Konsultationer

Denna sida samlar aktuella konsultationer om nätkoder.

Offentligt samråd om särskilda bestämmelser för förbrukning­senheter med efterfrågeflex­ibilitet (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 28 och 29 i förordning (EU) 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC). Samrådet riktade sig till elnätsägare samt ägare av förbrukningsanläggningar som ämnar deltaga på marknaden för tjänster inom förbrukningsflexibilitet.

Syftet med samrådet var att informera om Svenska kraftnäts bedömning av krav samt ge berörda aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till denna. Efter samrådet tar Svenska kraftnät fram ett förslag på föreskrift som lämnas över till Energimarknadsinspektionen.

Samrådet stängdes den 13 januari 2019.

Samrådsunderlag och sammanställning av inkomna svar och Svenska kraftnäts bemötande av dessa återfinns nedan:

Samråd om manuell samt automatisk förbrukningsfrån­koppling kopplat till nätkoden ER (avslutad)

I enlighet med artikel 11.1 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) ska Svenska kraftnät senast den 18 december 2018 ha utformat en systemskyddsplan i samråd med berörda aktörer.

Samråd om manuell förbrukningsfrånkoppling

Samrådet om manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) riktar sig till alla elnätsägare med syfte att informera om Svenska kraftnäts bedömning samt ge möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till denna.

Svenska kraftnäts bedömning är att MFK i enlighet med artikel 22 är en systemskyddsåtgärd som ska ingå i systemskyddsplanen. Att MFK är en systemskyddsåtgärd och kommer ingå i systemskyddsplanen förändrar dock inget i sak då bedömningen är att inga förändringar i nuläget ska genomföras i aktuell föreskrift eller driftinstruktion.

Efter samrådet behöver Svenska kraftnät ta beslut om att MFK är en systemskyddsåtgärd och därmed en del av den systemskyddsplan som ska vara utformad den 18 december 2018.

Samråd om automatisk förbrukningsfrånkoppling

Samrådet om automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) riktade sig till de elnätsägare samt de ägare av elpannor och värmepumpar som enligt gällande föreskrift ska ha utrustning installerad som möjliggör AFK. Syftet med samrådet var att informera om Svenska kraftnäts bedömning samt ge berörda aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till denna.

Svenska kraftnäts bedömning är att en reglerplan för AFK i enlighet med artikel 15 är en systemskyddsåtgärd som ska ingå i systemskyddsplanen. Att AFK kommer att vara en systemskyddsåtgärd och ingå i systemskyddsplanen förändrar i nuläget inget i sak då en reglerplan för AFK som är förenlig med ER ska vara på plats först 18 december 2022 (enligt artikel 55). Dock är det rimligt att förvänta sig att förändringar i nuvarande föreskrift och driftinstruktion kommer att ske. Ett nordiskt förstudieprojekt har startats upp i syfte att bedöma konsekvenser av eventuella förändringar. I dagsläget är de aktörer som är mest berörda aktiva i projektet.

Efter samrådet behöver Svenska kraftnät ta beslut om att AFK är en systemskyddsåtgärd och därmed en del av den systemskyddsplan som ska vara utformad den 18 december 2018.

Samråden stängdes den 12 november.

Offentligt samråd om villkor avseende balansering (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (GL EB). Samrådet gällde förslag på villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i förordningen.

Samrådet avslutades den 28 maj. Svenska kraftnät har beaktat inkomna synpunkter och det slutgiltiga förslaget har bearbetats med hänsyn tagen till dessa. Förslaget, tillsammans med ett förklarande dokument och ett samrådsredogörelse överlämnades till Energimarknadsinspektionen den 18 juni 2018.

Alla dokument återfinns nedan.

Webbinar

De frågor och svar som avhandlades under webbinariet om konsultationen den 21 maj har sammanställts i en presentation. Presentationen kan laddas ned här (pdf, nytt fönster).

Offentligt samråd om tröskelvärden för kraftproduktion­smoduler (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RFG). Samrådet gällde förslag på gränsvärden för tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D, i enlighet med artikel 5.3 i förordningen.

Svenska kraftnät förordade att de värden som anges för synkronområde Norden i tabell 1 i förordningen ska gälla för Sverige. Detta betyder följande kravbild i Sverige för produktionsanläggningar anslutna till en anslutningspunkt med en spänning lägre än 110 kV:

  • Kraftproduktionsmodul typ A, maximal kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW men lägre än 1,5 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ B, maximal kontinuerlig effekt från och med 1,5 MW men lägre än 10 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ C, maximal kontinuerlig effekt från och med 10 MW men lägre än 30 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ D, maximal kontinuerlig effekt från och med 30 MW.

Produktionsanläggningar som har en kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW och som är anslutna till en anslutningspunkt med en spänning från och med 110 kV, är av typ D.

Granskad