Nätanslutning av generatorer (RfG)

Nätkoden RfG står för Requirements for Generators och det svenska namnet är nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer. Den definierar i första hand en kravbild på alla nya generatorer som ansluts till elnätet.

För att möjliggöra nationella/regionala särdrag ska kravbilden i vissa fall detaljeras ytterligare inom givna ramar. Grundtanken är att respektive systemansvarig (TSO) ska föreslå den detaljerade kravbilden för frekvensrelaterade krav och krav på störningstålighet. Respektive nätägare ska föreslå den detaljerade kravbilden för vad som gäller i sina respektive anslutningspunkter (exempelvis spänningsrelaterade krav).

Svenska kraftnät följer det uppdrag som Energimarknadsinspektionen fick i och med regleringsbrevet för 2016 då uppdraget har påverkan på tillämpningen av RfG. Mer information om RfG och uppdraget finns på Energimarknadsinspektionens webbplats.  

EU:s medlemsstater röstade ja till nätföreskriften i juni 2015. Därefter godkändes den av EU-parlamentet och Europeiska rådet. Den trädde i kraft den 17 maj 2016. Majoriten av kraven kommer att tillämpas från och med april 2019.

Här kan du hämta en beslutad version av RfG.  

Kontakt

För mer information om nätkoden RfG kontakta oss via e-postadress connectioncodes@svk.se.

Granskad