Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Författningar för elbranschen

Vilka författningar styr elbranschen? Här hittar du hänvisningar till lagar och regler som gäller för elbranschen.

Ellagen

Ellagen (1997:857) reglerar bland annat verksamheter inom produktion, överföring och användning av el. Lagen innehåller bestämmelser om

  • nätkoncession
  • nätverksamhet
  • nättariffer
  • system- och balansansvar
  • skyddsåtgärder och skadestånd
  • elsäkerhetsåtgärder
  • tillsyn, m.m.

Ellagen kompletteras av bestämmelser som finns i följande förordningar:

Bestämmelser om redovisning och om mätning, beräkning och rapportering ges ut av Energimarknadsinspektionen. Dessa hittar du på www.ei.se.

Tre statliga myndigheter har en tillsynsfunktion när det gäller hur ellagen tillämpas: Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svenska kraftnät. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter de tre myndigheterna har:

Elberedskapslagen

Elberedskapslagen (1997:288)innehåller bestämmelser om

  • skyldighet att vidta beredskapsåtgärder
  • ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder
  • avgiftssystem för att finansiera beredskapsåtgärder inom elområdet.

Svenska kraftnät uppgift som elberedskapsmyndighet är att besluta om föreskrifter om elberedskapen, kräva åtgärder för elberedskap och besluta om ersättning för sådana åtgärder. Vi har också tillsyn över hur elberedskapslagen tillämpas.

Elberedskapslagens bestämmelser kompletteras dels av förordningen (1997:294) om elberedskap, dels av Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap, SvKFS 2013:2.

Bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet och förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Övriga bestämmelser om el

Andra författningar som innehåller bestämmelser om el är bl.a.

EU-lagstiftning

Inom EU pågår en utveckling mot en ökad integration på elområdet. Mer information om EU:s regelverk finns på EUR-Lex webbplats. Där sammanfattas bland annat aktuella lagstiftningar för både energi och andra områden.

Granskad