Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Integrationsgruppen

Integrationsgruppen skapas för samverkan kring målgruppens behov utifrån Elmarknadshubbens API och realiserade marknadsprocesser.

I implementeringen av Elmarknadshubben spelar målgrupperna system-leverantörer och marknadsaktörer som gör systemanpassningar en viktig roll.

Integrationsgruppen skapas därför för samverkan kring målgruppernas behov utifrån Elmarknadshubbens API* och realiserade marknadsprocesser.

De tänkta deltagarna i Integrationsgruppen är IT- och verksamhetsexperter som arbetar med anpassningar av aktörernas system till Elmarknadshubben.

Syftet med Integrationsgruppens aktiviteter

 • ge förståelse för Elmarknadshubbens utvecklade funktionalitet, det vill säga API*-egenskaperna för de realiserade marknadsprocesserna.
 • ge möjlighet till återkoppling och kvalitetssäkring av  Elmarknadshubbens funktionalitet och dokumentation ur marknadsaktörernas och systemleverantörernas verksamhets- och systemperspektiv.
 • ge möjlighet att komma igång med systemanpassningar.

Projektet tror att det är viktigt att utvecklingsprojekten ute hos systemleverantörer och marknadsaktörer har ett bra samarbete med verksamheten under utvecklingen – för återkoppling av processaspekterna – för att undvika problem sent i implementationen. Därför vänder sig Integrationsgruppen till både IT- och verksamhetsexperter.

*API står för Application Programming Interface och är den del av Elmarknadshubben som aktörernas system kommer att kommunicera med.

Anmälan  

Vill ni delta i Integrationsgruppen? Anmälan görs per aktör/system genom att skicka e-post till integration.hubb@svk.se. Ange en eller flera deltagare, se förutsättningar för att delta nedan, med namn, e-post och telefon. Nämn också deltagarens roll inom er organisation samt en kort beskrivning av på vilket sätt deltagaren kommer att arbeta med anpassningar till Elmarknadshubben.

Frågor

Om ni har frågor om integrationsgruppen, skicka e-post till integration.hubb@svk.se.

Förutsättningar för att delta i Integrationsgruppen

 • Deltagarna i gruppen har en rådgivande roll.
 • Deltagandet i gruppen är frivilligt för organisationerna. Det går att ansluta eller träda ur gruppen över tid.
 • Deltagande organisationer förväntas vara aktiva i gruppens planerade aktiviteter.
  • Uppskattningsvis kan det röra sig om ett möte per månad.
  • Tiden som behöver avsättas inför återkoppling är uppskattningsvis minimum några timmar per månad
 • Varje deltagande organisation har en utpekad kontaktperson som är ansvarig för organisationens deltagande.
 • Möjlighet för 1-3 deltagare att delta per organisation/system.
 • Systemleverantör eller marknadsaktör som gör systemanpassningar till Elmarknadshubben.
 • De systemleverantörer och aktörer som är aktuella att delta i Integrationsgruppen är de vars system idag hanterar Ediel-kommunikation mellan elnäts- och elhandelsföretagen och innehar ett Ediel Id.
 • Möjlighet för alla deltagare att delta via Skype om inte annat angetts.
 • Vid möten i möteslokal, begränsas deltagandet till en deltagare per organisation på plats om inte annat angetts i inbjudan.

Integrationsgruppens arbetssätt

Integrationsgruppens arbetssätt bygger på dialogmöten och aktiviteter med utforskande testning av Elmarknadshubben för att nå ökad förståelse för och återkoppling på utvecklade processer i Elmarknadshubben. De utforskande testerna möjliggörs med hjälp av en utvärderingsmiljö med aktuell version av Elmarknadshubben (se mer information längre ned). 

Projektet kommer löpande ha aktiviteter för demonstration och återkoppling på Elmarknadshubbens funktionalitet, API-egenskaper och arbetshypoteser.

Arbetssätt:

 • Projektet bjuder in gruppen för demonstration och dialogmöte.
 • Deltagarna får möjlighet att utforska Elmarknadshubben på egen hand i utvärderingsmiljön.
 • Deltagarna får besvara enkät med frågor relaterade till aktuellt ämne och möjlighet att lämna egen återkoppling.
 • Projektet sammanställer svaren och gör en helhetsbedömning av angelägenheter.
 • Återkoppling av sammanställning sker i regel på nästkommande dialogmöte eller vid behov.

