Förbrukning som reservkraft (förbrukningsflexi­bilitet)

Svenska kraftnät vill öppna reservkraftmarknaden så att även anläggningar som kan förändra sin förbrukning kan delta. Idag är det huvudsakligen produktionsanläggningar som deltar i regleringen.

Så här håller Svenska kraftnät balansen

I varje ögonblick måste det vara balans mellan den el som produceras och förbrukas i elsystemet. Rubbas denna balans riskerar vi störningar i elnätet som kan innebära att förbrukning måste kopplas ifrån.  Det är Svenska kraftnät som ansvarar för att balansen hålls. Därför arbetar vi dygnet runt i vårt kontrollrum, där vi övervakar att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas.  

Ett mått på balans är att frekvensen håller sig runt 50 Hz. Om frekvensen förändras utanför det tillåtna spannet aktiveras automatiska reserver som startar på några sekunder upp till några minuter. Dessa frekvensstyrda automatiska reserver stabiliserar frekvensen. Därefter återställer Svenska kraftnät frekvensen genom att aktivera reserver manuellt via kontrollrummet. Det sker främst via reglerkraftmarknaden där bud som kommer in från aktörer aktiveras i realtid.

Ibland kan mer extrema saker hända i elsystemet som gör att det blir ett större effektbortfall och då finns andra manuella reserver att aktivera som störningsreserven. Under vinterhalvåret finns även en effektreserv som kan användas om förbrukningen tillfälligt är onormalt hög.

Vem kan bidra med reserver för att hålla frekvensen?

Reserverna kommer idag från elproducenter som säljer sin effekt till Svenska kraftnät.  De flesta reserver består av vattenkraft, förutom störningsreserven och effektreserven.

För att öka möjligheten att reglera frekvensen eftersom alltmer förnybar och väderberoende produktion introduceras i elsystemet, behöver vi öppna upp för fler företag att delta på reglerkraft- och reservkraftmarknaden. Ett exempel är de företag som kan tänka sig att förändra sin förbrukning. 

Vad finns det för ekonomi att vara med?

Kan anläggningen över huvudtaget förändra förbrukningen? Om ja, fundera därefter på följande:

  1. Vilka effektvolymer?
  2. Vilka energivolymer?
  3. Vad är uthålligheten?
  4. Hur snabbt kan flexibiliteten aktiveras och justeras?
  5. Vilka investeringar behöver göras? (IT-system, reglerteknik, mätning, rapportering)
  6. Aktiv eller passiv hantering? Lägga bud på dygnsbasis, delta i upphandling på årsbasis eller reagera automatiskt på prissignaler/andra styrsignaler?
  7. Hur lång framförhållning behövs (för att planera, genomföra och ingå avtal)?
  8. Hur ofta kan resursen utnyttjas?

Krav på framförhållning

Hur ser då kraven ut på framförhållning på respektive marknad? Detta är inte den kompletta kravbilden för varje reservmarknad utan det finns en del krav som gäller IT, budgivning och rapportering i balansansvarsavtalet. Vad som gäller där kan du alltid diskutera med den som är din balansansvarige. 

Daglig handel

I Sverige är det Nord Pool som driver elbörsen, men i framtiden kan det bli fler handelsplatser med ytterligare aktörer. Handeln på börsen sker enligt nedan.

'Day ahead' - Elspot

Fysisk timbaserad grossistmarknad där en energiprodukt handlas upp dagen före till marginalpris per timme enligt Nord Pools webbplats.

'Intra day' - Elbas

Elbörsbaserad bilateral timhandel som primärt används under leveransdygnet för att justera position i syfte att minimera obalanser. Energiprodukt som handlas bilateralt per timme under dagen till "pay as bid" finns att hämta på Nord Pools webbplats.

Efter denna dagliga handel finns det möjlighet att delta på reglerkraftmarknaden.

Reservkraftprodukter och ersättningsnivåer  

Nedan finner du en sammanställning som visar vilka produkter som finns och vilken ersättning du kan få för respektive produkt. En energiprodukt ger ersättning vid aktivering och en effektprodukt ger ersättning för att vara tillgänglig för aktivering.

FCR-Normal - Effekt- och Energiprodukt

Timprodukt.  För att få information om produkten och prissättning, se dokumentet "Regler för upphandling och rapportering av FCR" som finns på sidan Balansansvarsavtal.

