Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubb

En Elmarknadshubb är ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden, en central informationshanteringsmodell. Elmarknadshubben kommer att innehålla information om elanläggningar, elanvändare och mätvärden för produktion och förbrukning.

Se informationswebbinariet och hör om status i projektet!

Välkommen tillbaka hit efter semestern! Se gärna det uppdaterande webbinarium som vi publicerade i juni då vi berättade om sådant vi gjort, gör och vad som påverkar framdriften. Frågor som Tania och Martin besvarar är exempelvis:

 • När kommer lagstiftningen?
 • Vad innebär sekventiell driftsättning?
 • Vad händer härnäst kring prototypen och utvecklingen av IT-delen i projektet?
 • Hur kommer Elmarknadshubben att drivas i framtiden?

Anpassad screenbild webbinarium.png

Tania Pinzón och Martin Olin från projekt Elmarknadshubb

 

Här berättar vi vad projektet gör just nu!

 • För utvecklingsteamet har arbetet under sommaren inriktats på det API som marknadsaktörer ska kunna använda för att underhålla sina mätpunkter i hubben. Innan midsommar blev de första delarna rörande skapande av mätpunkt klara. Detta har sedan följts av hantering av ändringar av mätpunkters status. Snart färdigställs den första versionen av API-portalen där verksamhets- och API-dokumentation ska kunna göras tillgänglig, vi återkommer om det.

 • I juni höll projektet ett dialogmöte med systemleverantörer. Syftet med mötet var att få underlag för projektplanering och utveckling av arbetssätt kopplat till systemleverantörer samt diskutera deras behov. I dialogen framkom bl a behovet att få tillgång till den senaste versionen av BRS med tillhörande marknadsprocess, samt en tidsplan där det framgår vilken och när en funktionalitet tas fram. En uppdaterad tidplan är sedan tidigare planerad under juni och publicering av BRS:er till hösten.

  Projektet redogjorde för fördelarna med att som systemleverantör vara med tidigt under utvecklingsfasen; likt det samarbete som fanns under API-utvärdering där ständig återkoppling lett till förbättringar och bättre förståelse. Fler möten, inklusive Skypemöten för ett smidigt sätt, kommer att planeras in.

 • Migreringsprojektet publicerade i maj preliminära filspecifikationer inför kommande valideringsloop. Syftet är att beskriva hur datafilerna planeras att utformas samt för att göra det möjligt för branschen att komma med synpunkter, trots att migreringsaktiviteterna är senarelagda på grund av det försenade lagstödet.

 • Ta gärna del av vårt informationswebbinarium om status i vårt arbete! Det ersätter de informationsmöten som vi tidigare på olika orter i landet. Ambitionen är att fler tar del av viktig information och kunskap. Webbinariet är 18 minuter långt.

Liten printscreen webbinarium.png

 • Den systemleverantör, Cygni AB, som upphandlades för ett år sedan fick fortsatt förtroende att i samarbete med hubbprojektet utveckla Elmarknadshubben. Därför utlöste Svenska kraftnät i juni en option på ett ettårigt avtal mot bakgrund av att Cygni uppfyller de utvärderingskriterier som ställts. 

 • Upphandlingen av migreringslösningen är avslutad p g a ändrad behovsbild. En ny förstudie pågår inför ny upphandling. Den tidigare kommunicerade migreringsprocessen och migreringssystemets funktionalitet gentemot aktörerna bedöms inte påverkas av den förändrade kravbilden.
 • Den 30 april publicerade vi en rapport från en API-utvärdering. En API-utvärdering (Application Programming Interface) genomfördes under våren med deltagare i Ediels teknikgrupp. Syftet var att få återkoppling på API:ets egenskaper utifrån aktörens och systemleverantörernas perspektiv för att kunna anpassa därefter.

 • I april var det deadline att svara på enkät och uppnå milstolpe 2 för de inventeringsuppgifter som skickades ut i mars. Utskicket syftar till att samla in ett nuläge om hur ert inventeringsarbete går. Läs mer på frågor och svar för migrering och inventering

Uppdraget

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad Elmarknadshubb. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

Projektet är ett uppdrag från regeringen och ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei). I Svenska kraftnäts del av uppdraget ingår att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska marknaden.

Här kan du läsa om projektets uppdrag på regeringens webbplats. 

Eis föreslagna regelverk presenterades i denna rapport 2017 .

Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Se film om Elmarknadshubben

 

Aktuellt och nyheter om Elmarknadshubben

Följ aktuella händelser, uppdateringar och nyheter via RSS E-post

Elmarknadshubben föreslår sekventiell driftsättning

För att minska implementeringsrisken när många förändringar för marknaden sker vid samma tillfälle föreslår projektet en s.k. sekventiell driftsättning. Förslaget ligger på remiss under sommaren.

