Om projektet

Elmarknadshubben kommer att vara navet för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden. Projektet är ett uppdrag från regeringen och ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei).

Elmarknadshubben är en central informationshanteringsmodell. Den kommer att innehålla information om elanläggningar, elanvändare samt mätvärden för produktion och förbrukning. Exempel på processer som elmarknadshubben ska stödja är inflyttning och utflyttning på en elanläggning (exempelvis en lägenhet eller villa), byte av elleverantör och fakturering av förbrukad el.

Nytt är att elhandelsföretaget ska sköta kundkontakterna

I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att utveckla och driva en elmarknadshubb för den svenska elmarknaden. För Ei handlar uppdraget om att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa elmarknadshubben och möjliggöra en så kallad elhandlarcentrisk modell. Idag har elanvändaren kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Den elhandlarcentriska modellen innebär att elanvändare bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera kostnaderna (för både elförbrukning och elnätanvändning). Elmarknadshubben som vi på Svenska kraftnät utvecklar ska möjliggöra dessa rutiner och det utbyte av information som aktörerna behöver.

Möjligheter att erbjuda nya produkter

Alla anläggningar i hela Sverige kommer att finnas med i elmarknadshubben; allt från stora produktionsanläggningar på stamnätet till villor, radhus och lägenheter. Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Samarbete nödvändigt för att visionen för elmarknadshubben ska bli verklighet

Elmarknadshubben kommer att påverka alla de parter som verkar på den svenska elmarknaden. För att säkerställa att elmarknadshubben blir ändamålsenlig krävs att vi på Svenska kraftnät lyssnar in de parter som påverkas av förändringen och har kunskap om de processer som ska införlivas i elmarknadshubben. Av den anledningen samarbetar vi med referens- och expertgrupper i arbetet med att utveckla elmarknadshubben. Vi har också för avsikt att träffa så många av elmarknadens aktörer som möjligt för att skapa en dialog om vilka möjligheter och utmaningar elmarknadshubben kan innebära.

Tidplan

I dagsläget arbetar vi med processutveckling, IT-kravställning och upphandling av systemleverantör. I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Baserat på erfarenheter från våra nordiska grannländer skulle en elmarknadshubb för den svenska marknaden kunna tas i drift tidigast mot slutet av 2020.

Mer information om tidplan och projektets faser förstudie, processutveckling, kravspecificering, upphandling och implementering finns här på vår webbplats.

Granskad