Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förhandstil­ldelning kapacitet (FCA)

Kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) anger villkor för kapacitetstilldelning mellan elområden och långsiktiga möjligheter att hantera riskerna innan dagen före-handeln.

Kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet fastställer regler om:

  • kapacitetstilldelning mellan elområden på förhandsmarknaderna
  • en gemensam metod för att bestämma långsiktig kapacitet mellan elområden
  • villkor för hantering av långsiktiga överföringsrättigheter (på engelska long-term transmission rights, innebär explicit tilldelning av rättigheter till kapacitet i förväg – antingen fysiskt eller finansiellt)

Kraven i riktlinjen berör främst systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter. I Sverige är det alltså främst Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

Riktlinjen kan innebära att nya prissäkringsinstrument och inslag på marknaden införs, exempelvis långsiktiga överföringsrättigheter eller andra alternativ till produkter som tillgodoser långsiktig risksäkring på marknaden. Det är upp till behöriga tillsynsmyndigheter för varje elområdesgräns att avgöra ifall det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i marknadstidsramarna innan dagen före-handeln eller om systemansvariga för överföringssystemen behöver vidta åtgärder för att säkerställa detta. Beslutet ska baseras på en utvärdering av den befintliga marknaden för risksäkringsprodukter samt på samråd med marknadsaktörerna. Beslutet ska tas inom sex månader efter att riktlinjen träder i kraft. Därefter görs motsvarande utredning av de behöriga tillsynsmyndigheterna vart fjärde år.

Riktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet trädde ikraft den 17 oktober 2016. De andra riktlinjerna för elmarknaden är Riktlinjen för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM) som trädde i kraft den 14 augusti 2015 och Electricity Balancing (EB) som innefattar villkor och regler för marknadstidsramen efter intradag och som trädde i kraft den 18:e december 2017.

I april 2017 tog Svenska kraftnät emot beslut från Energimarknadsinspektionen om att risksäkringsmöjligheterna i Sveriges alla fyra elområden var tillräckliga. Dock bedömdes risksäkringsmöjligheterna av respektive tillsynsmyndighet i de danska elområdena DK1 och DK2, samt det litauiska elområdet, vara otillräckliga. Förslag på åtgärder för respektive gränsförbindelse, DK1 – SE3, DK2 – SE4 och LT – SE4, lämnades in till Energimarknadsinspektionen den 17 november 2017. I juni 2018 tog Svenska kraftnät emot beslut från Ei, läs mer om beslutet här.

Vill du veta mer?

På EU-kommissionens webbplats kan du ladda ner FCA-riktlinjen.
Läs mer om denna och andra nätkoder på ENTSO-E:s webbplats och Energimarknadsinspektionens webbplats.

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad