, året framöver och Norges och Elhubs lansering.

Så här svarade ni på inventeringsenkäten!

Många aktörer har svarat på enkäten - hubbprojektet har nu sammanställt svaren. Drygt 80 % av Sveriges 357 elnäts- och elhandelsföretag har strax före jul svarat på enkäten och uppnått Milstolpe 1.

Milstolpe 1 uppnådd

70 procent av aktörerna har uppnått Milstolpe 1 - inventering, men fortfarande tid kvar att svara på enkäten.

Hubben i tidningen Energi

Pågående inventering av strukturdata, lagförslaget och Estlands erfarenheter av sin datahubb.

Granskad