Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Projektets övergripande tidplan

I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Förseningen av lagstödet påverkar den fortsatta utvecklingen av Elmarknadshubben och projektet har anpassat aktiviteterna utifrån detta. För att säkerställa fortsatt effektivitet och framdrift kommer projektet återkomma med förslag på ny strategi om sekventiell driftsättning med en tillhörande mer detaljerad tidplan.

190528 Ny övergripande tidplan .png

Försening av lagstöd för Elmarknadshubben

Första kvartalet 2019 meddelade departementet att arbetet med lagrådsremissen försenats. Den nya tidplanen indikerar att lagrådsremissen kommer lämnas höst/vinter 2019 och att lagpropositionen därefter kommer läggas fram i mars 2020. Givet att propositionen läggs fram i mars 2020 kan det konstateras att lagstödet tidigast kan vara beslutat vid halvårsskiftet 2020.

Förseningen påverkar den fortsatta utvecklingen av Elmarknadshubben och projektet har anpassat aktiviteterna utifrån detta.

Den tidigare aviserade tidplanen indikerade att en driftsättning av Elmarknadshubben skulle kunna ske 2021. Mot bakgrund av den försening av lagstöd som aviserats förskjuts tidplanen minst ett år framåt. En driftsättning av hubben är därmed möjlig tidigast senare delen av 2022 enligt nuvarande plan. När riksdagen fattat beslut om lagstödet kan tidpunkten för driftsättning fastställas.

Förslag på ny strategi i form av sekventiell driftsättning

För närvarande pågår arbete med att utreda hur en driftsättning av Elmarknadshubben kan genomföras på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. En sekventiell driftsättning utvärderas där hubbens funktionalitet driftsätts i block under en definierad period. Med detta tillvägagångssätt minskas risken i den stora förändring som samtidigt införande av en Elmarknadshubb och den elhandlarcentriska modellen innebär.

Mot bakgrund av förseningen av lagstödet samt den pågående utredningen runt driftsättningsstrategi kommer ett förslag på mer detaljerad tidplan tas fram. Tidplanen kommer bland annat att innehålla information om hållpunkter för aktörernas arbete med anpassning av sina systemlösningar, migreringsaktiviteter och driftsättningsplanering utifrån ett sekventiellt tillvägagångssätt. Ett underlag som beskriver det sekventiella tillvägagångssättet samt tidplanen kommer att skickas ut på remiss till branschaktörerna.

Hur påverkas aktörernas arbete och planering?

En förutsättning för en gemensam informationshantering i Elmarknadshubben är hög datakvalitet. Validering och migrering av skarp data är dock beroende av att lagstödet är på plats varför dessa aktiviteter inte kommer att kunna påbörjas förrän hösten 2020. Fram till dess kommer Svenska kraftnät upphandla och implementera migreringslösningen. Aktörerna arbetar under denna tid med att inventera sitt data enligt instruktioner från Svenska kraftnät.

Aktörernas anpassningar av sina system behöver vara genomförda innan testperioden som föregår driftsättning. Svenska kraftnät inleder därför inom kort dialog med aktörernas systemleverantörer för att utvärdera hur anpassningarna kan påbörjas i ett tidigt skede. I den kommande tidplanen kommer uppskattade tider för test- och driftsättningsperioderna att framgå.

 

Granskad