Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

EU:s inre elmarknad

EU:s medlemsstater har beslutat att skapa en gemensam inre marknad för el med syftet att skapa konkurrenskraftiga priser och trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa. Redan 1996 antogs det första energipaketet av EU.

EU-kommissionen har under lång tid arbetat med att förbättra förutsättningarna för den inre elmarknaden. Kring 2009 togs det tredje inre marknadspaketet fram. I det tredje paketet uppdaterades direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för (2009/72) och förordningen om tillträde till nät (714/2009).

Därtill tillkom krav om att ENTSO-E skulle ta fram underlag till Kommissionförordningar, kallade ”nätkoder”. Kraven resulterade i att åtta Kommissionsförordningar om anslutning, drift och marknadsförutsättningar på europeisk nivå togs fram.

Kommissionsförordningarna beskriver hur de övergripande lagkraven ska konkretiseras och består av nätföreskrifter och riktlinjer som påverkar till exempel Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystemet (TSO), Energimarknadsinspektionen som nationell tillsynsmyndighet (NRA), Nord Pool som nominerad elmarknadsoperatör (NEMO), svenska elproducenter, elnätsföretag och förbrukare.

Samtliga åtta kommissionsförordningar ur det tredje marknadspaketet har trätt i kraft och alla de kravmetoder och föreskrifter som de innehåller är nu under införande.

Ren energi för alla i Europa

Under 2018 och 2019 gjordes överenskommelser mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet om ett fjärde inre marknadspaket, som kompletterar och till viss del ersätter det tredje paketet. Det så kallade Ren energi-paketet är ett betydande steg i riktning mot EU:s planer på en gemensam energiunion.

I paketet ingår en uppdatering av direktivet om gemensamma regler för den inre elmarknaden (2019/944) och två stora omarbetningar av förordningen om inre marknaden för el (2019/943) samt riskberedskapsförordningen för elsektorn (2019/941).

Rättsakter inom det fjärde inre marknadspaketet  
Elmarknadsförordningen Grundläggande bestämmelser för handel med el, balansansvar, resurstillräcklighet samt roller och ansvar för en välfungerande elmarknad.
Elmarknadsdirektivet Grundläggande förutsättningar och allmänna principer för elmarknaden inom EU.
Riskberedskap inom elsektorn (RP) Krav och metoder för förebyggande och hantering av krissituationer inom elförsörjningen.
Kommissionsförordningar inom det tredje inre marknadspaketet  
Nätanslutning av generatorer (RFG) Tekniska krav för generatorer som vill ansluta till systemet.
Anslutning av förbrukare (DCC) Funktionskrav på större elanvändare och distributionsnät som ansluts till systemet.
Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC) Krav på likströmsförbindelser och likströmsanslutna produktionsanläggningar som till exempel havsbaserad vindkraft.
Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) Krav och metoder för att beräkna och tilldela kapacitet för dagen före-handeln och intradag-handeln samt utveckling och drift av gemensamma marknadsplattformar.
Förhandstilldelning av kapacitet (FCA) Krav och metoder för att beräkna och tilldela kapacitet för marknaderna med längre tidshorisont än dagen före.
Balanshållning avseende el (EB) Regelverken för en väl fungerande marknad för balanstjänster.
Drift av elöverföringssystem (SO) Definierar och kravställer områdena driftsäkerhet, driftplanering och lastfrekvensreglering och reserver.
Nödsituationer och återuppbyggnad (ER) Krav på systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan för att hantera driftsituationer med allvarliga störningar eller systemkollaps.

Direktiv och förordningar

Svenska kraftnät behöver förhålla sig till europeisk lagstiftning i form av direktiv och förordningar. Förordningar utfärdade av EU-kommissionen är likställt med svensk lagstiftning beslutat av Riksdagen. Direktiv från EU-kommissionen är däremot sådant som ska implementeras på nationell nivå genom lagstiftning, nationella förordningar och föreskrifter.

Kontakt

För mer information kontakta oss på e-postadress registrator@svk.se.

Granskad