Europeiska metoder

Enligt kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) ska Svenska kraftnät ta fram metodförslag tillsammans med alla systemansvariga för överföringssystemen i Europa. Vi jobbar inom ENTSO-E för att ta fram dessa metoder. Metoderna ska sedan godkännas av tillsynsmyndigheterna.

Metodförslag som Energimarknadsinspektionen hittills har godkänt finns samlade nedan.

De europeiska förslagen publiceras på ENTSO-E:s hemsida (nytt fönster).

Innehåll

 

ACER:s beslut om metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Enligt EU:s förordning 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett förslag till en metod för att dela intäkter från överbelastning. Svenska kraftnät lämnade in ett förslag på fördelningen till tillsynsmyndigheterna tillsammans med alla andra systemansvariga för överföringssystem i augusti 2016.

Tillsynsmyndigheterna kunde inte komma överens om det ändrade förslaget som systemansvariga behövde skicka in i april 2017. När tillsynsmyndigheterna inte kan enas om ett förslag skickas det vidare till ACER för beslut. ACER har nu publicerat sitt beslut.

Huvudprincipen för fördelningen i ACER:s beslut är en 50/50-fördelning av intäkterna från överbelastning. Beslutet gäller uteslutet intäkterna som uppstår i tidsramen för dagen före-marknaden.

Kontaktperson: Jesper Marklund, e-post Jesper.Marklund@svk.se, telefon 010-475 87 96.

Filstorlek
ACER Decision 07-2017 on CIDM

2017-12-22 2401
Annex I_CIDM

2017-12-22 980
Annex II_CIDM

2017-12-22 1361

Godkänt förslag till tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden

Enligt artikel 69 i EU:s förordning 2015/1222 om riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska alla systemansvariga för överföringssystem senast 16 månader efter förordningens ikraftträdande utarbeta förslag till en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden. Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i Europa tagit fram ett sådant förslag. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts förslag.

Tidsgränsen för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden är i förslaget satt till 60 minuter före stängningstid. Före tidsgränsen får varje samordnad kapacitetsberäknare justera den kapacitet mellan elområden och de tilldelningsbegränsningar som lämnats till de nominerade elmarknadsoperatörerna.

Efter tidsgränsen ska all kapacitet på dagen före-marknaden och alla tilldelningsbegränsningar vara garanterade för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden. Detta såvida inte kraven i artikel 46.2 är uppfyllda, varvid kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar ska vara garanterade så snart som de lämnats till berörda nominerade elmarknadsoperatörer.

Kontaktperson: Mårten Bergman, e-post marten.bergman@svk.se.

Godkänt förslag till metod för gemensam nätmodell

Enligt artikel 17 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till metodologi för en gemensam nätmodell.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt artikel 12 CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande. Energimarknadsinspektionen återkom till Svenska kraftnät i januari 2017 med en ändringsbegäran av förslaget. Förslaget omarbetades via ENTSO-E och i mars 2017 skickade Svenska kraftnät in ett ändrat förslag till metoden.

Metoden beskriver den övergripande processen, samt delprocesser för att skapa den gemensamma nätmodellen och de individuella nätmodeller som sammanfogade kommer att utgöra den gemensamma nätmodellen.

Den 11 maj 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för gemensam nätmodell.

Kontaktperson: Krister Linnanheimo, e-post krister.linnanheimo@svk.se.

Produktions- och lastdata enligt metod GLDPM

Enligt Artikel 18:2 i EUs nätkod CACM har en metod tagits fram som gäller rapporteringen av produktions- och lastdata från elnätsföretag och elproducenter till Svenska kraftnät. Data som rapporteras kommer att användas för att kunna göra samordnade nordiska kapacitetsberäkningar.

Från och med 12:e januari 2018 ska elnätsföretag och elproducenter rapportera in information om produktions- och förbrukningsvärden till Svenska kraftnät. Nätägare ska även rapportera information om överföringsgränser för sina ledningar. Informationen kommer att användas i den nya samordnade nordiska kapacitetsberäkningen. Den grundar sig på beslut av Elmarknadsinspektionen, ENTSO-E och EU.

Metoden, startdatum, tidsfrister och kommande krav beskrivs i dokumentet "Produktions- och lastdata enligt metod GLDPM".

Kontaktperson: Krister Linnanheimo, e-post krister.linnanheimo@svk.se.

Godkänt förslag till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Enligt artikel 16 i förordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning ska alla systemansvariga för överföringssystem i Europa tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att tillhandahålla de produktions- och lastdata som krävs för att fastställa den gemensamma nätmodellen.

Via ENTSO-E var förslaget föremål för offentligt samråd enligt 12 artikeln CACM under perioden 4 februari - 4 mars. I juni 2016 överlämnade Svenska kraftnät förslaget till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Metoden beskriver de data från produktion och förbrukning som systemansvariga kan kräva in för att kunna etablera en gemensam nätmodell.

Den 9 januari 2017 godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata.

Kontaktperson: Krister Linnanheimo, e-post krister.linnanheimo@svk.se.

Granskad