Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Styrel och frånkoppling

I det svenska elsystemet finns möjlighet att i nödfall kunna frånkoppla elförbrukning. Syftet är att begränsa både omfattningen och tiden för ett elavbrott. Svenska kraftnät föreskriver, med stöd av ellagen, att alla nätägare ska ha utrustning för frånkoppling av elförbrukning.

Frånkoppling används endast i nödfall

En frånkoppling tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan man rädda större delen av kraftsystemet genom att frånkoppla en mindre del av förbrukningen. Under åren har det automatiska systemet för frånkoppling endast behövt användas vid ett par tillfällen. Sannolikheten för att det måste utnyttjas är också fortsatt mycket liten. Det manuella systemet för frånkoppling har aldrig behövts tillämpas i Sverige.

Nätägare kan bli beordrade att koppla från

Om det blir en allvarlig störning i elsystemet ger ellagen Svenska kraftnät möjlighet, som en sista åtgärd i en krissituation, att beordra ägarna av elnät att frånkoppla en del av elförbrukningen. Avsikten är förstås att frånkoppling inte ska behöva utnyttjas, men ändå behövs planering för detta. I en krissituation med ett stort elavbrott – som aldrig kan helt uteslutas – kommer sådan frånkoppling att vara en viktig metod för att minska följderna och att snabbare kunna återgå till en normal situation för elförsörjningen.

Prioritering genom Styrel

Energimyndigheten har utvecklat en planeringsmetod för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, så att el kan styras till dem vid  en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel som står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer". Syftet är att samhällsviktiga funktioner ska fungera så länge som möjligt i en effektbristsituation. Planeringen inför frånkoppling sker utifrån ett lokalt perspektiv.

Vem prioriterar?

Det är kommuner och elnätsföretag som tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Deras prioriteringsunderlag ligger sedan till grund om Svenska kraftnät vid en akut effektbristsituation måste beordra frånkoppling.

Svenska kraftnät råder inte över eller reglerar vilka elanvändare som ska frånkopplas. Vi ansvarar för att besluta om att beordra frånkoppling och hur denna ska göras utifrån de tekniska förutsättningarna som råder. Svenska kraftnäts föreskrift om utrustning för förbrukningsfrånkoppling, SvKFS 2012:1, reglerar bland annat hur länsstyrelsernas beslutsunderlag för prioritering av samhällsviktiga användare ska användas som utgångspunkt vid beslut om frånkoppling.

Manuell eller automatisk frånkoppling

Frånkoppling av elförbrukning måste ske i ordnade former och kan antingen göras manuellt (MFK) eller automatiskt (AFK).

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) har aldrig behövt användas i landet. Den kan endast tillämpas om effektbrist uppstår vid i övrigt ostörda förhållanden i nätet, till exempel vid extremt hög förbrukning på grund av kallt väder och att produktionsförmågan inte räcker till. På order av Svenska kraftnät ska särskilt anvisade regionnätsföretag genomföra MFK inom 15 minuter.

MFK bör ske genom så kallade roterande frånkoppling, som innebär att man under begränsad tid bryter elöverföringen till ett visst område, för att sedan övergå till ett annat område. Det bör betonas att Svenska kraftnät inte råder över eller reglerar vilka förbrukningar som ska frånkopplas eller på takten på eventuell rotation. Detta bestäms helt och hållet på lokal nivå. Se avsnittet om Styrel ovan.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste frånkopplas. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder av typ MFK. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK.

Elnät direkt anslutna till stamnätsstation i södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) ska ha utrustning för AFK. Även elpannor och värmepumpar, med lägst 5 MW effekt, som finns i södra Sverige, ska ha utrustning för AFK (och frånkopplas vid 49,4 Hz).

Tillkopplingen sker stegvis och kontrollerat

När det är dags för tillkoppling är det inte bara att slå på strömmen. Produktion och konsumtion av el måste fasas in i en komplicerad process som kan ta många timmar. Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan återkopplas in efter både MFK och AFK med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. På regional och lokal nivå måste också ansvariga nätföretag ta hänsyn till att återinkopplingen måste ske stegvis och kontrollerat så att "strömrusning" och överbelastning undviks i elnäten.

Granskad