Projektets tidplan

I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Baserat på erfarenheter från våra nordiska grannländer skulle en Elmarknadshubb för den svenska marknaden kunna tas i drift tidigast mot slutet av 2020.

Elmarknadshubben tar form

Vi ser att Elmarknadshubben kan vara färdig tidigast Q4 2020 men att driftsättningen troligtvis sker under andra halvåret 2021. Projektet kommer under Q2 2019 att återkomma med en uppdaterad tidplan.

Under hösten 2016 började arbetet med processutveckling, IT-kravställning och upphandling av systemutvecklingsleverantör. I juni 2017 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) vilka regeländringar som krävs för att införa en Elmarknadshubb. Därefter, i slutet av 2017, påbörjades den första upphandlingen som avslutades i juni 2018. Implementeringsarbete av en prototyp har påbörjats under hösten 2018 och den fullständiga lösningen kommer påbörjas under Q3 2019.

Stor arbetsinsats av framtida användare redan från 2018

Implementeringen av Elmarknadshubben kommer att kräva att de aktörer som förväntas använda systemet först genomgår en intern inventeringsprocess av data och processer. Därefter behöver respektive aktörs system anpassas så att det är kompatibelt med den kommande Elmarknadshubben.

Testning och drifttagning kommer att föregås av en period där data migreras till Elmarknadshubben. Det är mycket viktigt att alla som kommer att använda Elmarknadshubben i god tid ser till att inventera och migrera data, samt att testa systemet för att allt ska fungera vid drifttagningen. Detta arbete kommer att pågå fram till driftsättning och Elmarknadshubben kommer troligtvis kunna tas i drift under andra halvåret av 2021.

Granskad