Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Implementation av reserven FFR

Svenska kraftnät är just nu i uppstartsfasen för ett projekt med syfte att implementera den nya reserven FFR. Syftet med projektet och införandet av FFR är att ska skapa förutsättningar för att hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet vid en låg nivå av rotationsenergi i systemet.

Beslutad marknadslösning för 2020

I dokument ”FFR marknadslösning 2020” beskrivs förutsättningar för att bidra med FFR resurser under 2020 och den beslutade marknadslösningen, som inkluderar ersättningsmodell, avropsförfarande och ersättningskrav för otillgänglighet.

Två saker att notera

  1. En förutsättning för att bidra med resurser på 2020 års FFR marknad är att delta i den upphandlingsprocess som pågår, mer information om FFR upphandlingen finner ni här.
  2. På aktörsmöte 2 informerades om att avrop ska ske på veckobasis men det är nu beslutat att det ska ske två gånger per vecka. Preliminär gäller att på fredagar avropas bud för lördag till och med måndag och på måndagar avropas bud för tisdagar till och med fredagar. Mer info om detta finner ni i dokumentet.

FFR marknadslösning 2020 (pdf, 170 kB, nytt fönster)

Om du har frågor på på materialet, skicka e-post till ffr@svk.se

Förkvalificering FFR för 2020 års upphandling

För de företag som önskar att delta i årets upphandling av FFR krävs, förutom en kvalificering av företaget i upphandlingsprocessen som nu startat även att FFR resursen genomgår en förkvalificering där tester utförs för att säkerställa att resursen klarar de tekniska krav som gäller för FFR.

Upphandlingen och förkvalificeringen pågår parallellt och är två separata processer. En godkänd förkvalificering av resursen är i slutänden ett krav för att leverantörer med antagna anbud i upphandlingsprocessen ska kunna ingå avtal med Svenska kraftnät i 2020 års upphandling.

Dokument som ska användas vid förkvalificering

För frågor angående förkvalificering, skicka epost till ffr@svk.se

Frågor och svar FFR

I dokument återfinns inkomna tekniska frågor gällande för FFR. Har du ytterligare frågeställningar så vänligen inkom med dem till ffr@svk.se

Frågor och svar FFR 2020 (pdf, 204 kB, nytt fönster)

Tekniska krav för FFR

Kortfattat så gäller följande tekniska krav:

Uthållighet: 30 sek alternativt 5 sekunder

Repeterbarhet: Redo för återaktivering inom 15 minuter

Full aktiveringstid (ett av de tre alternativen kan väljas):

  • 0,7 sekunder om aktivering vid 49,5 HZ
  • 1,0 sekunder om aktivering vid 49,6 Hz
  • 1,3 sekunder om aktivering vid 49.7 Hz

Om projektet

  • Projektet ska implementera en marknadslösning för upphandling av det svenska volymkravet på FFR.
  • Projektet har även till uppgift att koordinerat med Finland, Danmark och Norge prognostisera, övervaka och fastställa volymbehovet av FFR i Norden.
  • Det gemensamma nordiska målet är att nationell upphandling av FFR ska vara implementerad under våren/sommaren 2020.

Ansvarig: Rebecca Roupe, FFR@svk.se

Aktörsmöte 2

Ett andra möte för att informerar om de tekniska kraven, hur förkvalificering och upphandling ska gå till och för att presentera två möjliga marknadslösningar för år 2020 ägde rum den 13 februari 2020.

Nästa steg i projektet är att under vecka 8 ta beslut om marknadslösning, ta fram underlag för förkvalificering och att den 24 februari starta upphandling. Upphandlingen startar med en kvalificering av de företag som vill var med i 2020 års upphandling av FFR.  En förutsättning för att i nästa steg 2 vara med i anbudsprocessen är att bli kvalificerad som företag i steg 1.

Presentationen som visades på aktörsmöte 2 (pdf, 1,92 MB, nytt fönster)

Aktörsmöte 1

Ett första möte för att diskutera möjligt marknadslösningar och inhämta input från marknadens aktörer ägde rum den 29 november 2019.

Ett uppföljningsmöte kommer att anordnas under Q1 2020 där Svenska kraftnät kommer att presentera ett mer detaljerat förslag på kort- och långsiktig lösning för nationell FFR upphandling. Mer information om Aktörsmöte 2 kommer att skickas ut senare.

Presentationen som visades på aktörsmöte 1 (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Granskad