Reserver

Svenska kraftnät har ansvaret för att det är balans i elsystemet varje minut på dygnet, det vill säga att det produceras lika mycket el som det förbrukas i landet.

Vi har inga egna resurser för att sköta regleringen av balansen när förhållanden är normala. Istället köper vi in reserver (reglertjänster) från balansansvariga företag som disponerar lämpliga resurser. Reserver kan finnas i produktionsanläggningar (t.ex. vattenkraftstationer) eller anläggningar som kan dra ner sin elförbrukning eller förbruka mera el (t.ex. fabriker).

Här kan du läsa mer om vad balansansvar innebär. 

Vilka olika typer av reserver finns det?

Det finns olika typer av reserver med olika krav på bland annat uthållighet och snabbhet. De automatiska startar på några sekunder och de manuella startar vanligen inom 15 minuter.

I pyramiden nedan ligger primärregleringen som bas eftersom den är grundläggande för att kunna hålla balansen (=reglera frekvensen till 50 Hz). Här finns reserver som har handlats upp i förväg och som känner av frekvensen i varje ögonblick under dygnet. Det  innebär att de aktiveras automatiskt om frekvensen skulle avvika från det frekvensområde de ska stötta.

Till primärregleringen räknas:

  • FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal) - Stabiliserar frekvensen vid små förändringar i produktion och förbrukning.
  • FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance) - Stabiliserar frekvensen vid driftstörningar som innebär att frekvensen understiger
    49,90 Hz.

I pyramidens mitt finns sekundärregleringen.

Här finns reserver som aktiveras automatiskt:

  • aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve) – Återställer frekvensen till 50,00 Hz när den avviker från 50,00 Hz.

Reserven aFRR infördes nyligen i det nordiska synkronsystemet. 

På toppen av pyramiden finns den helt manuella reservhanteringen, tertiärregleringen.

Till reserver som aktiveras manuellt räknas:

  • mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve) – Reglerkraftmarknaden (frivilliga bud)
  • Störningsreserven – en reserv som upphandlas långsiktigt och som består av ett antal gasturbiner. De går in och stöttar under korta perioder vid oförutsedda störningar i elsystemet.
  • Effektreserven – en strategisk reserv som handlas upp för vinterns behov om det skulle uppstå effektbrist.

Primär (aktiveras inom allt från sekunder till minuter)

Mindre avvikelser från den planerade balansen tas om hand av den automatiska primärregleringen. I ett antal kraftstationer – främst vattenkraft – ökar produktionen automatiskt när frekvensen sjunker och minskar när frekvensen stiger. 

Sekundär (aktiveras inom allt från sekunder till minuter)

När primärregleringen gjort sitt jobb aktiveras automatiskt aFRR. Man skulle kunna likna det med att reserven återställer systemet till ursprungsläget 50,00 Hz.

Tertiär (aktiveras inom några minuter upp till timmar)

För tertiärreglering finns en reglerkraftmarknad som förkortas RKM och ingår i den manuella reserven mFRR. Reglerkraftmarknaden drivs av Svenska kraftnäts balanstjänst. Där köps och säljs effekt varje timme för att frekvensen i det nordiska elsystemet i normalläget ska hållas inom gränserna 49,9-50,1 Hz. 

Vill du delta eller deltar redan på våra reservmarknader och har frågor till oss?

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Se kontaktvägarna nedan:

ReservmarknaderE-post
FCR-N och FCR-D: fcr@svk.se
aFRR: afrr@svk.se
mFRR: mfrr@svk.se
Störningsreserven: storningsreserven@svk.se
Effektreserven: effektreserven@svk.se

 

 

Granskad