Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Systemdriftt­illstånd – grundläggande riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem

Systemdrifttillstånden är en metod för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt. Användning av systemdrifttillstånden behöver definieras och implementeras nationellt av varje systemansvarig. Metoden ger ett stöd i arbetet med att sätta ramar för kraftsystemets driftsäkerhet.

Systemdrifttillstånd beskriver kraftsystemets tillstånd i driftshänseende. Fem tillstånd finns definierade: normaldrift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad. Tillstånden finns definierade i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem.

Som systemansvarig myndighet är det Svenska kraftnäts ansvar att anskaffa tjänster och åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt. Att definiera och implementera kraftsystemets systemdrifttillstånd är ett kontinuerligt arbete som måste spegla kraftsystemets behov och utveckling och som blir en viktig del av Svenska kraftnäts arbete med kraftsystemets driftsäkerhet.

För att möjliggöra utveckling behöver definitioner och implementeringsplan tas fram så att utvecklingsarbete har en grund att utgå ifrån. En sådan grund möjliggör ramar för Svenska kraftnäts arbete med driftsäkerheten samt kommunikation mellan aktörer. Dessutom ger den en möjlighet att identifiera vilka förbättringar som behöver vidtas samt ifrågasättande av befintlig hantering.

Mer detaljerad information om systemdrifttillstånden finns att ladda ned i dokumentlistan nedan.

Mål och syfte med utredning om systemdrifttillstånd och en driftsäker samverkan

Svenska kraftnät har tagit beslut om att uppdatera och implementera systemdrifttillstånden via utredning ”Systemdrifttillstånd och anskaffande av åtgärder för ett driftsäkerhet kraftsystem”.

Syfte med utredningen är att:

 1. Definiera och uppdatera grundläggande dimensionering- och riskkoncept för att kunna bedöma vad som är ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem.
 2. Definiera och förtydliga hur förmågor anskaffas och används av kraftsystemet på ett effektivt sätt.
 3. Tydliggöra systemansvarsrollen avseende användandet av kraftsystemets förmågor.
 4. Implementera EU-förordningar och skapa effektivare sätt till efterlevnad av regelverken.

Utredningen omfattar följande delarbeten:

 1. Definiera systemdrifttillstånden och kriterier för att kunna bedöma i vilket tillstånd kraftsystemet befinner sig i.
 2. Definiera och förtydliga hur förmågor används för att säkerställa kraftsystemets driftsäkerhet; Stödtjänster, avhjälpande åtgärder, systemskyddsåtgärder och återuppbyggnadsåtgärder.
 3. Användning av systemdrifttillstånden för att anskaffa, implementera och följa upp kraftsystemets driftsäkerhet.
 4. Roller och ansvar: att utöva systemansvaret.
 5. Kommunikation, utbildning och uppföljning.

Förväntat resultat är ett styrdokument, utbildningsmaterial samt förutsättningar att årligen ta fram en driftsäkerhetsrapport enligt kriterierna och definitionerna av systemdrifttillstånden.

Arbetsmetod

För att ta fram styrdokument, utbildningsmaterial och säkerställa att implementeringen och efterlevnaden av systemdrifttillstånden är möjlig är arbetet under 2019 och början av 2020 uppdelat inom tre områden:

 • Internt arbete med att ta fram kriterier och uppdatera befintliga processer.
 • Case som har identifierats och bedömts som lämpliga att genomföra för att skapa erfarenheter och säkerställa att implementeringen av systemlösningar görs på ett säkert sätt och att användandet av systemdrifttillstånden är effektiv.
 • Extern samverkan för att involvera och ta in information från externa parter i kraftsystemet då systemdrifttillstånden är den metod som övergripande avgör hur kraftsystemets förmågor används för att samverka driftsäkert.

Förslag på extern samverkan:

För att genomföra en extern samverkan föreslår Svenska kraftnät att delar av rapporten som är offentliga går ut på remiss till de som har anmält intresse och att det genomförs tre workshops i samband med önskad remiss.

Förslag på teman för workshops berör delområde 2-4 i utredningens omfattning:

 1. Driftsäkerhet och systemdrifttillstånd
 2. Anskaffande och användandet av förmågor för driftsäkerheten
 3. Roller och ansvar som aktör i elkraftsystemet för en driftsäker samverkan

Allt deltagande för externa parter är frivilligt. Innehåll och omfattning kommer att kunna anpassas efter önskemål och relevanta frågeställningar från berörda parter.

Extern samverkan planeras preliminärt att genomföras under november 2019 till mars 2020.

Intresseanmälan för att delta i remiss och eventuella workshops görs till maja.lundback@svk.se.

Kontakt

För mer information om Svenska kraftnäts arbete med systemdrifttillstånd vänligen kontakta Maja Lundbäck, förändringsledare strategiskt systemansvar, maja.lundback@svk.se.

Filstorlek
Motiveringsrapport för aktivering av avhjälpande åtgärd

Begränsning av dimensionerande felfall för att upprätthålla driftsäkerheten avseende transient frekvensstabilitet i det Nordiska kraftsystemet.

2019-06-24 626
Erfarenheter och åtgärder efter öerfrekvens den 9 maj 2018

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten.

2018-11-13 252
Systemdrifttillstånden

2019-05-17 296
Generell beskrivning angående syftet och behovet med förmågor i kraftsystemet.pdf

2019-03-26 231
Granskad