Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Realtidsmätvärden

En utökad tillgång till realtidsmätvärden från de till transmissionsnätet anslutna regionnäten och produktionsanläggningarna medför bättre resultat vid beräkningar av transmissionsnätets överföringsförmåga samt bättre förutsättningar för att hålla effektbalansen. Detta innebär en säkrare systemdrift, ett bättre utnyttjande av transmissionsnätet och minskade begränsningar för elmarknaden.

Svenska kraftnät driver Realtidsdataprogrammet, ett program vars mål är att tillgängliggöra realtidsmätvärden. Utökad insamling av realtidsmätvärden föreskrivs av Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av elöverföringssystem (SO).

Dokumentet Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) beskriver hur datautbytet ska organiseras mellan nätägare, producenter och systemansvariga. KORRR är gemensamt utarbetat av alla systemansvariga inom EU.

Ansvaret för att kraven i SO och KORRR efterlevs ligger på alla berörda aktörer och ska organiseras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samhällsekonomiskt.

Nedan återfinns ett dokument som innehåller Svenska kraftnäts lösning till implementering av de delar av SO och KORRR som berör realtidsmätvärden och den struktur som är relaterad till realtidsmätvärden.

Granskad