Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Regionala metoder

Kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) kräver att vissa metodförslag utarbetas tillsammans med systemansvariga i kapacitetsberäkningsregionerna. Metodförslagen ska sen godkännas av respektive tillsynsmyndighet.

Kapacitetsberäkningsregioner innebär ett utökat samarbete mellan systemansvariga för överföringssystemen i regionen och beslutades av ACER i november 2016 (pdf, nytt fönster). Svenska kraftnäts elområdesgränser är indelade i tre kapacitetsberäkningsregioner; Norden, Hansa och Baltikum. Alla svenska interna elområdesgränser och elområdesgränser mellan Sverige och Danmark samt Sverige och Finland ingår i region Norden. Gränserna med Norge ska ingå efter att Norge har implementerat det tredje energilagstiftningspaketet. Elområdesgränsen mellan Sverige och Polen (Swepol Link) ingår i region Hansa och elområdesgränsen mellan Sverige och Litauen (Nordbalt) ingår i region Baltikum.

Metodförslag för kapacitetsregionerna som Energimarknadsinspektionen hittills har godkänt finns samlade här.

Mothandel och omdirigering för Hansa

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregion Hansa tagit fram omarbetade förslag på koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering. Förslagen har tagits fram i enlighet med artikel 35 och 74 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Förslagen har nu godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Svenska kraftnät mottog den 21 februari 2019 beslut om godkännande av metoden enligt artikel 35 från Ei.

Svenska kraftnät mottog den 22 februari 2019 beslut om godkännande av metoden enligt artikel 74 från Ei.

Kontakt: Rebecca Roupe, rebecca.roupe@svk.se.

Mothandel och omdirigering i Norden och Baltikum

Den 16 mars 2018 överlämnade Svenska kraftnät förslag gällande koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering för kapacitetsberäkningsregion Norden till Energimarknadsinspektionen (Ei). Förslagen lämnades i enlighet med artikel 35 och 74 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Samtidigt överlämnades förslag gällande koordinerad mothandel och omdirigering för kapacitetsberäkningsregion Baltikum, i enlighet med artikel 35 i CACM.

Svenska kraftnät mottog den 14 september 2018 en begäran om ändring av förslagen från Ei. De omarbetade förslagen lämnades in den 14 november. Den 21 januari 2019 mottog Svenska kraftnät beslut om godkännande av metoderna från Ei.

Kontakt: Rebecca Roupe, rebecca.roupe@svk.se.

Filstorlek
Beslut Norden art 35 CACM.pdf

2019-01-30 1592
Beslut Norden art 74 CACM.pdf

2019-01-30 1761
Beslut Baltic art 35 CACM.pdf

2019-01-30 1209

Kapacitetsberäkning­smetoder i Hansa och Baltikum

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionerna Hansa och Baltikum tagit fram metoder i enlighet med artikel 20 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts förslag om kapacitetsberäkningsmetoder för kapacitetsberäkningsregionerna Hansa och Baltikum.

Kontakt: Sophie Balint, sophie.balint@svk.se

Fastställande av reservför­faranden för kapacitetsberäknin­gsregion Baltikum

Enligt artikel 44 i EU:s förordning 2015/1222 om riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) ska systemansvarig för överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden.

Föreslagna reservförfaranden ska säkerställa effektiv, öppen och icke-diskriminerande kapacitetstilldelning om processen för den gemensamma dagen förekopplingen inte producerar några resultat.

Förslaget godkändes av Energimarknadsinspektionen den 28 mars 2018, efter att stamnätsoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Baltikum reviderat förslaget på begäran av tillsynsmyndigheterna.

Kontakt: Rebecca Roupe, rebecca.roupe@svk.se.

Kapacitetsberäkningsmetod i Norden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Svenska kraftnäts förslag till kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen Norden tagit fram kapacitetsberäkningsmetoden i enlighet med artikel 20 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Motsvarande metodförslag överlämnades av Fingrid, Energinet och Statnett till sina respektive nationella tillsynsmyndigheter i de övriga nordiska länderna.

Metoden tar hänsyn till de krav som ställs på en kapacitetsberäkningsmetod enligt förordning (EU) 2015/1222. Det innebär att den nuvarande kapacitetsberäkningsmetoden på dagenföre-marknaden och intradagsmarknaden byts ut från nuvarande metod med beräknad nettoöverföringskapacitet (NTC) till en flödesbaserad metod på dagenföre-marknaden och en koordinerad nettoöverföringskapacitetsbaserad metod (CNTC) på intradagsmarknaden till dess att plattformen för intradagsmarknaden kan hantera en flödesbaserad metod. De två metoderna och hur de ska genomföras beskrivs närmare i ett legalt dokument och ett stöddokument. Båda dokumenten nås via nedan länkar.

Kontaktperson: Christina Simón, e-post christina.simon@svk.se, telefon 010-475 83 62.

Fastställande av reservför­faranden för kapacitetsberäknin­gsregion Norden

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 44 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden.

Föreslagna reservförfaranden ska säkerställa effektiv, öppen och icke-diskriminerande kapacitetstilldelning om processen för den gemensamma dagen före-kopplingen inte producerar några resultat.

Förslaget lämnades in till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 18 maj 2017. I november 2017 beslutade Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Norden att reservförfarandena inte kunde godkännas utan att vissa ändringar gjordes. Ett reviderat förslag lämnades därför in till Ei den 17 januari 2018. Detta förslag godkändes den 15 mars 2018.

Sedan tidigare har även förslaget för fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Hansa godkänts av Ei.

Kontaktperson Nordiska förslaget: Jesper Marklund, e-post jesper.marklund@svk.se, telefon 010-475 87 96.

Kontaktperson Hansa-förslaget: Sophie Balint, e-post sophie.balint@svk.se, telefon 010-475 85 43.

Granskad