BudstorlekTypAktiveringstidÖvrigtVolymkrav

Minimum 0,1 MW 

Primärreglering, aktivereras vid frekvensavvikelse inom ± 0,1 Hz.

63% inom 60 s och 100 % inom 3 min. 

Prekvalificering krävs och realtidsmätning är ett krav. Produkten ska klara att reglera både upp och ned.

Ca 200 MW för Sverige

Effektersättning: Pay as bid. Årlig kostnad för FCR-N framgår av Svenska kraftnäts årsredovisning. Medelpris per MW finner du i Mimer.

Energiersättning: Upp- och nedregleringspris. Se ENTSO-E Transparensplattform, välj prisområde för information om pris.
Kapacitet handlas upp 2 dygn samt 1 dygn före leveranstimme.

FCR-Disturbance - Effektprodukt

Timprodukt. För att få information om produkten och prissättning, se dokumentet "Regler för upphandling och rapportering av FCR" som finns på sidan Balansansvarsavtal.

BudstorlekTypAktiveringstidÖvrigtVolymkrav

Minimum 0,1 MW

 

 

 

Primärreglering, aktivereras när frekvensen understiger 49,9 Hz. 

 

 

Aktiveringstid 50% inom 5s och till 100 % inom 30 s. 

 

 

Prekvalificering krävs och realtidsmätning är ett krav. 

Ca 400 MW för Sverige

 

 

Effektersättning: Pay as bid. Kostnad för FCR-D framgår av Svenska kraftnäts årsredovisning. Medelpris per MW finner du i Mimer.

aFRR (automatic) - Effekt- och Energiprodukt 

Timprodukt, ska kunna vara aktiverad en timme.

BudstorlekTypAktiveringstidÖvrigtVolymkrav

5 MW

Sekundärreglering

Full aktivering 120 s

Prekvalificering krävs, där IT-infrastruktur för aktivering och uppföljning är en förutsättning. Reglering enbart åt ett håll.
Aktivering under topplasttimmar. 

Ca 150 MW för Sverige

Effektersättning: Pay as bid. 
Energiersättning: Upp- och nedregleringspris

 

Manuella reserver

mFRR Reglerkraftmarknad Energiprodukt

EFFEKTRESERV - Effekt- och Energiprodukt

STÖRNINGSRESERV - Effekt och Energiprodukt 

mFRR Reglerkraftmarknad - Energiprodukt

Timprodukt som ska kunna vara aktiverad minst en timme.

BudstorlekTypAktiveringstidÖvrigt
Min 10 MW (5 MW i SE4)

Tertiärreglering

Inom 15 minuter 

Längre aktiveringstid tillåten. 
Realtidsmätning krävs delvis.

Energibud lämnas tidigast 14 dygn innan leveranstimmen, justering senast 45 min innan leveranstimmen. Buden ska innehålla pris, volym, reglerriktning, aktiveringstid och reglerobjekt.

Marginalpris på aktiverade upp- och nedregleringar enligt Nord Pools webbplats.

Effektreserv - Effekt- och Energiprodukt

Endast uppregleringsbud. Uthållighetskrav 2 timmar. Ska finnas tillgänglig dygnet runt 16 nov-15 mars. Bud lämnas enligt mFRR.

BudstorlekTypAktiveringstidÖvrigtVolymkrav
Minimum 5 MW

Tertiärreglering

Inom 15 minuter 

Längre aktiveringstid. tillåten. Realtidsmätning krävs delvis. Enligt lag

Effektersättning: Administrativ ersättning/ MW genom årlig upphandling.
Energiersättning: Pris för energin sätts i upphandlingen.

Upphandlad kapacitet förbinder sig att lämna energibud till reglerkraftmarknaden.

Störningsreserv - Effekt- och Energiprodukt

Uthållighetskrav enligt överenskommelse.

BudstorlekTypAktiveringstidÖvrigtVolymkrav

Enligt överenskommelse

Tertiärreglering

15 minuter 

Krav på realtidsmätning enligt överenskommelse.

Enligt aktuellt dimensionerande fel.

Effektersättning: Upphandling genom flerårskontrakt
Energiersättning: Pris sätts i upphandlingen.

 

Filstorlek
Handel och prissättning

2016-10-27 133
Var passar just din flexibilitet bäst

2018-03-22 50
Granskad