Regionala metoder

Kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) kräver att vissa metodförslag utarbetas tillsammans med systemansvariga i kapacitetsberäkningsregionerna. Metodförslagen ska sen godkännas av respektive tillsynsmyndighet.

Kapacitetsberäkningsregioner innebär ett utökat samarbete mellan systemansvariga för överföringssystemen i regionen och beslutades av ACER i november 2016 (pdf, nytt fönster). Svenska kraftnäts elområdesgränser är indelade i tre kapacitetsberäkningsregioner; Norden, Hansa och Baltikum. Alla svenska interna elområdesgränser och elområdesgränser mellan Sverige och Danmark samt Sverige och Finland ingår i region Norden. Gränserna med Norge ska ingå efter att Norge har implementerat det tredje energilagstiftningspaketet. Elområdesgränsen mellan Sverige och Polen (Swepol Link) ingår i region Hansa och elområdesgränsen mellan Sverige och Litauen (Nordbalt) ingår i region Baltikum.

Metodförslag för kapacitetsregionerna som Energimarknadsinspektionen hittills har godkänt finns samlade här.

Godkänt förslag om kapacitetsberäkningsmetod i Norden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Svenska kraftnäts förslag till kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen Norden tagit fram kapacitetsberäkningsmetoden i enlighet med artikel 20 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Motsvarande metodförslag överlämnades av Fingrid, Energinet och Statnett till sina respektive nationella tillsynsmyndigheter i de övriga nordiska länderna.

Metoden tar hänsyn till de krav som ställs på en kapacitetsberäkningsmetod enligt förordning (EU) 2015/1222. Det innebär att den nuvarande kapacitetsberäkningsmetoden på dagenföre-marknaden och intradagsmarknaden byts ut från nuvarande metod med beräknad nettoöverföringskapacitet (NTC) till en flödesbaserad metod på dagenföre-marknaden och en koordinerad nettoöverföringskapacitetsbaserad metod (CNTC) på intradagsmarknaden till dess att plattformen för intradagsmarknaden kan hantera en flödesbaserad metod. De två metoderna och hur de ska genomföras beskrivs närmare i ett legalt dokument och ett stöddokument. Båda dokumenten nås via nedan länkar.

Kontaktperson: Christina Simón, e-post christina.simon@svk.se, telefon 010-475 83 62.

Godkänt förslag om fastställande av reservför­faranden för kapacitetsberäknin­gsregion Norden

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 44 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden.

Föreslagna reservförfaranden ska säkerställa effektiv, öppen och icke-diskriminerande kapacitetstilldelning om processen för den gemensamma dagen före-kopplingen inte producerar några resultat.

Förslaget lämnades in till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 18 maj 2017. I november 2017 beslutade Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Norden att reservförfarandena inte kunde godkännas utan att vissa ändringar gjordes. Ett reviderat förslag lämnades därför in till Ei den 17 januari 2018. Detta förslag godkändes den 15 mars 2018.

Sedan tidigare har även förslaget för fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Hansa godkänts av Ei.

Kontaktperson Nordiska förslaget: Jesper Marklund, e-post jesper.marklund@svk.se, telefon 010-475 87 96.

Kontaktperson Hansa-förslaget: Sophie Balint, e-post sophie.balint@svk.se, telefon 010-475 85 43.

Granskad