Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Så kommer Elmarkna­dshubben att fungera

Elmarknadshubben kommer att vara navet för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden.

Elmarknadshubben är en central informationshanteringsmodell. Den kommer att innehålla information om elanläggningar, elanvändare samt mätvärden för produktion och förbrukning.

 

 

De flesta av de marknadsprocesser som idag hanteras mellan aktörer kommer att gå via Elmarknadshubben när den införs. Exempel på processer som Elmarknadshubben ska stödja är inflyttning och utflyttning på en elanläggning (exempelvis en lägenhet eller villa), byte av elleverantör och fakturering av förbrukad el. Elmarknadshubben ska vara konkurrensneutral, vilket innebär att alla aktörer ska ha samma möjlighet att komma åt information.

Nytt är att elhandelsföretaget ska sköta kundkontakterna

I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska elmarknaden baserad på en så kallad elhandlarcentrisk modell. För Energimarknadsinspektionen (Ei) handlar uppdraget om att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa elmarknadshubben och möjliggöra den elhandlarcentriska modellen.

Idag har elanvändaren kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. I och med införandet  av den elhandlarcentriska modellen kommer elanvändare bara behöva ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera kostnaderna (för både elförbrukning och elnätanvändning). Elmarknadshubben som vi på Svenska kraftnät utvecklar ska möjliggöra dessa rutiner och det utbyte av information som aktörerna behöver.

Informationsflöden mellan aktörer och system

IT-systemet kommer att hantera informationsutbytet mellan aktörerna på elmarknaden. Idag kommunicerar aktörerna direkt med varandra enligt en ”alla-till-alla” modell medan det i framtiden blir Elmarknadshubben som är kommunikationsnavet på elmarknaden. Hubben kommer hantera de flesta processer på elmarknaden såsom flytt, leverantörsbyte, mätvärdeshantering och nätavräkning. Den kommer att innehålla information om Sveriges alla elanläggningar, kunder och avtal.

beskuren.png

Sammantaget syftar Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska marknadsmodellen till att effektivisera processerna på elmarknaden och göra det enklare för kunderna!

Länk till engelsk version av Elmarknadshubben

Möjligheter att erbjuda nya produkter

Alla anläggningar i hela Sverige kommer att finnas med i Elmarknadshubben; allt från stora produktionsanläggningar på stamnätet till villor, radhus och lägenheter. Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

 

Hubben kommer hantera ett stort antal aktörer och underliggande data

 

 

  

 

Granskad