Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Effekter och nyttor

För att detaljera och tydliggöra vilka effekter och nyttor som Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen kommer innebära för svensk elmarknad visas här en sammanställning som hubbprojektet tagit fram. Det är 11 kategorier effekter och nyttor som är klickbara i tre olika informationsnivåer.

I regeringens uppdrag till Svenska kraftnät att utveckla och driva en Elmarknadshubb framgår ett antal nyttoeffekter som hubben ska bidra till, bland annat:

  • ”hjälpa kunderna att vara aktiva”
  • ”säkerställa konkurrensneutralt informationsutbyte”
  • ”vara ett nav för processer och funktioner på marknaden”
  • ”vara stöd för en elhandlarcentrisk marknadsmodell”

Med ambitionen att tydliggöra vilka effekter hubben och den nya modellen har för potential att skapa för marknaden, har hubbprojektet gjort en sammanställning av de nyttor och effekter som projektarbetet identifierat.

Notera att nyttorna och effekterna i många fall inte kommer realiseras per automatik när Elmarknadshubben införs. De kommer i de flesta fall behöva realiseras av aktörerna och andra intressenter på marknaden – Elmarknadshubben ska ses just som en möjliggörare.

Olika aktörer kan också bedöma effekterna av Elmarknadshubben på olika sätt beroende på vilken typ av aktör de är, vilken situation de befinner sig i och vilka förutsättningar de har. Därför är det viktigt att varje enskild aktör utvärderar vilken påverkan och vilka möjligheter som effekterna har för dem.

 

Överblick av effekterna och nyttorna

1. Enklare för kunden 2. Effektivare kund- och avtalsprocesser 3. Ökar fokus på datakvalitet och säkerhet 4. Minskad administration för elnätsföretagen 5. Effektivare nätavräkning 6. Tillkommande kostnader 7. Effektivare informationsutbyte på elmarknaden 8. Ökad konkurrens 9. Nya möjligheter för energitjänster 10. Omställning av aktörernas kundtjänst  och 11. Nya möjligheter och för myndigheter och andra intressenter

Enklare för kunden

Det blir enklare för kunden när elhandelsföretaget blir den primära kontakten och kunden får bättre överblick

 

Effektivare kund- och avtalsprocesser

Kund- och avtalsprocesser effektiviseras när information kan hämtas direkt från Elmarknadshubben

 

Ökat fokus på datakvalitet och säkerhet

Det blir ett ökat fokus på datakvalitet och säkerhet

 

Minskad administration för elnätsföretag

Genom att hubben tar över ett antal arbetsuppgifter minskas deras administrativa börda

 

Effektivare nätavräkning

Genom att nätavräkningen flyttas skapas en central och framtidsäkrad lösning samtidigt som elnätsföretagen avlastas

 

Tillkommande kostnader

Införandet av Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen genererar kostnader för aktörerna

 

Effektivare informationsutbyte för elmarknaden

Dagens ”alla-till-alla” kommunikation ersätts med ett centralt system

 

Ökad konkurrens på elmarknaden

Konkurrensen ökar för elhandelsföretagen då elhandlare hanteras lika och uppstart av ny elhandelsverksamhet underlättas

 

Nya möjligheter för energitjänster

Ökad potential för nya energitjänster

 


Omställning av aktörernas kundtjänst

Kundtjänst koncentreras till elhandelsföretagen

 

Nya möjligheter för myndigheter och andra intressenter

En samlad databas för hela elmarknaden ger nya möjligheter för myndigheters analys och tillsyn

 

Granskad