Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubben: branschen positiv till sekventiell driftsättning

Svenska kraftnät skickade i juni ut ett förslag på sekventiell driftsättning. De inkomna remissvaren visar att intressenter i branschen är övergripande positiva men Svenska kraftnät har också fått många relevanta synpunkter kring vilken påverkan en sekventiell driftsättning kan få för de föreslagna funktionsområdena. Projektet kommer nu att arbeta vidare med hur driftsättningen ska genomföras.

Sekventiell driftsättning innebär att delar av hubbens funktionalitet bryts ut och driftsätts efter den initiala driftsättningen av hubben. Det primära syftet är att minska risk vid driftsättning genom att minska omfattningen av funktionalitet som driftsätts vid samma tillfälle.  I det förslag som Svenska kraftnät tagit fram utvärderades dessa tre funktionsområden för sekventiell driftsättning:

  • Nätavräkning
  • Information till energitjänsteföretag
  • Frågor och svar mellan aktörer

Sista svarsdag för remissen var den 13 september, bland de 66 remissvar som då hade inkommit återfinns både enskilda marknadsaktörer och branschorganisationer såväl som myndigheter. 95 % av de svarande är övergripande positiva till en sekventiell driftsättning.

Även om de svarande är övergripande positiva till en sekventiell driftsättning som helhet så har det kommit in många synpunkter på de enskilda funktionsområdena. Synpunkterna rör bland annat risken med att införa så kallade övergångsperioder, till exempel för nätavräkningen, som i sig kan skapa komplexitet och vara resurskrävande. Andra synpunkter är att det blir ökad administration att rapportera mätvärden till energitjänsteföretag via Ediel när hubben är driftsatt samt att behovet av frågor och svar mellan aktörer bedöms vara som störst innan, och i samband med, driftsättningen av hubben.

Mot bakgrund av det övergripande positiva resultatet i remissen kvarstår inriktningen att en sekventiell driftsättning kommer att genomföras för Elmarknadshubben. Under tiden fram till sommaren 2020 kommer projektet arbeta vidare med analyserna kring hur driftsättningen ska gå till och vilka funktionsområden i Elmarknadshubben som bör driftsättas sekventiellt.