Konsultationer

Denna sida samlar aktuella konsultationer om nätkoder.

Konsultation om metoder relaterade till aFRR, mFRR och frekvenskvalitet i Norden (pågående) 

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR samt åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet, enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Följande fyra metoder ingår i konsultationen:

  • Metoder för utbyte av FRR: 118(1)(z) and (aa): Methodology to determine limits on the amount of exchange of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 176(1)/178(1) and the methodology to determine limits on the amount of sharing of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 177(1)/179(1)
  • Restriktioner gällande ramping av aktiv effekt: 119(1)(c) Ramping restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4)
  • Dimensionering av FRR: 119(1)(h): FRR dimensioning rules in accordance with Article 157(1)
  • Åtgärder för att återställa frekvens: 119(1)(q) and (r): Coordination actions aiming to reduce FRCE as defined in Article 152(14) and measures to reduce FRCE by requiring changes in the active power production or consumption of power generating modules and demand units in accordance with Article 152(16).

Konsultationen sker enligt artikel 11 i kommissionsriktlinjen för drift av stamnätet (SO) och varar från den 29 juni till 15 augusti 2018.

Konsultationen återfinns här. (ENTSO-E:s webbplats, nytt fönster)

Kontakt: Anna Jäderström, anna.jaderstrom@svk.se

Konsultation om förslag till genomfö­randeram av den europeiska plattformen för mFRR (pågående)

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslag till genomföranderam av en europeisk plattform för mFRR enligt artikel 20 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el.

Under perioden 15 maj till 16 juli genomför ENTSO-E en konsultation om förslaget till genomföranderam av den gemensamma plattformen för mFRR.

Konsultationen återfinns här på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

ENTSO-E och alla systemansvariga genomför konsultationen för att få synpunkter av intressenter och marknadsaktörer innan förslaget lämnas in till tillsynsmyndigheterna. Vi uppmuntrar alla intressenter att delta i konsultationen.

Läs mer om implementeringsprojektet för plattformen på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

Kontakt: Fredrik Wik, fredrik.wik@svk.se.

Offentligt samråd om villkor avseende balansering (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (GL EB). Samrådet gällde förslag på villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i förordningen.

Samrådet avslutades den 28 maj. Svenska kraftnät har beaktat inkomna synpunkter och det slutgiltiga förslaget har bearbetats med hänsyn tagen till dessa. Förslaget, tillsammans med ett förklarande dokument och ett samrådsredogörelse överlämnades till Energimarknadsinspektionen den 18 juni 2018.

Alla dokument återfinns nedan.

Webbinar

De frågor och svar som avhandlades under webbinariet om konsultationen den 21 maj har sammanställts i en presentation. Presentationen kan laddas ned här (pdf, nytt fönster).

Offentligt samråd om tröskelvärden för kraftproduktion­smoduler (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RFG). Samrådet gällde förslag på gränsvärden för tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D, i enlighet med artikel 5.3 i förordningen.

Svenska kraftnät förordade att de värden som anges för synkronområde Norden i tabell 1 i förordningen ska gälla för Sverige. Detta betyder följande kravbild i Sverige för produktionsanläggningar anslutna till en anslutningspunkt med en spänning lägre än 110 kV:

  • Kraftproduktionsmodul typ A, maximal kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW men lägre än 1,5 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ B, maximal kontinuerlig effekt från och med 1,5 MW men lägre än 10 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ C, maximal kontinuerlig effekt från och med 10 MW men lägre än 30 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ D, maximal kontinuerlig effekt från och med 30 MW.

Produktionsanläggningar som har en kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW och som är anslutna till en anslutningspunkt med en spänning från och med 110 kV, är av typ D.

Granskad