Hoppa till huvudinnehåll
Sök

EU:s inre elmarknad

EU:s medlemsstater har beslutat att skapa en gemensam inre marknad för el med syftet att skapa konkurrenskraftiga priser och trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa. Redan 1996 antogs det första energipaketet av EU.

EU-kommissionen har under lång tid arbetat med att förbättra förutsättningarna för den inre elmarknaden. Kring 2009 togs det tredje inre marknadspaketet fram. I det tredje paketet uppdaterades direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för (2009/72) och förordningen om tillträde till nät (714/2009). Därtill tillkom krav om att ENTSO-E skulle ta fram underlag till Kommissionförordningar, kallade ”nätkoder”. Kraven resulterade i att åtta Kommissionsförordningar om anslutning, drift och marknadsförutsättningar på europeisk nivå togs fram.

Kommissionsförordningarna beskriver hur de övergripande lagkraven ska konkretiseras och består av nätföreskrifter och riktlinjer som påverkar t.ex. Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystemet (TSO), Energimarknadsinspektionen som nationell tillsynsmyndighet (NRA), Nord Pool som nominerad elmarknadsoperatör (NEMO), svenska elproducenter, elnätsföretag och förbrukare. Samtliga åtta kommissionsförordningar ur det tredje marknadspaketet har trätt i kraft och alla de kravmetoder och föreskrifter som de innehåller är nu under införande.

Ren energi för alla i Europa

Under 2018 och 2019 gjordes överenskommelser mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet om ett fjärde inre marknadspaket, som kompletterar och till viss del ersätter det tredje paketet. Det så kallade Ren energi-paketet är ett betydande steg i riktning mot EU:s planer på en gemensam energiunion. I paketet ingår en uppdatering av direktivet om gemensamma regler för den inre elmarknaden (2019/944) och två stora omarbetningar av förordningen om inre marknaden för el (2019/943) samt riskberedskapsförordningen för elsektorn (2019/941).

Rättsakter inom det fjärde inre marknadspaketet  
Riskberedskap inom elsektorn (RP) Krav och metoder för förebyggande och hantering av krissituationer inom elförsörjningen.
Direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el Beskriver grundläggande förutsättningar och allmänna principer för elmarknaden inom unionen.
Förordning om inre marknaden för el Fastställer regler för att säkerställa funktionen hos EU:s inre marknad för el.
Kommissionsförordningar inom det tredje inre marknadspaketet  
Nätanslutning av generatorer (RFG) Tekniska krav för generatorer som vill ansluta till systemet.
Anslutning av förbrukare (DCC) Funktionskrav på större elanvändare och distributionsnät som ansluts till systemet.
Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC) Krav på likströmsförbindelser och likströmsanslutna produktionsanläggningar som till exempel havsbaserad vindkraft.
Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) Krav och metoder för att beräkna och tilldela kapacitet för dagen före-handeln och intradag-handeln samt utveckling och drift av gemensamma marknadsplattformar.
Förhandstilldelning av kapacitet (FCA) Krav och metoder för att beräkna och tilldela kapacitet för marknaderna med längre tidshorisont än dagen före.
Balanshållning avseende el (EB) Regelverken för en väl fungerande marknad för balanstjänster.
Drift av elöverföringssystem (SO) Definierar och kravställer områdena driftsäkerhet, driftplanering och lastfrekvensreglering och reserver.
Nödsituationer och återuppbyggnad (ER) Krav på systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan för att hantera driftsituationer med allvarliga störningar eller systemkollaps.

Direktiv och förordningar

Svenska kraftnät behöver förhålla sig till europeisk lagstiftning i form av direktiv och förordningar. Förordningar utfärdade av EU-kommissionen är likställt med svensk lagstiftning beslutat av Riksdagen. Direktiv från EU-kommissionen är däremot sådant som ska implementeras på nationell nivå genom lagstiftning, nationella förordningar och föreskrifter.

 

Nyheter om nätkoder

Följ nyheterna via RSS E-post

Samråd av förslag avseende datautbyte - komplettering

Svenska kraftnät bjuder in till samråd av komplettering till förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte, i enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om drift av elöverföringssystem (SO).

Samråd av förslag avseende datautbyte

Svenska kraftnät bjuder in till samråd av förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte, i enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om drift av elöverföringssystem (SO).

ENTSO-E konsulterar metod om användning av flaskhalsintäkter

Svenska kraftnät har under vintern och våren varit aktiva i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag om hur flaskhalsintäkter får användas. Metoden följer av artikel 19.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elhandelsförordningen).

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna inlämnat till de nordiska tillsynsmyndigheterna

Svenska kraftnät och övriga systemoperatörer inom den nordiska kapacitetsberäkningsregionen har tagit fram ett omarbetat förslag till metod för kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna, enligt artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för Baltikum inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemoperatörer inom kapacitetsberäkningsregionen Baltikum tagit fram ett omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum i enligt med artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Konsultation om balanskapacitet och tilldelningsprocess

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) samt förslag på samoptimerad tilldelningsprocess i enlighet med artikel 40(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Offentligt samråd om publicering av enskilda bud

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd om förslag på att ansöka om undantag från att publicera enskilda bud för systemtjänstemarknaderna. Samrådet sker i enlighet med artikel 12, paragraf 3, i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Förslag om regional samordning av säkerhetsanalyser inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tagit fram tre förslag om metod för regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen är nu inlämnade till Energimarknadsinspektionen.

Regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter godkända av Ei

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på regler för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter samt avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av marknadsaktiviteter, i enlighet med förordningen (EU) 2017/2196 om fastställande av nätförskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER). Förslagen har nu godkänts.

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Nordic

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Nordic bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Hansa

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Hansa bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Omarbetat andra förslag på genomföranderam för nettning av obalanser

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett andra omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Rapport från aktörsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR och SO

Den 23 september anordnade Svenska kraftnät ett aktörsmöte för att informera om och diskutera upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Presentationen från aktörsmötet finns nu tillgänglig.

Snart dags för RSC Conference 2019

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC, i samarbete med ENTSO-E, RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Hittills har över 200 deltagare anmält sig.

Visa alla nyheter
Granskad