Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Effektreserv

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då prognosen för elförbrukningen överstiger tillgänglig produktion av el. I dessa situationer kanske inte de tillgängliga resurserna på elmarknaden räcker till och Svenska kraftnät måste då ta till reserver som vi handlat upp i förväg.

Den resurs vi handlat upp i förväg speciellt för effektbristsituationer är en strategisk reserv som kallas effektreserven.

Historiskt har effektreserven bestått av avtal med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till förfogande samt avtal om minskad elförbrukning.

Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.

Vad säger regelverket?

I lagen (2003:436) om effektreserv står det att Svenska kraftnät ska se till att det finns en effektreserv. Lagen gäller fram till den 16 mars 2025.

I förordningen (2016:423) framgår de detaljerade kraven för upphandling av effektreserv, där även volymen återfinns.

Lag (2003:436) om effektreserv på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Förordning (2016:423) om effektreserv på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Från och med juni 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft om den inre marknaden för el. För Svenska kraftnät innebär den nya förordningen bland annat förändrat tillvägagångssätt för upphandling av effektreserven efter den 1 januari 2020.

Strategiska reserver

För att upphandla så kallade strategiska reserver som effektreserven framöver kräver EU-förordningen att Svenska kraftnät använder en ny metod för att beräkna risken för effektbrist.

Detta förutsätter också att det finns mål för leveranssäkerhet, en så kallad tillförlitlighetsnorm, som risken sedan kan värderas mot.

För att säkerställa en fortsatt effektreserv under en övergångsperiod till dess en strategisk reserv är godkänd, har Svenska kraftnät förlängt gällande avtal om ökad elproduktion för effektreserven till 2025.

Information i tidigare publicerad nyhet ”Förlängning av befintligt avtal gällande effektreservern för 20212021/2022 – 2024/2025”.

Förbrukningsreduktion kan inte kontrakteras för övergångsperioden – det vill säga från vintern 2020/2021.

Anledningen till detta är att nuvarande hantering av förbrukningsreduktion inte stämmer överens med den nya EU-förordningen - där aktörer som deltar i effektreserven enligt förordningen inte får delta på dagen före-marknaden för el.

Nuvarande hantering av effektreserven (vintern 2019/2020)

Två sätt att bidra till effektreserven

Det finns två sätt att bidra till effektreserven. Antingen kan elproducenter med reservkraftanläggningar erbjuda sig att producera el eller så kan elanvändare tillfälligt erbjuda sig att dra ner sin förbrukning. 

Får den som bidrar till effektreserven ersättning?

Vi betalar ut en administrativ ersättning för varje timme som förbrukningsresursen finns tillgänglig i effektreserven och en fast ersättning för produktionsresurserna. Vid aktivering betalas rörlig ersättning. Kostnaderna för att använda effektreserven betalas av de balansansvariga företagen.

Hur går upphandlingen till?

Upphandlingen genomförs genom vårt leverantörsssystem, som du kan läsa om på vår sida om upphandling. Efter upphandlingen publiceras resultatet på vår webbplats.

Kvalificering och upphandling genomförs via upphandlingsverktyget e-Avrop. Upphandlingen sker i två steg. I det första steget kvalificeras leverantören och i det andra steget sker upphandling av leverantörer som ett förhandlat tillvägagångssätt enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Vad krävs för att delta i upphandlingen?

För att vara med i effektreserven måste resursen vara tillgänglig dygnet runt på reglerkraftmarknaden om det inte är giltig otillgänglighet som exempelvis avrop på dagen före-marknaden. Resursen tillåts ha 95 procent tillgänglighet. Det innebär att resursen får vara otillgänglig 5 procent utan orsak. Därefter kommer ersättningen att minskas.

För båda upphandlingarna gäller att resursen/anläggningen ska finnas i elområde 3 eller elområde 4.

Den balansansvarige ska bland annat se till att:

 • resursen/anläggningen blir ett eget reglerobjekt om den inte redan är det.
 • all hantering angående handel, planer och avräkning uppfylls enligt gällande avtal med Svenska kraftnät (till exempel elektronisk överföring).

Vad krävs för att delta genom att minska sin förbrukning?

Resursen/anläggningen ska bland annat ha:

 • kapacitet att buda in den volym som krävs enligt ingånget effektreservsavtal. Minsta volym är idag 5 MW.
 • samma tekniska utvärderingsegenskaper för de ingående delarna i ett anbud (till exempel vid aggregerade bud).

Ägaren till resursen/anläggningen ska bland annat:

 • ange anspråk på administrativ ersättning i kronor per MW och timme.
 • lämna uppregleringsbud till reglerkraftmarknaden för alla timmar som resursen är tillgänglig under avtalsperioden via den balansansvarige.
 • löpande rapportera till Svenska kraftnät om resursen/anläggningen är otillgänglig
 • säkerställa att det är möjligt att aktivera och deaktivera avrop dygnet runt.

Vad krävs för att delta genom att bidra med extra produktionsresurser?

Resursen/anläggningen ska bland annat:

 • utgöra ett komplement till den övriga produktionskapacitet som finns på elmarknaden.

Ägaren till anläggningen ska bland annat:

 • förfoga över anläggning för produktion ansluten till det svenska elnätet som ej används som reservkraft för annan elkraftsproduktion eller störningsreserv i distributionsnät.
 • erbjuda ett anbud om minst 10 MW.

Till följd av miljökraven i förordning (2016:423) för effektreserv tillkommer ytterligare krav för produktionsresurserna.

Hur fungerar det när effektreserven aktiveras på reglerkraftmarknaden?

För att undvika effektbrist i elsystemet kan effektreserven aktiveras för effektbalansen. Aktivering och deaktivering av bud sker genom att Svenska kraftnät ringer till den kontakt anläggningsägaren angivit. Det kan till exempel vara en balansansvarig eller en driftcentral. 

Effektreservbud och dagen före-marknaden

Det är bara produktionsdelen i effektreserven som läggs in på Nord Pool av Svenska kraftnät och den avropas endast vid risk för avkortning. De som tillhandahåller förbrukningsreduktion har ingen skyldighet enligt effektreservsavtalet att lägga bud på dagen före-marknaden men om de gör det och får tillslag så är det ett giltigt skäl att vara otillgänglig för reglerkraftmarknaden.

Idag är det bara Fingrid i Finland och Svenska kraftnät i Sverige som upphandlar effektreserver inför kalla vintrar i Norden.

Hur prissätts effektreservens produktionsdel på dagen före-marknaden?

Vid aktivering av effektreservens produktionsdel på Nord Pool sätts effektreservspriset till takpris på Nord Pool som är 3000 Euro/MWh.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om effektreserven. Skicka din fråga till effektreserven@svk.se.

Granskad