Deltagarna i gruppen kan när som helst utforska aktuell funktionalitet i syfte att förstå realiserade processer och API-egenskaper och på eget initiativ ge återkoppling eller ställa frågor. Detta med reservation för svar på frågor på aspekter som projektet ännu inte har påbörjat och därför inte avsett att ta in återkoppling på, då vi får be att återkomma när det blir aktuellt.

Utvärderingsmiljö

Projektet vill ge aktiva deltagare åtkomst till den senaste funktionaliteten av Elmarknadshubben i en utvärderingsmiljö.

Syftet med utvärderingsmiljön är att skapa förståelse för Elmarknadshubbens implementerade processer och API-egenskaper genom utforskande testning.

Projekt Elmarknadshubb utvecklar funktionaliteten i Elmarknadshubben  med en inkrementell utvecklingsmetod, det betyder att funktionalitet utformas i flera utvecklingssteg med ambition att det ska gå att testa och utforska funktionaliteten efter varje steg. Detta möjliggör ökad förståelse av och återkoppling på den utvecklade eller tilltänkta funktionaliteten innan den är helt färdig. I praktiken går det till så att först implementeras grundläggande processflöden med endast de informationsattribut som är viktiga och styrande i processen, detta med ett begränsat API*.

I utvärderingsmiljön finns:

 • API-specifikation - innehåller definition av aktuell mängd attribut som implementerats, samt beskrivning av API:ets tekniska egenskaper.
 • API - Elmarknadshubbens API för utforskande tester av implementerade processer
 • Simulatorverktyg - ett grafiskt webbaserat verktyg för att skapa testdata och utföra utforskande tester utan krav på teknisk kunskap om API:et

Obs! Projektet reserverar sig för att det kan uppstå ledtid till att få tillgång till utvärderingsmiljön ifall intresset blir stort, samt för eventuella brister i funktionalitet och tillgänglighet. Utvärderingsmiljön innehåller inget riktigt data utan fiktivt data. Vid utvärderande tester av deltagare, ska deltagaren endast använda fiktivt data.

Planerade aktiviteter

Integrationsgruppens aktiviteter uppdateras och detaljeras löpande inför att möten äger rum.

Datum Aktivitet
2020-09-30
Kl 09.30-12.00

Innehåll för mötet uppdateras under september

 

Genomförda aktiviteter

Datum Aktivitet
2019-10-31 Senaste anmälningsdag för att delta i nedan beskrivna utvärdering av API för processen "start och slut av leverans"
2019-11-13
Kl 09.30-12.00

Demo av realiserade processer och API i Elmarknadshubben för domänen "start och slut av leverans"

Uppstart av utvärdering av processer och API för domänen "start och slut av leverans"

2019-12-04

Enkätsvar från utvärderingen av domänen "start och slut av leverans" skickas in till hubbprojektet

2019-12-11
Kl 09.30-12.00

Presentation av sammanfattning av enkätsvar för domänen "start och slut av leverans", dialog kring resultatet

Demo av realiserade processer och API i Elmarknadshubben för domänen ”mätvärden”

Uppstart av utvärdering av realiserade processer och API för domänen ”mätvärden”

2020-01-20

Enkätsvar från utvärderingen av domänen  "mätvärden" skickas in till hubbprojektet

2020-01-29
Kl 09.30-12.00

Presentation av sammanfattning av enkätsvar för domänen ”mätvärden”, dialog kring resultatet

Demo av realiserade processer och API i Elmarknadshubben för domänen ”mätpunkt”

Uppstart av utvärdering av realiserade processer och API för domänen ”mätpunkt”

2020-03-03

Enkätsvar från utvärderingen av domänen  "mätpunkt" skickas in till hubbprojektet

2020-03-16
Kl 09.30-12.00

Presentation av sammanfattning av enkätsvar för domänen ” mätpunkt”, dialog kring resultatet

Presentation av säkerhetsmönster för API

Uppstart av utvärdering av säkerhetsmönster för API

2020-04-08

Enkätsvar för säkerhetsmönster för API

2020-05-14
Kl 09.30-12.00

Demo av realiserade processer och API i Elmarknadshubben för domänen "kund och avtal"

2020-06-17
Kl 09.30-12.00

Genomgång av Beta API

Granskad