Fifty MMS

Fifty MMS är Svenska kraftnäts driftplaneringssystem för hantering av produktionsplaner, börshandel, förbrukningsprognoser, mFRR och FCR.

Nuvarande version är Fifty MMS v13. Fifty MMS v13 kommer att användas för pilot elektroniska avrop.

Fifty MMS v14

Go live för Fifty MMS v14 är planerad till Q2 2019, vilket också innebär att nytt Balansansvarsavtal börjar gälla. En detaljerad tidplan kommer att publiceras på denna webbplats senast fyra veckor före nytt datum för go live.

Fifty MMS v14 innehåller främst funktionalitet för FCR och de största förändringarna är:

 • Införande av FCR-förbrukning
 • Ändrad rapportering FCR

I första hand är det de aktörer som deltar på FCR-marknaden som berörs då rapportering av FCR ändras. Nytt BA-avtal som innehåller motsvarande förändringar skickas ut på remiss i juni.

Fifty MMS v14 innehåller utöver funktionalitet för FCR utökat stöd för Balanstjänsten samt förberedelser inför ny nordisk aFRR-kapacitetsmarknad (funktionalitet tas i drift i samband med aFRR CM go live Q3 2019).

Ändringar i Fifty MMS v14

FCR - bud och planer

 • Bud ska skickas in per elområde
 • Bud skickas för hela dygnet
 • Bud ska vara uppdelade på förbrukning/produktion (ska skickas i samma meddelande)
 • Bud kan tas emot i EUR eller SEK
 • Valutakurs för upphandlingsdygnet kommer att användas (ingen uppdatering av tillfällig valutakurs)
 • Ingen delvis accept, dvs. meddelande som innehåller fel avvisas
 • Planer ska skickas in uppdelat på produktion/förbrukning
 • Möjlighet att lägga in FCR-bud via FiftyWeb
 • Möjlighet att ange bud-id införs för FCR-bud
 • Korrigering av balanskraft sker med hänsyn till aktiverad FCR-N och FCR-D

FCR - rapportering

Fifty MMS v14 kommer att rapportera handelsresultat i form av accepterade bud istället för volym och belopp som idag:

Efter utförd handel, D-2, D-1

 • Handel för FCR-N (accepterade bud, icke accepterade & överhoppade bud) – budpris (i budets valuta) och volym identifierar bud om inte bud-id anges (UTILTS)

 • Handel för FCR-D (accepterade bud, icke accepterade & överhoppade bud) – budpris (i budets valuta) och volym identifierar bud om inte bud-id anges (UTILTS)

Efter driftsdygnet

 • Aktiverad FCR-N uppdelad på produktion och förbrukning, nya koder (UTILTS)
 • Aktiverad FCR-D uppdelad på produktion och förbrukning, nya koder (UTILTS)
 • Plan FCR-N uppdelad på produktion och förbrukning (UTILTS)
 • Plan FCR-D uppdelad på produktion och förbrukning (UTILTS)
 • All rapportering sker i EUR
 • Möjlighet att se avropade FCR-bud på FiftyWeb

Detaljerad specifikation om förändring av återrapportering återfinns här. (Edielportalens webbplats, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta fifty@svk.se.

Granskad