Pågående konsultationer

Denna sida samlar de konsultationer om nätkoder som pågår just nu.

Konsultation om ändring av arrangemang för att möjliggöra flera NEMO:s i elområde

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om ändring av arrangemang för flera NEMO:s i ett elområde enligt artikel 9(13) i EU:s förordning 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Förslaget är framtaget av systemansvariga inom kapacitetsberäkningsregion Norden och gäller arrangemang för flera NEMO:s i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen. Konsultationen om förslaget är öppen till den 17 maj.

Här finns konsultationen (ENTSO-E:s webbplats, nytt fönster).

Kontakt: Jesper Marklund, jesper.marklund@svk.se.

Offentligt samråd om tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RFG). Samrådet gäller förslag på gränsvärden för tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D, i enlighet med artikel 5.3 i förordningen.

Svenska kraftnät förordar att de värden som anges för synkronområde Norden i tabell 1 i förordningen ska gälla för Sverige. Detta betyder följande kravbild i Sverige för produktionsanläggningar anslutna till en anslutningspunkt med en spänning lägre än 110 kV:

  • Kraftproduktionsmodul typ A, maximal kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW men lägre än 1,5 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ B, maximal kontinuerlig effekt från och med 1,5 MW men lägre än 10 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ C, maximal kontinuerlig effekt från och med 10 MW men lägre än 30 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ D, maximal kontinuerlig effekt från och med 30 MW.

Produktionsanläggningar som har en kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW och som är anslutna till en anslutningspunkt med en spänning från och med 110 kV, är av typ D.

Samrådet är öppet till den 30 april 2018. Synpunkter på förslaget skickas antingen via e-post till connectioncodes@svk.se eller per post till Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Märk yttrandet med diarienummer 2018/751.

Granskad