Titta på vårt webbinarium!

Nu kan ni ta del av ett informationswebbinarium som ger en kort uppdatering över projektet, vad vi gjort under våren samt vad som händer den närmaste tiden. Det är förinspelat, ligger på webbsidan sli.do och är 18 minuter långt. Där har du även möjlighet att ställa frågor och tala om för oss vad du tycker om formatet.

Nytt informationsbrev från Elmarknadshubben

Projekt Elmarknadshubb önskar trevlig sommar med ett nyinspelat webbinarium om projektstatus, regionmötenas innehåll, uppdatering av tidplan samt pedagogisk film om inventering etc

Systemleverantörer bjuds in till dialogmöte

I implementeringen av Elmarknadshubben spelar systemleverantörer en viktig roll. För att få ytterligare underlag för vidareutveckling av arbetssätt i projektet bjuder vi nu in till ett dialogmöte.

Nytt nyhetsbrev

Gröna milstolpar, året framöver och Norges och Elhubs lansering.

Så här svarade ni på inventeringsenkäten!

Många aktörer har svarat på enkäten - hubbprojektet har nu sammanställt svaren. Drygt 80 % av Sveriges 357 elnäts- och elhandelsföretag har strax före jul svarat på enkäten och uppnått Milstolpe 1.

Milstolpe 1 uppnådd

70 procent av aktörerna har uppnått Milstolpe 1 - inventering, men fortfarande tid kvar att svara på enkäten.

Hubben i tidningen Energi

Pågående inventering av strukturdata, lagförslaget och Estlands erfarenheter av sin datahubb.

Inventeringsdags!

Nu startar elmarknadsaktörernas förändringsresa mot Elmarknadshubben. I dagarna går det ut ett mail med instruktion till de som angivits som kontaktpersoner för migrering och inventering i Edielportalen.

Tack för årets Ediel!

Det var roligt och givande att träffa er som var på årets Ediel- och avräkningskonferens förra veckan. Äntligen fick vi lite mer konkret berätta om vad vi hittills gjort och hur vi arbetar i projektet.

Kvalitetsstyrd upphandling och agilt samarbete

I senaste numret av Upphandling 24 berättar Mats Blomkvist, IT-projektledare i projekt Elmarknadshubb, om den upphandlingsmodell och det arbetssätt vi valt för att bygga en IT-lösning tillsammans med systemleverantören Cygni.

Ny projektdokumentation

Projekt Elmarknadshubb på Svenska kraftnät har arbetat vidare med hubbens processer och funktioner. Nu har uppdaterade processdokument publicerats.

Nytt nyhetsbrev

Prototypbygge igång, dokument publicerade och inventering startar.

Energipolitikens inriktning på plats

Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen har under våren 2018 befästs allt mer. För någon vecka sedan avslutades upphandlingen av systemutvecklingsleverantör och i dagarna beslutades även den inriktningsproposition för energipolitiken som regeringen lade fram den 12 april.

Ny fas när teori blir till praktik

I dagarna togs ytterligare ett steg i utvecklingen mot den framtida slutkundsmarknaden för el. En systemutvecklings-leverantör är upphandlad och snart på plats och en ny fas startar som innebär att ramar och regelverk som tagits fram i teorin blir till praktik.

Nära samarbete med leverantör borgar för effektivitet

Cygni AB vann upphandlingen av systemutvecklings-leverantör som Svenska kraftnät genomfört för utveckling av Elmarknadshubben. Vi har pratat med Emil Breding, Chief Technology Officer på Cygni, som blir en av de som flyttar in i projektet efter sommaren.

Ny projektdokumentation

Projekt Elmarknadshubb på Svenska kraftnät har arbetat vidare med Elmarknadshubbens processer och funktioner och har idag publicerat ny dokumentation.

Luleå först ut

Informationsmötena som hålls kring projekt Elmarknadshubb har startat.

Elmarknadens inriktning pekas ut i proposition

Elmarknadens framtida utveckling har tydliggjorts i den inriktningsproposition för energipolitiken som regeringen lämnade till riksdagen den 12 april 2018. Propositionen behandlar hela energiområdet och bygger på den energiöverenskommelse som har ingåtts mellan fem av de åtta riksdagspartierna (Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna).

Anmäl dig till informationsmöten om Elmarknadshubben

Informationsmöten om Elmarknadshubben kommer att hållas på fyra orter under april och maj. Våra informations- och dialogmöten riktar sig till dig som arbetar inom elbranschen och i din yrkesroll på ett eller annat sätt berörs av de kommande förändringarna.

Granskad