Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Information om reserver

Svenska kraftnät har systemansvar för el, vilket innebär ansvar för att den svenska elförsörjningen fungerar driftsäkert och att inmatning och uttag av el alltid är i balans. Frekvensen är ett mått på och resultat av hur väl produktion och användning av el är i balans. Frekvensen i det nordiska synkronområdet ska vara 50,00 Hz.

För att Svenska kraftnät ska kunna fullfölja sitt uppdrag med att hålla balansen i elsystemet så köper Svenska kraftnät in reserver från balansansvariga företag. Reserver kan exempelvis utgöras av produktionsanläggningar eller anläggningar som kan anpassa sin elförbrukning.

Vilka olika typer av reserver finns?

En förenklad översiktsbild av reservmarknaderna FCR-N, FCR-D, aFRR och mFRR hittar du i dokumentet "Reservmarknader" som finns på denna sida.

Leverera reserver till Svenska kraftnät

För att leverera reserver behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor och regeldokument uppfyllas.

Läs mer om vad balansansvar innebär.

För att delta med en enhet eller grupp på reservmarknaderna krävs godkänt resultat i en förkvalificering. Det är ett test som säkerställer att enheten eller gruppen uppfyller kraven och reglerna för den reservmarknad som den ska delta på.

Här finns mer information och dokument kopplat till förkvalificering för respektive reservmarknad

Här finns det möjlighet att lämna en intresseanmälan om att leverera reserver.

Information om hur processen för att ansöka om att leverera FCR-N, FCR-D, aFRR och mFRR går till och hur lång tid ansökan kan ta finns i dokumentet "Vägledning för att leverera reserver på den här sidan. Här finns även dokumentet "Vanliga frågor och svar för reserver".

Vilken ersättning ges för att leverera reserver?

Mer information om ersättning för FCR-N, FCR-D, aFRR och mFRR framgår av dokumentet "Handel och prissättning" på den här sidan.

Intresserad av att delta eller deltar redan på våra reservmarknader och har frågor till oss?

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Har du frågor, är kontaktvägarna

Reservmarknader E-post
FCR-N och FCR-D: fcr@svk.se
aFRR: afrr@svk.se
mFRR: mfrr@svk.se
Störningsreserven: storningsreserven@svk.se
Effektreserven: effektreserven@svk.se
FFR: FFR@svk.se
Filstorlek
Information om stödtjänster från energilager.pdf

2020-03-31 6114
Vägledning för att leverera reserver.pdf

2019-03-05 1539
Vanliga frågor och svar för reserver

2019-03-29 278
Reservmarknader.pdf

2019-03-05 119
Handel och prissättning

2018-09-14 26
Technical Requirements for Fast Frequency Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area

Gemensam rapport från de nordiska systemoperatörerna med beskrivning av de tekniska kraven och förkvalificering för Fast Frequency Reserve, så kallad FFR.

2019-07-05 1169
Granskad