Effektreserv

För att klara förbrukningstoppar under kalla vintrar upphandlar vi reservkraft. Du som är aktör på elmarknaden kan bidra genom att antingen ställa produktionskapacitet till förfogande eller genom att minska elförbrukningen.

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då elförbrukningen ser ut att överstiga produktionen av el. I dessa situationer räcker de planerade resurserna inte till utan Svenska kraftnät måste då ta till reserver som vi handlat upp i förväg. Det är en strategisk reserv som kallas effektreserven. Den skapas genom att vi ingår avtal dels med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till förfogande, dels med förbrukare om att minska elförbrukningen.

Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.

Vad säger regelverket?

I lagen (2003:436) om effektreserv meddelas att Svenska kraftnät ska se till så att det finns en effektreserv på högst 2 000 MW under vinterperioden. Lagen gäller fram till den 16 mars 2025.

I förordningen (2016:423) framgår de detaljerade kraven för upphandling av effektreserv, där även volymen återfinns.

Två sätt att bidra till effektreserven

Det finns två sätt att bidra till effektreserven. Antingen kan elproducenter med reservkraftanläggningar erbjuda sig att producera el eller så kan elanvändare tillfälligt erbjuda sig att dra ner sin förbrukning. 

Får den som bidrar till effektreserven ersättning?

Vi betalar ut en administrativ ersättning för varje timme som förbrukningsresursen finns tillgänglig i effektreserven och en fast ersättning för produktionsresurserna. Vid aktivering betalas rörlig ersättning. Kostnaderna för att använda effektreserven betalas av de balansansvariga företagen.

Hur går upphandlingen till?

Vi handlar upp effektreserven direkt med resurs/anläggningsägaren. Upphandlingen genomförs genom vårt leverantörsssystem, som du kan läsa om på vår sida om upphandling. Efter upphandlingen publiceras resultatet på vår webbplats.

Vad krävs för att delta genom att minska sin förbrukning?

För att vara med i effektreserven måste resursen vara tillgänglig dygnet runt på reglerkraftmarknaden om det inte är giltig otillgänglighet som exempelvis avrop på elspotmarknaden. Sedan vintern 2014/2015 tillåts resursen ha 95 procent tillgänglighet. Det innebär att resursen får vara otillgänglig 5 procent utan orsak. Därefter kommer ersättningen att minskas.

För båda upphandlingarna gäller att resursen/anläggningen ska finnas i elområde 3 eller elområde 4.

Resursen/anläggningen ska ha:

 • kapacitet att buda in den volym som krävs enligt ingånget effektreservsavtal. Minsta volym är idag 5 MW.
 • samma tekniska utvärderingsegenskaper för de ingående delarna i ett anbud (till exempel vid aggregerade bud).

Ägaren till resursen/anläggningen ska:

 • ange anspråk på administrativ ersättning i SEK per MW och timme.
 • lämna uppregleringsbud till reglerkraftmarknaden för alla timmar som resursen är tillgänglig under avtalsperioden via den balansansvarige.
 • löpande rapportera till Svenska kraftnät om resursen/anläggningen är otillgänglig
 • säkerställa att det är möjligt att aktivera och deaktivera avrop dygnet runt.

Den balansansvarige ska se till att:

 • resursen/anläggningen blir ett eget reglerobjekt om den inte redan är det.
 • all hantering angående handel, planer och avräkning uppfylls enligt gällande avtal med Svenska kraftnät (till exempel elektronisk överföring).

Vad krävs för att delta genom att bidra med extra produktionsresurser?

Ägaren till anläggningen ska:

 • förfoga över anläggning för produktion ansluten till det svenska elnätet som ej används som reservkraft för annan elkraftsproduktion eller störningsreserv i distributionsnät.
 • erbjuda ett anbud om minst 10 MW.

Den balansansvarige ska se till att:

 • resursen/anläggningen blir ett eget reglerobjekt om den inte redan är det.
 • all hantering angående handel, planer och avräkning uppfylls enligt gällande avtal med Svenska kraftnät (till exempel elektronisk överföring).

Ovan angivna krav gäller fortsättningsvis men till följd av miljökraven i förordning (2016:423) för effektreserv som började gälla den 1 juli 2016 tillkommer ytterligare krav för produktionsresurserna.

Hur fungerar det när effektreserven aktiveras på reglerkraftmarknaden?

När det uppstår effektbrist i elsystemet kan effektreserven aktiveras för att hålla balansen i de olika elområdena. Aktivering och deaktivering av bud sker genom att Svenska kraftnät ringer till den kontakt anläggningsägaren angivit. Det kan till exempel vara en balansansvarig eller en driftcentral.

Effektreservbud och elspotmarknad

Det är bara produktionseffektreserven som läggs in på Nord Pool av Svenska kraftnät. Förbrukarna har ingen skyldighet i effektreservsavtalet att lägga bud på elspotmarknaden men om de gör det och får tillslag, så är det ett giltigt skäl att vara otillgängliga för reglerkraftmarknaden.

Hur prissätts effektreserven på elspotmarknaden?

Idag är det bara Fingrid i Finland och Svenska kraftnät i Sverige som upphandlar effektreserver inför kalla vintrar i Norden.

Det är viktigt hur resurserna som handlats upp till effektreserven aktiveras. Prissättningen på elmarknaden ska påverkas så lite som möjligt av effektreserven. Det innebär att resurserna aktiveras först efter alla kommersiella bud har tagits.

Vid aktivering på Nord Pool sätts effektreservspriset till takpris på Nord Pool som är 3000 EUR/MWh.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om effektreserven. Maila din fråga till effektreserven@svk.se.

Granskad