Webbinarium om 70 % regeln och öst-västliga flöden

Svenska kraftnät redogjorde för sin tolkning av 70 % regeln samt informerade om den nya flödessituationen med öst-västliga flöden. På mötet deltog även Energimarknadsinspektionen och ger sin syn. Mötet hölls på engelska.

Under våren och sommaren har den nya situationen med öst-västliga energiflöden påverkat hur mycket kapacitet som Svenska kraftnät med bibehållen driftsäkerhet kunnat tilldela för handel över flera elområdesgränser. Svenska kraftnät berättade om den aktuella situationen, redogjorde för sin tolkning av den så kallade 70 % regeln i artikel 16(8) i Elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 och berättade om de åtgärder vi vidtar på både kort och lång sikt för att öka handelskapaciteten.

På mötet deltog även Energimarknadsinspektionen och gav sin syn på tolkningen av 70 % regeln. De redogjorde även för sin roll och sitt arbete för att följa upp Svenska kraftnäts efterlevnad.

Målgrupp: Nordiska marknadsaktörer
Tid: Torsdagen den 26 augusti, 13.00-15.00
Plats: Digitalt möte. Anmälning senast 24 augusti. 

Föranmälan krävdes. Då mötet riktade sig till nordiska marknadsaktörer så hålls det på engelska.

Kontakt vid frågor: Ulrika Formgren, Ulrika.Formgren@svk.se 

Webinar 26 August on the 70 % rule and East-west energy flows

Svenska kraftnät reports on its interpretation of the 70% rule and informs about the current situation with east-west energy flows. The Energy Market Inspectorate also participates in the meeting and present their view. The meeting will be held in English.

During the spring and summer, the new flow situation with East-West flows has had significant impact on the capacities Svenska kraftnät have been able to allocate for trade on bidding zone borders from an operational security perspective. Svenska kraftnät will inform about the current situation, explain its interpretation of the so-called 70% rule in Article 16 (8) of the Electricity Market Regulation (EU) 2019/943 and talk about our measures to increase trading capacity, both in the short and long term.

The Energy Market Inspectorate will participate in the meeting and give their view on the interpretation of the 70% rule and on their role to monitor Svenska kraftnät's compliance.

Target audience: Nordic market participant
Time: Thursday 26 August, 13.00-15.00
Place: Digital meeting in English. Pre-registration is needed. Deadline for registration is 24 August. Link to the meeting will be provided the day before the event.

Contact: Ulrika Formgren, Ulrika.Formgren@svk.se 

Material från webbinariet/Documentation from the meeting

Granskad